0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa o pracę - jakie elementy powinna zawierać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy decydujący się na zatrudnienie w swojej firmie pracowników muszą zwrócić szczególną uwagę aby tworzona umowa o pracę zawierała wszystkie niezbędne elementy, określone w Kodeksie pracy.

Jakie informacje powinna zawierać umowa o pracę ?

Informacje o tym, co należy zawrzeć na umowie o pracę znajdują się w art. 29 par. 1 kodeksu pracy. Zgodnie z nim dokument taki określa strony umowy (kim jest pracodawca oraz kim jest pracownik), rodzaj umowy (na czas nieokreślony/określony/na czas wykonywania określonej pracy/na okres próbny/na zastępstwo), datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy. Do tych ostatnich ustawodawca zaliczył w szczególności:

  • rodzaj pracy (czyli, typ czynności składających się na umówioną pracę),
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze może być bowiem uzupełniane premiami lub nagrodami dodatkowymi),
  • wymiar czasu pracy (godziną rozpoczęcia i zakończenia pracy jak również poprzez określenie trybu np. zmianowy),
  • termin rozpoczęcia pracy.

Umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jak wskazuje art. 29 par. 2, jeżeli została ona zawarta bez zachowania formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Obowiązki pracodawcy po zawarciu umowy o pracę

Po zawarciu umowy o pracę, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od dnia jej zawarcia, pracodawca jest obowiązany poinformować pracownika na piśmie dodatkowo o obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego oraz o obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Poinformowanie pracownika o ww. warunkach zatrudnienia może nastąpić przez pisemne wskazanie pracownikowi przez pracodawcę odpowiednich przepisów prawa pracy. Pracodawca obowiązany jest ponadto poinformować pracownika o zbiorowym układzie pracy, którym pracownik jest objęty. Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, powinien dodatkowo poinformować pracownika o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Jeżeli pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę to na podstawie art. 281 pkt 2 w związku z art. 29 § 2 k.p., podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów