0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy można ubiegać się o zwrot VAT zapłaconego w innym kraju UE?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wśród transakcji dokonywanych przez polskie firmy duży procent stanowią zakupy od kontrahentów z Unii Europejskiej. Polscy podatnicy nabywają samochody, maszyny i sprzęt potrzebny do firmy, różnego rodzaju usługi bądź inne produkty lub usługi pochodzące z innego kraju członkowskiego. Przy transakcji zakupu niejednokrotnie ma miejsce sytuacja, w której polski podatnik nabywając towar, środek trwały bądź usługi opłaca również podatek od wartości dodanej. Czy zatem istnieje możliwość ubiegania się o zwrot VAT zapłaconego w innym kraju UE?

Czym jest podatek od wartości dodanej (VAT) zapłacony w innym kraju UE?

W sytuacji gdy polski podatnik będący czynnym podatnikiem VAT nabędzie towar lub usługę np. od kontrahenta w Niemczech, który doliczy niemiecki podatek VAT, polski podatnik nie ma możliwości odliczenia doliczonego zagranicznego podatku VAT. Może natomiast ubiegać się o zwrot tegoż podatku, składając odpowiedni wniosek do polskiego urzędu skarbowego przy zachowaniu poniższych warunków.

Fundamentalnym dokumentem określającym szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej (VAT), przewidzianego w art. 170 dyrektywy 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby na terytorium państwa członkowskiego zwrotu, jest  Dyrektywa Rady 2008/9/WE z 12.02.2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby
w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim.

Uzupełniającym dokumentem w sprawie krajowych zasad zwrotu podatku VAT jest polska ustawa o VAT.

Polska firma może ubiegać się o zwrot VAT zapłaconego w innym kraju UE

Polski podatnik będący:

 1. osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

 2. spółką osobową (cywilną, jawną, komandytową),

 3. spółką prawa handlowego (komandytowo-akcyjną, z o.o., akcyjną)

- wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą ma prawo ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej w odniesieniu do nabytych przez niego towarów i usług lub w odniesieniu do zaimportowanych przez niego towarów wykorzystywanych do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju, składa wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej o dokonanie takiego zwrotu za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego do właściwego państwa członkowskiego.

Które polskie firmy będą miały prawo do złożenia wniosku o zwrot VAT?

Polski podatnik o wyżej wymienionym statusie będzie miał możliwość ubiegania się o zwrot VAT zapłaconego w innym kraju członkowskim przy założeniu, że w okresie, do którego odnosi się wniosek:

 1. był zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT w Polsce, czyli nie był podmiotowo (art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT) zwolniony z podatku VAT,

 2. nie dokonywał sprzedaży towarów lub świadczenia usług wyłącznie zwolnionych z VAT (wyjątek stanowią tu importowane lub nabyte towary i usługi, które dotyczą czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37-41, wykonywanych na terytorium kraju, w przypadku gdy miejscem świadczenia tych usług zgodnie z art. 28b lub art. 28l jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami),

 3. nie posiadał siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku ich braku - stałego miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju UE, w którym nabyto towary lub usługi będące przedmiotem ubiegania się o zwrot VAT,

 4. nabywane towary lub usługi będą przeznaczone na cele prowadzonej działalności gospodarczej (wykluczone jest przeznaczenie na użytek prywatny),

 5. nie sprzedawał żadnych towarów i usług w kraju UE, w którym dokonał zakupu związanego z przedmiotowym zwrotem VAT z wyjątkiem:

 1. dostawy usług transportu i usług pomocniczych do takich usług, zwolnionych zgodnie z art. 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 lub 160 dyrektywy 2006/112/WE,

 2. dostawy towarów i usług na rzecz osoby zobowiązanej do zapłaty VAT zgodnie z art. 194-197 i art. 199 dyrektywy 2006/112/WE.

Wyłączenia zwrotu zagranicznego podatku VAT

Podatnicy, którzy dokonali zakupu w innym kraju członkowskim i chcieliby złożyć wniosek o zwrot VAT zapłaconego w innym kraju UE, muszą pamiętać, iż niektóre sytuacje będą stanowiły wyłączenie z możliwości zainicjowania czynności zwrotu podatku, będą to sytuacje, w których:

 1. polski podatnik zwraca wydatki poniesione w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku,

 2. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący,

 3. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku,

 4. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

 1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,

 2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

 3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;

 1. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego,

 2. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Produkty i usługi objęte procedurą zwrotu VAT

Polski podatnik może ubiegać się o zwrot VAT zapłaconego w innym kraju UE w stosunku do nabytych towarów i usług takich jak:

 1. sprzęt i wyposażenie dla firmy,

 2. paliwo,

 3. opłaty za przejazd autostradą,

 4. opłata za parking,

 5. inne opłaty drogowe,

 6. usługi wynajmu środków transportu,

 7. koszty podróży (transport publiczny, inne powiązane),

 8. usługi naprawy środka transportu

 9. zakup części zamiennych środka transportu

 10. usługi zakwaterowania w hotelu,

 11. opłaty dotyczące wstępu na konferencje, targi, szkolenia, wystawy, inne,

 12. nabycie sprzętu elektronicznego,

 13. dobra luksusowe,

 14. inne wydatki reprezentacyjne,

 15. inne.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów