0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czas oczekiwania na zwrot podatku dochodowego i VAT - ile wynosi?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozliczenia z fiskusem, choć nie należą do przyjemnych, są obowiązkiem każdego podatnika. W związku, z czym każdy podatnik, który posiada zobowiązania względem urzędu skarbowego, zobowiązany jest do ich terminowego uiszczenia. Czasami, gdy zostanie wpłacona większa wartość zobowiązania, niż wynika z zobowiązania, to możliwy jest zwrot z tytułu nadpłaty podatku VAT czy podatku dochodowego. Sprawdź, jaki może być czas oczekiwania na zwrot podatku!

Zobowiązanie względem fiskusa - podatek dochodowy

Podatek dochodowy jest obowiązkowym świadczeniem podmiotów na rzecz państwa. W polskim ustawodawstwie wyróżnia się podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), które są regulowane przez dwie odrębne ustawy.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest właściwy dla osób fizycznych zarówno prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, jak i wspólników spółki cywilnej czy spółek osobowych. Jak sama nazwa wskazuje, podatek ten opodatkowuje dochody, czyli przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu. Podatek dochodowy od osób fizycznych rozlicza się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu ma miejsce zamieszkania podatnika.

Zaliczki na podatek dochodowy można opłacać w formie miesięcznej do dnia 20 następnego miesiąca lub też w formie kwartalnej do 20 dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale. Podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej mają obowiązek dokonać opłaty podatku do 7 dnia miesiąca następnego (zaliczka za grudzień płatna jest do 28 grudnia).

W przypadku opodatkowania według skali podatkowej występują dwie stawki podatku: 12% dla dochodów niższych niż 120.000 zł, zaś powyżej tej kwoty obowiązuje stawka 32%. W przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wyróżniamy stawki w wysokości: 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych obejmuje osoby prawne, bez względu na to, w jaki sposób nabyły osobowość prawną, spółki komandytowo-akcyjne oraz kapitałowe.

Podatek opłacany jest do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby firmy. Tak jak w podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę opodatkowania stanowi dochód. Stawka podatku od osób prawnych w Polsce wynosi 19% lub 9% (w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł).

Czas oczekiwania na zwrot podatku dochodowego

Po złożeniu rocznej deklaracji podatkowej podatnicy mają nadzieję na jak najszybsze otrzymanie zwrotu w przypadku nadpłaconego podatku. Zwrot podatku można otrzymać w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Jaki jest czas oczekiwania na zwrot podatku? Urząd skarbowy ma czas na dokonanie zwrotu:

 • 45 dni - dla deklaracji składanych elektronicznie, po 15.02.2020 r,
 • 3 miesiące - dla deklaracji składanych w innych formach.

od momentu złożenia deklaracji na zwrot nadpłaconego podatku, chyba że podatnik ma zaległe lub bieżące zobowiązania podatkowe.

Termin zwrotu podatku dochodowego ulega zmianie w przypadku, gdy podatnik dokona korekty deklaracji. W takim przypadku czas 3 miesięcy lub 45 dni (przy złożeniu zeznania elektronicznie) liczy się od momentu złożenia korekty.

Termin złożenia deklaracjimetoda złożenia zeznania rocznegoTermin ostateczny zwrotu nadpłaty podatku
15.02.2023 r.elektronicznie31 marca 2023 r (45 dni liczone od 15.02.2022)
15.02.2023 r.papierowo - osobiście w urzędzie15 maja 2023 r. (3 miesiące liczone od 15.02.2023)
15.02.2023 r.,
korekta 01.03.2023 r.
elektronicznie15 kwietnia 2023 r. (45 dni liczone od 01.03.2023)

Podatek VAT

Podatek od towarów i usług, potocznie zwany podatkiem VAT, jest podatkiem pośrednim, który pobierany jest na każdym etapie obrotu produktem czy usługą. Dla przedsiębiorców istotnym jest to, czy podatek jest należny, czy naliczony.

Podatek VAT należny związany jest ze sprzedażą i stanowi kwotę, którą mamy obowiązek zapłacić na rzecz US.

Podatek naliczony pojawia się przy zakupach. Jest to kwota, o którą możemy pomniejszyć zobowiązanie VAT podlegające wpłacie do urzędu.

Należy pamiętać, że nie każdy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT - z takiego przywileju mogą skorzystać wyłącznie czynni podatnicy VAT. Nie mogą tego zrobić podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT oraz podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej.

Termin odliczenia podatku VAT

Odliczenie podatku naliczonego przysługuje w momencie otrzymania faktury. Nie należy jednak mylić go z momentem wystawienia faktury. Można go dokonać przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe. W przypadku podatników rozliczających się miesięcznie okresem tym są dwa kolejne miesiące, natomiast w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie - dwa kolejne kwartały.

Przykład 3.

Podatnik, który wybrał miesięczną formę rozliczania podatku VAT, dokonał zakupu towarów. Faktura wystawiona została 11 stycznia, jednakże dostarczona została do podatnika dopiero 14 stycznia.

Prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikowi 14 stycznia. Podatnik może odliczyć podatek VAT w styczniu, lutym lub marcu.

Przykład 4.

Przedsiębiorca rozliczający się kwartalnie dokonał 20 marca zakupu nowego czajnika do kuchni firmowej, zaś fakturę otrzymał 1 kwietnia.

Podatnik ma prawo do rozliczenia podatku VAT w II, III lub IV kwartale roku.

Czas oczekiwania na zwrot podatku VAT

W niektórych sytuacjach podatek należny będzie niższy niż naliczony. W takim przypadku powstała nadwyżka podatku VAT naliczonego może zostać zaliczona na poczet przyszłych okresów rozliczeniowych, jeżeli zobowiązania z tytułu podatku VAT należnego zostaną pomniejszone o tę nadwyżkę. Jeśli w kolejnych okresach również powstałyby nadwyżki, należy je zsumować i przenieść na kolejny okres rozliczeniowy. Innym rozwiązaniem jest zwrócenie się do US o zwrot całości lub części nadwyżki.

Zwrot podatku VAT może nastąpić w jednym z trzech ustawowo przewidzianych terminów:

 • do 60 dni od dnia złożenia deklaracji - w przypadku tym bez znaczenia jest rodzaj dokonywanych zakupów ani stawka sprzedawanych towarów i usług. Termin ten dotyczy również transakcji zagranicznych,

 • do 40 dni dla przedsiębiorców, wystawiających faktury w fakultatywnym Krajowym Systemie eFaktur (KSeF),

 • do 180 dni od dnia złożenia deklaracji (termin wydłużony) - jeśli w danym okresie rozliczeniowym wykazane zostały wyłączne koszty, a nie została wykazana sprzedaż organ podatkowy ma prawo przedłużyć termin zwrotu podatku do 180 dni,
 • do 25 dni od dnia złożenia deklaracji - w przypadku zwrotu na rachunek rozliczeniowy podatnika należy spełnić określone warunki (wymienione poniżej). Natomiast w przypadku zwrotu na rachunek VAT, to zwrot dokonywany jest na wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową,

 • do 25 dni od dnia złożenia deklaracji na rachunek VAT bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków.
 • do 15 dni dla tzw. podatników bezgotówkowych.

W roku 2024 nowy system elektronicznych faktur ustrukturyzowanych wejdzie obligatoryjnie w życie. Do tego czasu podatnicy którzy zdecydują się przejść na KSeF szybciej zyskają możliwość szybszych zwrotów podatku VAT bo w terminie 40 dni a nie 60 jak to jest w standardowym przypadku. Jeszcze szybciej zwrot otrzymają tzw. podatnicy bezgotówkowi przyjmujący zapłaty wyłącznie w formie elektronicznej z tym że tu jednak warunków do spełnienia jest więcej.

Ponadto czas oczekiwania na zwrot podatku może zostać skrócony do 25 dni pod warunkiem, że:

 • kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:
  • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
  • pozostałych faktur dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,
  • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych i zostały przez podatnika zapłacone,
  • importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla których podatnikiem jest ich usługobiorca lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,
 • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekracza 3 000 zł;
 • podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające dokonanie wskazanych powyżej przelewów;
 • podatnik przez 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
  • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT,

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów