0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany 2018 - czyli 10 najważniejszych zmian z podatków i prawa

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rok 2018 przyniósł wiele zmian w podatkach i prawie. Poniżej przedstawiamy 10 najważniejszych z nich, obok każdej odnotowując termin jej wejścia w życie - należy jednak mieć na uwadze, że niektóre daty są planowane, a więc mogą się zmienić. Przeczytaj, jakie są najważniejsze zmiany 2018 roku.

1. JPK - Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 stycznia 2018 roku do zobligowanych podmiotów przesyłających pliki JPK_VAT dołączają mikroprzedsiębiorcy (dotychczas zadanie to należało do małych, średnich i dużych firm). Zatem już wszystkie firmy będące czynnymi podatnikami VAT są zobowiązane do comiesięcznej wysyłki JPK_VAT. Natomiast od 1 lipca 2018 roku obowiązek mikro-, małych i średnich firm zostanie rozszerzony o pozostałe struktury JPK (np. JPK_FA, JPK_PKPiR, JPK_EWP).

JPK_VAT, to zestaw informacji o transakcjach zakupu i sprzedaży ewidencjonowany dla celów rozliczeń VAT, przekazywany w formacie XML, czyli wyłącznie elektronicznie, do Ministerstwa Finansów. Pozostałe struktury od 1 lipca mikro- i małe firmy będą przekazywać wyłącznie na żądanie urzędów skarbowych.

Szerzej o JPK  można przeczytać w artykule: JPK 2018 - dla kogo nowy obowiązek wysyłki? 

2. Jedno konto w ZUS

Jedno konto w ZUS to zmiana, która wprowadziła indywidualny rachunek składkowy. Od 2018 roku przedsiębiorca opłaca wszystkie składki na jeden rachunek do ZUS (a nie jak do tej pory - na trzy lub cztery oddzielne). Indywidualny numer rachunku składkowego ZUS przesyła pocztą do przedsiębiorcy - dlatego ważne jest, aby odbierać korespondencję z ZUS-u.

Składki za grudzień 2017 r. opłacane po 1 stycznia 2018 r. należy już przelać na nowy, indywidualny numer rachunku składkowego. Dotychczasowe rachunki bankowe ZUS zostały zamknięte.

Szerzej o jednym koncie ZUS można przeczytać w artykule: Jedno konto ZUS - jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

Zmiany 2018 - co nowego w podatkach?

3. Obowiązek elektronicznych deklaracji VAT dla wszystkich

Podatkowe zmiany 2018 roku obejmują również obowiązkową elektroniczną wysyłkę deklaracji VAT przez każdego przedsiębiorcę. Podatnicy nie mogą już wybierać, w jakiej formie chcą wysłać deklarację VAT (złożyć osobiście, wysłać pocztą tradycyjną czy elektronicznie), ponieważ od 2018 roku możliwa jest już tylko forma elektroniczna.

4. Podwyższenie limitu jednorazowej amortyzacji

Limit tzw. jednorazowej amortyzacji został podniesiony z 3500 zł do 10 000 zł - oznacza to, że środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000 zł można wpisać w koszty uzyskania przychodu i nie trzeba od nich dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Nowy limit ma zastosowanie dla składników majątku przyjętych do używania po 31 grudnia 2017 r.

Natomiast - dla przypomnienia - od 12 sierpnia 2017 r. przedsiębiorcy  mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie maszyn i urządzeń. Wysokość odpisów nie może jednak przekroczyć w roku podatkowym 100 000 zł, a wartość inwestycji w środek trwały powinna wynosić co najmniej 10 000 zł.

5. Opłata recyklingowa

Jedną z nowości 2018 roku jest opłata recyklingowa - uregulowana w art. 40a-40e ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek pobierania opłaty recyklingowej od klienta nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (torebkę foliową).

Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za foliówkę.

Opłata recyklingowa powinna być wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy torby ze stawką 23%  - przy założeniu, że dostawy dokonywać będzie podatnik VAT czynny.

Sprzedaż toreb wykazuje się na kasach fiskalnych - na paragonie fiskalnym umieszczana jest kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby (podobnie w przypadku faktury), nie ma konieczności wyodrębniania samej kwoty opłaty recyklingowej.

Opłata recyklingowa jest przychodem i kosztem.

 • Z chwilą pobrania opłata recyklingowa będzie zaliczana do przychodów (art. 14 ust. 2 pkt 18 ustawy PIT).

 • Z chwilą wniesienia będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów (art. 22 ust. 1aa ustawy PIT).

Opłata recyklingowa jest dochodem budżetu państwa i powinna być wpłacana do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana – na rachunek dochodów Ministerstwa Środowiska.

6. Likwidacja PIT-40

Rok 2018 to likwidacja PIT-40. Od tego roku pracodawcy nie mają już obowiązku rozliczać PIT-u rocznego za pracownika. Zadanie to zostało scedowane na urząd skarbowy, który ma 5 dni od dnia otrzymania wniosku PIT-WZ, aby rozliczyć PIT za podatnika.

Szerzej na temat likwidacji PIT-40 w artykule: Likwidacja PIT-40 - PIT roczny rozliczy urząd, a nie pracodawca.

7. Split payment

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności. Zmiana ta wprowadza możliwość przekazania podatku VAT na specjalnie utworzony rachunek; rachunek VAT przedsiębiorcy-kontrahenta. Głównym założeniem wprowadzanego mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment), jest podzielenie płatności za dostarczone towary lub wyświadczone usługi na:

 • kwotę netto, która wpłacana jest przez nabywcę na konto dostawcy lub usługodawcy,

 • kwotę podatku VAT, która trafia bezpośrednio na odrębne konto VAT. Z tego odrębnego konta VAT podatnik może płacić VAT naliczony wynikający z faktur, które otrzymuje od swoich dostawców oraz opłacać swoje zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT do urzędu skarbowego.

Mechanizm ten ma na celu przeciwdziałać nadużyciom podatkowym. Umożliwia on organom podatkowym monitorowanie i blokowanie środków na rachunkach bankowych VAT, eliminując ryzyko znikania podatników wraz z opłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem VAT. Mechanizm ten z założenia utrudnia lub wręcz uniemożliwia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji. Jednocześnie zapewnia lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich i utrudnia wyprowadzanie pieniędzy za granicę. Szerzej o split payment można przeczytać w artykule: Split payment - od kiedy będzie obowiązywał?

Datą wejścia w życie przepisów o mechanizmie podzielonej płatności jest 1 lipca 2018 roku.

8. RODO - ustawa o ochronie danych osobowych

25 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie nakłada na państwa członkowskie obowiązek stosowania od 25 maja 2018 r. przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w unijnym rozporządzeniu.

W związku w powyższym od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Nowe regulacje będą dotyczyć m.in. bezpośredniej odpowiedzialności przetwarzającego dane, zgłaszania naruszeń odpowiednim organom, wyznaczenia inspektora ochrony danych, zwiększenia praw obywateli o prawo do bycia zapomnianym, żądania przeniesienia danych oraz wzmocnionego prawa wglądu w swoje dane.

Szerzej na temat RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) w artykule: RODO - zmiany od 25.05.2018 r. dotyczące ochrony danych osobowych.

9. JPK Paragon i kasa fiskalna online

Zagadnienia JPK Paragon oraz kasa fiskalna są ze sobą powiązane, ponieważ wprowadzenie kas fiskalnych online będzie niejaką zapowiedzią JPK Paragon.

 • JPK Paragon - to zestaw informacji o sprzedaży paragonowej, który przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną będą musieli przekazywać skarbówce. Planowanym terminem wprowadzenia JPK Paragon jest połowa 2018 roku, choć najprawdopodobniej termin ten ulegnie zmianie.

 • Kasa fiskalna online - regulacje prawne polegają na nałożeniu obowiązku stosowania kas online na niektóre branże. Początkowo miał on obowiązywać od stycznia 2018 r., jednak obecnie przełożono ten termin na styczeń 2019.

10. Zniesienie górnego limitu składek ZUS

Od roku 2019, ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zniesiony zostanie górny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie mogła być odprowadzana od całości przychodu.

Początkowo, zmiany te miały obowiązywać od roku 2018, jednak obecnie planowaną datą wejścia w życie ustawy jest 1 stycznia 2019 r.

Uwaga!
W styczniu 2018 r. Prezydent skierował rozpatrzenie danego projektu do Trybunału Konstytucyjnego i to on zdecyduje, czy dana ustawa jest zgodna z Konstytucją - i będzie obowiązywać, czy jednak nie jest zgodna z ustawą zasadniczą - i nie będzie obowiązywać.

Pozostałe zmiany 2018

 • Z zakresu PIT:

  • nowe wzory zeznań rocznych - dotyczy PIT-36, PIT-36L, PIT-28 oraz załączników PIT-O, PIT-D, PIT-BR,

  • nowa kwota wolna od od podatku - w rozliczeniach rocznych podniesiono kwotę wolną od podatku z 6600 zł obowiązującą dla rozliczenia za rok 2017 do 8000 zł dla rozliczenia za rok 2018,

  • ulga na działalność badawczo-rozwojową - czas na rozliczenie niewykorzystanej ulgi to 6 lat, odliczyć można maksymalnie 50 lub 30% kosztów,

  • ulga na IKZE - maksymalne odliczenie ulgi na IKZE w roku 2018 to 5115,60 zł,

  • ulga rehabilitacyjna - podwyższyła się kwota osoby niepełnosprawnej na utrzymaniu z 9120 zł na 10 080 zł,

  • zwolnienie z obowiązku wpłacania zaliczek, gdy kwota nie przekracza 1000 zł - jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku, nie przekracza 1000 zł, wtedy nie ma obowiązku wpłacania zaliczki miesięcznej. Nie oznacza to jednak darowania tej zaliczki - bardziej to odroczenie,

  • nowe kwoty niektórych zwolnień z opodatkowania PIT - wymienione w art. 21 ustawy o PIT,

  • nowa KŚT - klasyfikacja środków trwałych - zmiana KŚT nie ma, co do zasady,  wpływu na ewidencję środków trwałych, jednak zmiana ta wiąże się ze zaktualizowaniem dokumentacji środków trwałych,

  • nowa 12,5% stawka ryczałtu dla najmu - poza dotychczasową stawką 8,5%, w 2018 r. pojawiła się 12,5% stawka dotycząca podatników, których przychód z najmu przekroczył 100 000 zł w danym roku.

 • inne:

  • konstytucja biznesu  - na konstytucję dla biznesu składają się projekty ustaw: Prawo przedsiębiorców, o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy wprowadzającej powyższe przepisy. Wprowadzenie konstytucji biznesu ma być ułatwieniem prowadzenia działalności przez przedsiębiorców, a główna zasada przepisów ma brzmieć: “co nie jest prawem zakazane, jest dozwolone”. Planowanym wejściem w życie nowego prawa dla przedsiębiorców jest marzec 2018 r.

  • zakaz handlu w niedzielę - w 2017 r. został wniesiony do sejmu projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ustawa określa zasady dotyczące ograniczenia handlu w niedziele i święta oraz 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Zakaz handlu w niedzielę nie ma natomiast obejmować: kolejnych dwóch niedziel poprzedzających pierwszy dzień Bożego Narodzenia, ostatniej niedzieli przypadającej w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu. Planowaną datą wejścia w życie tej ustawy jest 1 marca 2018 r.  - jednak data ta nie jest pewna, wobec czego może ulec zmianie.

  • do podmiotów mających obowiązek ewidencjonowania obrotów na kasie fiskalnej dołączają wesołe miasteczka, cyrki i kantory,

  • wzrost minimalnego wynagrodzenia - w 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł,

  • wszystkie czynności meldunkowe można złożyć elektronicznie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów