0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki od kredytu zwiększą wartość początkową środka trwałego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Odsetki od kredytu w KPiR

Odsetki od kredytu, z którego sfinansowany został w firmie zakup środka trwałego, w większości przypadków ujmowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na dwa sposoby. Po pierwsze - mogą zwiększyć wartość początkową środka trwałego, po drugie - mogą zostać ujęte bezpośrednio w koszty. Od czego zależy sposób zaksięgowania?

Najczęściej pomiędzy momentem zawarcia umowy kredytowej a chwilą zakupu środka trwałego upływa pewien czas, w związku z czym pierwsze odsetki kredytowe mogą zostać naliczone jeszcze przed rzeczywistym pozyskaniem środka trwałego. Niezwykle istotne jest tu pojęcie “naliczone”. Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w przypadku odpłatnego nabycia środka trwałego jego wartością początkową będzie właśnie cena nabycia. Definicję ceny nabycia można natomiast znaleźć w art. 22g ust. 3 - według niego za cenę nabycia należy uznać kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem i naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania - w tym właśnie odsetki.

Odsetki naliczane są zazwyczaj w szczegółowo ustalonych terminach, które wskazane są na harmonogramie spłat rat kredytu. Jednakże termin zapłaty odsetek - czyli ich naliczenia - nie zawsze jest tożsamy z rzeczywistym momentem uregulowania tego zobowiązania. Pojawia się zatem pytanie - czy naliczone, ale nieopłacone w momencie przyjęcia środka trwałego odsetki powinny zwiększać jego wartość początkową?

Odsetki od kredytu a wartość początkowa środka trwałego

Wydaje się, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 32 odsetki takie nie powinny zostać uwzględnione - jako że nie stanowią kosztów uzyskania przychodu naliczone, ale nieopłacone lub umorzone odsetki od zobowiązań, w tym kredytów. Jednakże w opinii wydanej 29 kwietnia 2013 r. przez Ministerstwo Finansów można znaleźć odmienną informację - “Przed oddaniem środka trwałego do używania odsetki związane z sfinansowaniem zakupu środka trwałego nie są zaliczane bezpośrednio do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia, bowiem wpływają one na wartość początkową nabytego środka trwałego, od której odpisy amortyzacyjne są kosztem uzyskania przychodów. Przy ustalaniu podstawy amortyzacji uwzględnia się zatem naliczone odsetki, które pomimo, iż nie zostały zapłacone, zwiększają wartość początkową składników majątku podlegających amortyzacji. Po przekazaniu środka trwałego do używania naliczone odsetki zalicza się natomiast bezpośrednio w dacie zapłaty do kosztów podatkowych.”

Można zatem ustalić, iż odsetki naliczone do dnia przekazania sprzętu do firmy, powinny powiększyć jego wartość początkową. Pozostałe odsetki będą natomiast trafiać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów bezpośrednio, w tym przypadku jednak dopiero w momencie rzeczywistego ich opłacenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów