0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura VAT RR - jaką formę płatności zastosować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kupno produktów rolnych wymaga od przedsiębiorcy szczególnego udokumentowania. Dla transakcji z rolnikiem ryczałtowym wymagana jest faktura VAT RR. Zapraszamy do lektury artykułu na temat tego dokumentu.

Czym jest faktura VAT RR?

Faktura VAT RR służy do dokumentacji sprzedaży towarów rolnych przez rolników zwolnionych z VAT. Należy ją wystawić przy sprzedaży na rzecz czynnego podatnika VAT. Faktura VAT RR wystawiana jest przez nabywcę - to odróżnia ją od klasycznych faktur, które zwykle sporządza sprzedawca. Faktura VAT RR sporządzana jest w dwóch egzemplarzach - oryginał trafia do rolnika, kopia do nabywcy.

Z jakiego powodu fakturę VAT RR wystawia nabywca? Według art. 117 ustawy o podatku od towarów i usług rolnik ryczałtowy dostarczający produkty rolne w zakresie swojej działalności rolniczej zwolniony jest m.in. właśnie z obowiązku wystawiania faktur.

Faktura VAT RR - elementy

Fakturę VAT RR trzeba opatrzyć oznaczeniem “Faktura - RR” oraz uwzględnić w niej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
 3. datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
 4. nazwy nabytych produktów rolnych;
 5. jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
 6. cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 7. wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 8. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 9. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
 10. wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 11. kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 12. czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Na fakturze VAT RR trzeba dodatkowo zawrzeć oświadczenie: Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Faktura VAT RR a zwrot VAT

Art. 115 ustawy o VAT wskazuje, w jakich przypadkach rolnikowi ryczałtowemu przysługuje zwrot zryczałtowanego podatku. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy rolnik dostarczający produkty czynnemu podatnikowi VAT, nabywa określone środki produkcji dla rolnictwa, opodatkowane VAT. Warto zauważyć, że podczas sprzedaży produktów przez rolnika do odprowadzenia podatku VAT zobowiązany jest nabywca - czynny podatnik VAT, jednocześnie jest on zobowiązany do dokonania zwrotu wskazanego zryczałtowanego podatku.

Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi 7% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Kupującemu produkty rolne przysługuje prawo do powiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Aby to uczynić, muszą zostać spełnione poniższe wymogi:

 • nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 • zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 • w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury VAT RR potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Faktura VAT RR - forma płatności

Podsumowując - możliwość odliczenia VAT w tym przypadku uzależniona jest od wpłacenia należności za fakturę VAT RR na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego. Tytuł przelewu powinien uwzględniać numer oraz datę, w której faktura VAT RR została wystawiona.

Podatnik traci prawo do odliczenia podatku, jeśli należność za fakturę VAT RR ureguluje gotówką.

Faktura VAT RR dokumentująca tą sprzedaż powinna zawierać dane identyfikacyjne dokumentu, który potwierdza przelew.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów