0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Definicja samochodu osobowego w PIT i CIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wprowadzone w 2014 r. zmiany przepisów dotyczących odliczania podatku VAT od wydatków związanych z samochodami pociągnęły za sobą także inne modyfikacje. Jedną z nich była wprowadzona 1 kwietnia 2014 r. nowa definicja samochodu osobowego dla celów podatku dochodowego.

Definicja samochodu osobowego PIT i CIT

Zgodnie z art. 5a pkt 19a ustawy o PIT oraz art. 9a pkt 9a ustawy o CIT samochodem osobowym jest pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Znowelizowane w 2014 r. przepisy ograniczyły katalog pojazdów nieuznawanych za samochody osobowe. Za samochód osobowy zgodnie z ustawą PIT i CIT nie uznaje się:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

  • klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

  • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

  • agregat elektryczny/spawalniczy,

  • do prac wiertniczych,

  • koparka, koparko-spycharka,

  • ładowarka,

  • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

  • żuraw samochodowy,

d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług.

Uwaga!

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych punktach a i b stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz na podstawie dowodu rejestracyjnego zawierającego odpowiednią adnotację.

Aktualna definicja samochodu osobowego dla celów podatku dochodowego (obowiązująca od 1 kwietnia 2014) nie pokrywa się z definicją przewidzianą dla celów podatku VAT.

Definicja samochodu osobowego - konsekwencje zmiany

Definicja samochodu osobowego jest bardzo ważna, gdyż uznanie samochodu za osobowy pozbawia podatnika m.in. prawa do jednorazowej amortyzacji, z której może skorzystać nabywając pojazd, który zgodnie z przepisami kwalifikuje się jako samochód ciężarowy.

Warto jednak zaznaczyć, że nowe przepisy mają zastosowanie do samochodów nabytych lub wytworzonych po 1 kwietnia 2014 oraz użytkowanych na podstawie umów najmu, leasingu itp. zawartych po wejściu w życie nowelizacji ustawy. W związku z tym właściciele pojazdów, które do 1 kwietnia 2014 były traktowane jako ciężarowe, a po zmianie przepisów zakwalifikowane zostały jako osobowe, nie mieli obowiązku  zmieniać sposobu ich amortyzacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów