0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek dochodowy - nowa definicja samochodu osobowego od 1 kwietnia 2014

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W roku 2014 jesteśmy świadkami znaczących zmian w kwestii podatków. Najszersze zmiany dotknęły Ustawę o podatku od towarów i usług - modyfikacje dotyczyły tutaj między innymi momentu powstawania obowiązku podatkowego, odliczania podatku naliczonego oraz fakturowania. Mniejsze - ale równie istotne - zmiany pojawiły się w ustawach o CIT i PIT. Najistotniejsza (dla przedsiębiorców, którzy użytkują w firmie rozmaite pojazdy) jest nowa definicja samochodu osobowego. Pierwsza obowiązywała od 1 stycznia bieżącego roku, później zastąpiła ją obecna, która weszła w życie z pierwszym dniem kwietnia i jest efektem nowelizacji regulacji dotyczącej odliczenia VAT od pojazdów samochodowych.

Samochód osobowy dla PIT i CIT - definicja do grudnia 2013 roku

Do końca roku 2013 na gruncie podatku dochodowego obowiązywała definicja samochodu osobowego określona w art. 7 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Do ostatnich dni zeszłego roku w kwestii PIT i CIT wiążąca była definicja samochodu osobowego, którą można było znaleźć w art. 7 Ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Według niej był nim pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

 1. pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

 2. pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

 3. pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

 4. pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

 5. pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do niniejszej ustawy.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Spełnienie wymagań zapisanych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4 ustawy musiało zostać potwierdzone dodatkowymi badaniami technicznymi realizowanymi przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz odpowiednią adnotacją w dowodzie rejestracyjnym.

Samochód osobowy dla PIT i CIT - definicja do końca marca 2014 roku

Styczeń bieżącego roku przyniósł nową definicję samochodu osobowego, która znalazła się bezpośrednio w ustawach o PIT i CIT. Co ważne, przez I kwartał 2014 r. (styczeń-marzec) definicja dla podatku dochodowego była identyczna, jak ta dla celów podatku VAT.

Według art. 5a pkt 19a ustawy o PIT oraz art. 9a pkt 9a ustawy o CIT samochodem osobowym był pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,

b) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,

c) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,

d) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym - jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, lub z innych dokumentów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, wynika, że jest to pojazd specjalny,

f) pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w lit. a-e, w którym liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

Polecamy

Rozlicz swój PIT przez Internet

 • 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

 • 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

 • 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

Podobnie jak w przepisach obowiązujących przed Nowym Rokiem, konieczne było uzyskanie właściwych dokumentów, które potwierdzały, że dany pojazd nie jest samochodem osobowym w myśl litery prawa.

Art. 5d ustawy o PIT, Art. 4c ustawy o CIT (stan do 31.03.2014 r.)

W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań określonych w art. 5a pkt 19a lit. a-d u.p.o.d.f. (art. 4a pkt 9 lit. a-d u.p.o.d.p.), pozwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w art. 5a pkt 19a lit. f u.p.o.d.f. (art. 4a pkt 9a lit. f), określona jest na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe.

Początek 2014 roku przyniósł także rozszerzenie listy pojazdów, które nie są uznawane za osobowe.

Samochód osobowy dla PIT i CIT - definicja od 1 kwietnia 2014 r.

Od pierwszego dnia kwietnia obowiązuje nowa definicja samochodu osobowego, która nie jest tożsamą z tą, która ma zastosowanie do celów podatku od towarów i usług.

Według znowelizowanych art. 5a pkt 19a ustawy o PIT oraz art. 9a pkt 9a ustawy o CIT samochodem osobowym jest pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

 • klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

 • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

 • agregat elektryczny/spawalniczy,

 • do prac wiertniczych,

 • koparka, koparko-spycharka,

 • ładowarka,

 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

 • żuraw samochodowy,

d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług.

Uwaga!

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w:

 • lit. a i b - stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;

 • lit. c - stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Dlaczego definicja samochodu osobowego jest tak ważna? Ponieważ pozwala wśród pojazdów poniżej 3,5 tony wyróżnić te o charakterze ciężarowym, a to natomiast ma znaczenie np. przy wyznaczeniu prywatnych samochodów używanych w działalności, dla których nie jest konieczne prowadzenie dodatkowej ewidencji przebiegu pojazdów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów