0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawco, czy wiesz na jakich warunkach i w jakiej kwocie możesz się ubiegać o dofinansowanie do wynagrodzeń do swoich pracowników, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności?

Pracodawca zatrudniający osoby z niepełnosprawnością może liczyć na sporo benefitów. Dotyczy to między innymi, możliwości pozyskania zwrotu kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy czy też zwrotu kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego. Jest to rodzaj wsparcia, którego decydentem jest starosta. Natomiast pracodawca ma także możliwość uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwolnienie z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Ostatnie z wymienionych uprawień wymaga wnikliwej analizy, czemu zostanie poświęcony niniejszy tekst, niemniej jednak, możliwości jest sporo, dlatego warto zapoznać się z każdą z opcji.

Limity

Przywilej uprawniający pozyskanie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jednak nie każdy przedsiębiorca może starać się o dofinasowanie, ustawodawca przewidział bowiem pewne obostrzenia.

Przede wszystkim, pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.

Ponadto uzyskać miesięczne dofinasowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownik mogą: 

 • pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,

 • pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6%,

 • pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej.

Dofinansowanie nie będzie również należało się:

 • jeżeli pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 złotych. 

 • pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,

 • jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot;

 • jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni;

 • jeżeli środki na wynagrodzenie pochodzą ze środków publicznych.

Poza kryteriami i obostrzeniami dotyczącymi samego pracodawcy, ustawa przewiduje także pewne wyłączenia w zakresie możliwości pozyskania dofinansowana wobec samych niepełnosprawnych, dotyczy to pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury. Na nich dofinasowania pracodawca pozyskać nie będzie mógł.

Wysokość dofinasowania

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od tego, którym stopniem niepełnosprawności identyfikuje się niepełnosprawny pracownik. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, przysługuje w kwocie:

 1. 1950 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

 2. 1200 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

 3. 450 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku, kiedy pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, dofinansowanie zwiększa się o:

 1. 1200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

 2. 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

 3. 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 75% tych kosztów.

Procedura dotycząca pozyskania dofinansowania

Miesięczne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia, ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz, wykorzystując numer PESEL oraz przekazywane drogą elektroniczną do Funduszu informacje, bezpośrednio od pracodawcy. 

Pracodawca bowiem, składa Funduszowi miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych. Oczywiście wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc również wysyła pracodawca mając na uwadze te wszystkie wytyczne. 

Informacje i wniosek, pracodawca przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku, dopuszcza się także wersje papierową. Pracodawca składa wniosek wraz z informacją w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Termin do złożenia wniosku o dofinansowanie jest terminem prawa materialnego, przy czym w przypadku jego uchybieniu, termin przywraca się na prośbę pracodawcy, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Wzory zarówno informacji, jak również wniosku pracodawca może odnaleźć w Rozporządzenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej   z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

W terminie 25 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania Fundusz przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy miesięczne dofinansowanie oraz informuje pracodawcę o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty wskazanej we wniosku.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny I Polityki Społecznej   z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, Dz.U.2021.1

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U.2021.573 t.j.

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.

Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów