0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dyrektywa DAC7 a obowiązki raportowe dla operatorów platform e-commerce

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wdrożenie tzw. dyrektywy DAC7, czyli dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z 22 marca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, staje się faktem. Czym jest dyrektywa DAC7, jakie są jej najważniejsze założenia, a co istotne, jakie obowiązki w związku z jej wdrożeniem do krajowego porządku prawnego ciążą na operatorach platform cyfrowych?

Ministerstwo Finansów wznowiło prace nad implementacją ww. dyrektywy do polskiego porządku prawnego. Najnowszy projekt ustawy implementującej dyrektywę DAC7 aktualnie znajduje się na etapie prac w Komisji Prawniczej. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z unijnej dyrektywy, operatorzy platform cyfrowych do końca stycznia br. powinni przekazać organom pierwsze sprawozdania obejmujące 2023 rok, zawierające dane o sprzedawcach i usługodawcach korzystających z takich platform.

Dyrektywa DAC7 - główne założenia i obowiązki operatorów platform

Dyrektywa Rady (UE) 2021/514 z 22 marca 2021 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, czyli tzw. Dyrektywa DAC7, w założeniu projektodawców ma uzupełniać regulacje w zakresie współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Dyrektywa wprowadza bowiem nowe obowiązki sprawozdawcze i poszerza międzypaństwową współpracę w zakresie wymiany informacji podatkowych. 

Sama Dyrektywa DAC7 ma stanowić odpowiedź na zwalczane dotąd praktyki unikania opodatkowania w branży cyfrowej, poprzez nałożenie na operatorów platform cyfrowych szeregu obowiązków, w tym przede wszystkim przedstawiania właściwym organom raportów dotyczących danych o użytkownikach, jak i uzyskiwanych przez nich przychodach.

Zgodnie z unijną dyrektywą, obowiązki sprawozdawcze spoczywać mają na tych platformach, za pośrednictwem których użytkownicy sprzedają towary, świadczą usługi, czy wynajmują nieruchomości bądź środki transportu. Wśród obowiązków operatorów znajdą się również i te związane z koniecznością wdrożenia odpowiednich rozwiązań, umożliwiających pozyskiwanie i weryfikacje uzyskanych w ten sposób danych użytkowników, w tym także wdrożenie odpowiednich procedur spełniających wymogi RODO, które to gwarantować będą należytą ochronę danych osobowych użytkowników. Tym samym, dyrektywa ma uszczelnić krajowe systemy podatkowe oraz zwalczyć istniejące luki prawne systemu podatkowego, które stanowiły pole do nadużyć na tle podatkowym. 

Jakie praktyczne znaczenie stanowi wdrożenie samej dyrektywy dla organów podatkowych? 

Regulacje dyrektywy DAC7 przede wszystkim mają wpłynąć na ułatwienie pozyskiwania przez krajowe organy podatkowe informacji dotyczących transakcji realizowanych za pośrednictwem platform cyfrowych, obejmując nie tylko operatorów platform państw wspólnotowych Unii Europejskiej, ale i operatorów z państw trzecich. Na gruncie krajowym przykładowo należy wskazać operatorów, m.in. takich platform jak Allegro, Vinted, Booking, czy Otomoto. 

Kompleksowe wdrożenie dyrektywy DAC7 do polskiego porządku prawnego

Unijna dyrektywa w swojej treści nie formułuje konkretnych przepisów, powołując się w ich miejsce na cele, które zgodnie z założeniami projektodawców, mają zostać osiągnięte przez państwa członkowskie, implementujące DAC7 do swojego porządku prawnego.

Zgodnie z dyrektywą, państwa wspólnoty europejskiej zobligowane były do wdrożenia założeń DAC7 najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r., zaś wejście w życie samej regulacji miało nastąpić nie później niż z dniem 1 stycznia 2023 r. Nie wszystkie państwa wdrożyły rozwiązania przewidziane ww. aktem, w tym także i Polska – w naszym przypadku termin ustawowej implementacji dyrektywy ulegał przesunięciom już kilkukrotnie. 

Obecnie ustawodawca nie wskazuje daty, z którą dojdzie do kompleksowej implementacji dyrektywy DAC7 do polskiego porządku prawnego, tym niemniej już na chwilę obecną operatorzy platform cyfrowych zobligowani pozostają do wywiązywania się z określonych obowiązków odnośnie minionego 2023 r. – powołując się bowiem na ostatnią wersję projektu ustawy wdrażającej unijne rozporządzenie, ustawodawca przewidział dotkliwe kary dla operatorów uchylających się od realizacji obowiązku raportowego. 

Dyrektywa DAC7 - adresaci

Adresatem dyrektywy DAC7 pozostają w zasadniczej mierze operatorzy platform cyfrowych, którzy stwarzają sprzedawcom oferującym swoje towary za pośrednictwem opracowanego interfejsu dotarcie do klienta i dzięki temu sprzedaż towarów czy usług. 

Obowiązki sprawozdawcze odnoszą się wyłącznie do operatorów platform cyfrowych, umożliwiających sprzedawcom odpowiednio:

 • wynajmowanie nieruchomości,
 • prezentowanie usług świadczonych przez tych sprzedawców,
 • sprzedaż określonych towarów,
 • udostępnianie środków transportu.

Raportowanie obejmie zatem sprzedawców, którzy zgodnie z unijnym rozporządzeniem przekroczą wskazane przez projektodawców progi sprzedaży, tj. kwotę 2000 euro lub 30 transakcji w skali roku. 

Co jednak istotne, wskazane obowiązki raportowe nie będą odnosiły się do wszystkich użytkowników, wykorzystujących w zakresie swojej działalności platformę cyfrową. Obowiązek raportowy operatora platformy cyfrowej nie będzie odnosił się do:

 • podmiotów rządowych,
 • notowanych na giełdzie podmiotów rynkowych,
 • sprzedawców nieruchomości, którzy w określonym okresie sprawozdawczym przekroczyli 2000 transakcji najmu nieruchomości,
 • sprzedawców, którzy w określonym okresie sprawozdawczym zrealizowali nie więcej niż 29 transakcji z wykorzystaniem platformy, generując wynagrodzenie mniejsze niż 2000 euro

Dane objęte obowiązkiem raportowym 

Operatorzy platform cyfrowych zobowiązani będą do zbierania określonych poniżej danych, dotyczących użytkowników platformy, które kolejno przekazywane będą określonym organom, tj. dane:

 • identyfikujące sprzedawcę, jako przedsiębiorcę, tj. w szczególności firmę, główny adres, numer identyfikacji podatkowej oraz wskazanie państwa, które nadało przedsiębiorcy niniejszy numer, czy też numer VAT,
 • identyfikujące sprzedawcę, jako osobę fizyczną, tj. w szczególności: imię, nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej, czy numer VAT,
 • uzyskane prowizje,
 • pobrane (zatrzymane) przez operatora platformy cyfrowej podlegającego obowiązku raportowania należności publicznoprawne, tj. podatki, 
 • łączną kwotę wynagrodzenia uzyskanego przez sprzedawców, korzystających ze strony internetowej i aplikacji e-commerce.

Dotkliwe kary dla operatorów platform cyfrowych

Unijne rozporządzenie przewiduje dotkliwe kary dla operatorów platform cyfrowych uchylających się od realizowania nałożonych na nich obowiązków.

Zgodnie bowiem z regulacją, m.in. niedopełnienie obowiązku przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o sprzedawcach, braku stosowania gwarantujących zachowanie należytej staranności, w tym odpowiedniego gromadzenia dokumentacji, jak i nie przystąpienia do usunięcia w zakreślonym przez organ terminie nieprawidłowości wykrytych w toku prowadzonej kontroli, skutkować może nałożeniem na operatora platformy cyfrowej kary pieniężnej w rozmiarze nawet do 1 mln zł. 

Projektodawca nie ogranicza się do nakładania na zobowiązanych jedynie dotkliwych sankcji o charakterze finansowym. Zgodnie z regulacją, operatorów unikających wypełnienia nałożonych na nich obowiązków może dotknąć także sankcja w postaci wykreślenia z rejestru VAT.

Dyrektywa wyzwaniem dla przedsiębiorców z branży e-commerce 

Niewątpliwie spełnienie przez operatorów platform cyfrowych obowiązków wynikających z dyrektywy DAC7 wiązać się będzie z koniecznością zrewidowania i odpowiedniego dopasowania obowiązujących u nich procedur, które w pełni sprostają wymogom dyrektywy. Odnieść to można chociażby do przygotowania i wprowadzenia odpowiednich systemów przyjmowania klienta, jak i pozyskiwania danych w związku z prowadzoną przez nie działalnością, nie pomijając przy tym dostosowania istniejących u operatora regulaminów świadczonych usług. 

Podstawa prawna

 • Dyrektywa Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 104, str. 1).

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.
Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów