0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zapłata VAT e-commerce – gdzie, jak i kiedy zapłacić VAT OSS i IOSS?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca korzystający z udogodnień wprowadzonych w ramach pakietu VAT e-commerce ma obowiązek zapłaty należnego podatku VAT. Zarówno w przypadku rejestracji do procedury unijnej VAT OSS, jak i procedury importu VAT IOSS sprzedawca zobligowany jest do złożenia deklaracji rozliczeniowej, na podstawie której regulowany jest wspomniany podatek. Sprawdźmy, jak powinna wyglądać zapłata VAT e-commerce, czyli na jakie konto i kiedy wpłacić podatek oraz w jaki sposób wypełnić polecenie przelewu!

Zapłata VAT e-commerce a procedura VAT OSS

Prowadząc wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (tzw. WSTO) lub świadcząc usługi elektroniczne, telekomunikacyjne lub nadawcze (tzw. TBE), podatnik ma możliwość rozliczania podatku VAT w ramach procedury unijnej VAT OSS. Zgodnie z art. 130c ust. 1 ustawy o VAT przedsiębiorca po rejestracji do VAT OSS ma obowiązek składania deklaracji VIU-DO, na podstawie której rozliczany jest podatek VAT. Obowiązek złożenia deklaracji występuje również wówczas, gdy w danym okresie nie miała miejsce sprzedaż.

Deklarację VIU-DO składa się wyłącznie elektronicznie za okresy kwartalne do końca miesiąca następującego po każdym kwartale, nawet jeżeli termin ten przypada w niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Przykładowo VIU-DO za IV kwartał 2023 roku podatnicy mają obowiązek złożyć do 31 stycznia 2024 roku.
Po złożeniu deklaracji VIU-DO podatnik każdorazowo otrzyma – na podany w zgłoszeniu rejestracyjnym VIU-R adres mailowy – unikatowy numer referencyjny (tzw. UNR). Numer ten jest bardzo ważny, ponieważ bez niego nie będzie możliwe poprawne zlecenie przelewu do urzędu.

Zapłata VAT e-commerce z procedury VAT OSS powinna mieć miejsce do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. Jeżeli ostatni dzień miesiąca przypada w niedzielę lub święto, wówczas na mocy zmian w pakiecie SLIM VAT 3 termin zapłaty nie przesuwa się na najbliższy dzień roboczy czyli podatek należy opłacić wraz z ostatnim dniem miesiąca (bez względu na to czy jest to dzień świąteczny lub sobota). Przykładowo podatek VAT wynikający z VIU-DO za IV kwartał 2023 roku podatnicy mają obowiązek opłacić do 31 stycznia 2024 roku.
Wypełniając polecenie przelewu dotyczące procedury VAT OSS, w tytule trzeba podać wyłącznie numer UNR. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów podawanie dodatkowych dopisków może spowodować odrzucenie płatności. Przelew należy zlecić na rachunek Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście: 84 1010 1010 0165 9315 1697 8000. Zapłata podatku VAT powinna być dokonana w walucie, w jakiej sporządzana jest deklaracja VIU-DO, czyli w euro.
Przykładowy UNR dla procedury unijnej VAT OSS to PL/PLXXXXXXX/Q1.2023
Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie nie tylko spowoduje naliczenia odsetek podatkowych, bowiem w sytuacji gdy:

  • przedsiębiorca nie zapłaci pełnej kwoty VAT wykazanej w deklaracji VIU-DO za każdy z trzech bezpośrednio poprzedzających kwartałów kalendarzowych i
  • nie ureguluje tych zaległości w terminie 10 dni po wysłaniu przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście ponaglenia i
  • niezapłacona kwota przekracza 100 euro za każdy z tych kwartałów

organ uzna to za systematyczne (uporczywe) nieprzestrzeganie zasad dotyczących procedury unijnej i wyrejestruje przedsiębiorcę z procedury unijnej z urzędu.

Zapłata VAT e-commerce a procedura VAT IOSS

Przedsiębiorcy, którzy dokonali rejestracji do procedury importowej i prowadzą sprzedaż na odległość towarów importowanych (tzw. SOTI), mają obowiązek pobrać podatek VAT od nabywców i rozliczyć się z tego tytułu z urzędem skarbowym. Zgodnie z art. 138g ust. 1 ustawy o VAT podatnik korzystający z procedury VAT IOSS ma obowiązek comiesięcznej wysyłki deklaracji VII-DO.

Deklarację VII-DO składa się wyłącznie elektronicznie, do końca miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeżeli ostatni dzień miesiąca przypada w niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to termin ten nie ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. Jeżeli w danym miesiącu nie miała miejsce sprzedaż, podatnik powinien wysłać tzw. zerową deklarację.
Po złożeniu deklaracji VII-DO przedsiębiorca każdorazowo otrzyma unikatowy numer referencyjny (tzw. UNR) na swój adres mailowy podany w zgłoszeniu rejestracyjnym VII-R. Numer ten wykorzystywany jest przy wypełnianiu polecenia przelewu z tytułu VAT IOSS.

Zapłata VAT e-commerce z procedury VAT IOSS powinna mieć miejsce do końca miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. Jeżeli ostatni dzień miesiąca przypada w niedzielę lub święto, wówczas na mocy zmian w pakiecie SLIM VAT 3 termin zapłaty nie przesuwa się na najbliższy dzień roboczy czyli podatek należy opłacić wraz z ostatnim dniem miesiąca (bez względu na to czy jest to dzień świąteczny lub sobota)
Wypełniając polecenie przelewu celem zapłaty podatku VAT z procedury importu, w tytule przelewu należy podać nadany UNR. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów dodanie dodatkowych adnotacji może spowodować odrzuceniem płatności. Przelew należy zlecić na rachunek Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście: 84 1010 1010 0165 9315 1697 8000. Zapłata podatku VAT powinna być dokonana w walucie, w jakiej sporządzana jest deklaracja VII-DO, czyli w euro.
Przykładowy UNR dla procedury unijnej VAT OSS to PL/IMXXXXXXX/01.2023
Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie nie tylko spowoduje naliczenie odsetek podatkowych, bowiem w sytuacji gdy: 

  • przedsiębiorca nie zapłaci pełnej kwoty VAT wykazanej w deklaracji VII-DO za każdy z trzech bezpośrednio poprzedzających miesięcy kalendarzowych i 
  • nie ureguluje tych zaległości w terminie 10 dni po wysłaniu przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście ponaglenia i
  • niezapłacona kwota przekroczy 100 euro za każdy z tych kwartałów

organ uzna to za systematyczne (uporczywe) nieprzestrzeganie zasad dotyczących procedury unijnej i wyrejestruje przedsiębiorcę z procedury importu z urzędu.

Podsumowanie najważniejszych informacji przed dokonaniem zapłaty podatku VAT e-commerce z tytułu procedury unijnej i procedury importu prezentuje poniższa tabela:

 

VAT OSS

VAT IOSS

Jaką deklarację należy złożyć?

deklaracja VIU-DO

deklaracja VII-DO

Do kiedy składa się deklarację?

ostatni dzień miesiąca po zakończonym kwartale

ostatni dzień miesiąca za miesiąc poprzedni

Gdzie składa się deklarację?

Drugi Urząd Skarbowy Warszawa- Śródmieście

Drugi Urząd Skarbowy Warszawa- Śródmieście

Na jaki rachunek płaci się VAT e-commerce?

84 1010 1010 0165 9315 1697 8000

84 1010 1010 0165 9315 1697 8000

Do kiedy płaci się VAT e-commerce?

do końca miesiąca po zakończonym kwartale

do końca miesiąca za miesiąc poprzedni

Od 1 lipca 2023 roku termin ten nie ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy jeśli przypada w niedzielę lub święto.

Jaki jest tytuł przelewu?*

PL/PLXXXXXXX/Qkwartał.rok

PL/IMXXXXXXX/mc.rok

*jest to UNR, który podatnik otrzymuje mailowo po złożeniu deklaracji

Termin zapłaty VAT OSS i VAT IOSS a SLIM VAT 3

W ramach pakietu zmian SLIM VAT 3 ustawodawca ujednolicił terminy zapłaty podatku VAT z terminem złożenia deklaracji rozliczeniowej. Oznacza to, że termin zapłaty VAT nie podlega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy jeżeli przypada w weekend lub święto. W uzasadnieniu do projektu SLIM VAT 3 możemy przeczytać, że: "Takie rozwiązanie zapewni pełną zgodność krajowych przepisów z przepisami prawa unijnego. Uiszczenie przez podatnika podatku w tak określonym terminie wyeliminuje ryzyko kwestionowania terminowości wpłaty przez obce administracje podatkowe, które nie zawsze rozumieją szczegółowe uregulowania obowiązujące w Polsce, w tym przepisy Ordynacji podatkowej."

Jak wygenerować deklarację VIU-DO?

W celu wygenerowania deklaracji VIU-DO w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VIU DO a następnie wybrać kwartał za który deklaracja jest sporządzana a jako cel złożenia wybrać opcję Złożenie deklaracji.

zapłata vat e-commerce a vat oss

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów