Poradnik Przedsiębiorcy

Elementy składowe faktur - 2013 rok

Faktury są jednym z podstawowych dokumentów księgowych, które potwierdzają dokonanie transakcji kupna-sprzedaży danego towaru lub usługi. Stanowią więc nieodłączną część prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawdź, jakie są elementy składowe faktur!

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenie w sprawie faktur określają podstawowe elementy, jaki koniecznie musi zawierać każda faktura, a także okoliczności, w których należy na niej umieścić informacje dodatkowe.

Podstawowe elementy faktury

Zmiany wywołane tzw. trzecią ustawą deregulacyjną modyfikują również i ten zakres. § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie faktur jasno określa, jakie elementy powinna zawierać faktura - należą do nich:

 • data wystawienia,
 • kolejny numer, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numery NIP sprzedawcy i nabywcy,
 • datę sprzedaży czyli datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury, w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • miarę i ilość dostarczonych towarów/ zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową netto towaru lub usługi,
 • kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość sprzedaży netto,
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Dodatkowe wymogi, związane z elementami, które muszą zawierać faktury, zależą głównie od formy sprzedaży lub też statusu sprzedawcy i nabywcy.

Faktury małego podatnika rozliczającego się metodą kasową

Faktury wystawiane przez małych podatników rozliczających się kasowo powinny zawierać dodatkowo zapis “metoda kasowa”.

Faktura VAT marża

W przypadku dokonywania sprzedaży, gdzie podstawą opodatkowania jest marża, faktury powinny zawierać odpowiednie, ze względu na dokonywaną czynność, frazy. I tak w przypadku:

 • usług turystyki jest to określenie “procedura marży dla biur podróży”,
 • dostawy towarów używanych - “procedura marży - towary używane”
 • dostawy dzieł sztuki - “procedura marży - dzieła sztuki”
 • dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków - “procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

Ponadto faktury te, w porównaniu ze zwykłymi, nie muszą zawierać: ceny jednostkowej netto, kwoty wszelkich rabatów, wartości sprzedaży netto, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki podatku, kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Samofakturowanie

Przepisy VAT dopuszczają sytuację, w której wystawcą faktury nie jest sprzedawca, a nabywca towarów lub usług. Na takim dokumencie przede wszystkim, poza standardowymi elementami, powinno znaleźć się określenie “samofakturowanie”.

Tego typu faktury mogą być wystawiane o ile istnieje wcześniejsze porozumienie między danymi dwiema stronami oraz pod warunkiem, że istnieje określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych czynności.

Faktura VAT RR

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT nabywca może wystawiać faktury również w sytuacji, gdy są one związane z dostawą produktów rolnych oraz świadczeń usług rolniczych od rolników ryczałtowych. Fakturę taką należy wystawić w dwóch egzemplarzach (po jednej dla obu stron). Powinny znaleźć się na niej następujące informacje:

 • imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy,
 • numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy,
 • numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną,
 • datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury,
 • nazwy nabytych produktów rolnych,
 • jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów,
 • cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych,