0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura z adnotacją Split payment a JPK FA - nowa struktura

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na mocy nowelizacji ustawy VAT, począwszy od 1 listopada 2019 r., dokonano istotnych zmian w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Zmiana ta pociągnęła za sobą również wprowadzenie nowej wersji struktury faktury VAT – JPK_FA. W dzisiejszym artykule zajmiemy się analizą - faktura z adnotacją Split payment a JPK FA.

Split payment na fakturze

Mechanizm podzielonej płatności opiera się na założeniu, że zapłata wartości netto za otrzymany towar lub wykonaną usługę odbywa się na rachunek bankowy sprzedawcy, natomiast zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty VAT wynikającej z otrzymanej faktury, jest dokonywana na rachunek VAT.

Z uwagi na fakt, że w stosunku do pewnych transakcji od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy, ustawodawca zdecydował się na dodanie nowego art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT, który stanowi, że w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (15 000 zł), obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, faktura powinna zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

Za naruszenie obowiązku umieszczania adnotacji split payment na fakturze przewidziano sankcje podatkowe.

Jak możemy przeczytać w art. 106e ust. 12 i 13 ustawy VAT, w przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, organ podatkowy ma prawo ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku, przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Powyższej sankcji nie stosuje się, jeżeli zapłata kwoty odpowiadającej kwocie podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej na fakturze, została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Faktura objęta obowiązkowym split payment powinna zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Za brak wskazania tego elementu na fakturze sprzedawca może ponieść odpowiedzialność podatkową.

Faktura z adnotacją Split payment a JPK FA - jak wygląda nowa struktura?

Na podstawie art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej podatnicy mają obowiązek przesyłania plików JPK VAT. Odbywa się to bez wezwania ze strony urzędu skarbowego. Natomiast plik JPK FA jest jedną ze struktur, która jest przesyłana wyłącznie na żądanie organów podatkowych. Jest to struktura odnosząca się do faktur sprzedażowych.

Zasadniczo, jeżeli organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, celno-skarbowej lub postępowania podatkowego zażąda przekazania wymienionej struktur, to podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni na ich udostępnienie.

Nowa struktura JPK FA wersja nr 3 obowiązuje od 1 listopada 2019 r., jednakże organy podatkowe mogą żądać jej udostępnienia od 2 grudnia 2019 r.

Należy podkreślić, że struktura JPK FA obejmuje wyłącznie dane z faktur sprzedażowych.
Zgodnie z objaśnieniami przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów struktura JPK_FA (oprócz węzłów technicznych: Podmiot1, Naglowek oraz kontrolnych – CTRL) posiada trzy podstawowe węzły:

  • Faktura – zawiera podstawowe dane z faktury VAT np. numer faktury, dane wystawcy i nabywcy, datę wystawienia, kwoty netto oraz podatku VAT wg stawek. Zawiera również informacje o walucie, w której wystawiona jest dana faktura. Dodatkowo ten element struktury zawiera pozostałe informacje dotyczące szczególnych typów transakcji udokumentowanych daną fakturą (określonych w art. 106e ust. 1 pkt 16-24 ustawy o VAT). W tym miejscu należy zatem umieścić informację na temat zastosowanego mechanizmu podzielonej płatności,
  • FakturaWiersz – zawiera numer faktury (pole numer faktury w węźle FakturaWiersz pozwala na połączenie danej faktury z węzłem Faktura) oraz dane o dostarczonych produktach lub świadczonych usługach, w tym ich ilość/zakres, cena jednostkowa i wartość,
  • Zamowienie – zawierające dane o zamówieniach/umowach, w tym ich wartościach całkowitych oraz przedmiocie (ilość/zakres, cena jednostkowa i wartość), do których zostały wystawione faktury zaliczkowe, ujęte w danej strukturze JPK_FA.

Najważniejszą zmianą w zakresie analizowanej struktury jest dodanie w węźle Faktura elementu P_18A, który jest znacznikiem mechanizmu podzielonej płatności. Jak możemy przeczytać w objaśnieniach do tego pola, w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy – wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, należy podać wartość „true”, w przeciwnym przypadku – wartość „false”.

Nowa wersja struktury JPK FA zawiera możliwość wskazania, że sprzedaż odbyła się w warunkach mechanizmu split payment. Odbywa się to poprzez wpisanie w pole P_18A wartości „true”.
Podkreślić należy, że powyższy zapis obejmuje również przypadek, gdy sprzedaż została objęta dobrowolnym, a nie obowiązkowym, mechanizmem podzielonej płatności.
Przykład 1.

Podatnik dokonał sprzedaży towaru, który nie jest wymieniony w załączniku nr 15 do ustawy. Strony transakcji postanowiły jednak, że dobrowolnie zostanie ona dokonana w warunkach split payment. Organ podatkowy wystąpił z żądaniem przesłania struktury JPK FA. Podatnik przygotowując plik, w polu P_18A wskazuje wartość „true”.

Porównanie zmian w stosunku do poprzedniej wersji JPK FA

W stosunku do poprzedniej struktury JPK FA(2) wprowadzono kilka istotnych zmian ułatwiających sporządzanie pliku:

  • wprowadzono walutowość faktur VAT,
  • zmieniono sposób raportowania faktur zaliczkowych i rozliczających,
  • dodano opcjonalny element Zamowienia dla faktur zaliczkowych,
  • dodano opis elementu KodUrzedu o treści „Kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA”,
  • dodano pole P_18A przyjmujące wartości – true (prawda) albo false (fałsz), będące znacznikiem informującym, że faktura dokumentuje transakcję, w której wystąpił mechanizm podzielonej płatności (MPP). Jest to pole wymagane, czyli jeśli faktura VAT nie dokumentuje transakcji związanej z MPP, to pole przyjmuje wartość false,
  • dodano pole P_22 przyjmujące wartości – true (prawda) albo false (fałsz), będące znacznikiem informującym, że faktura dokumentuje transakcję wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (NŚT).

Na zakończenie przypomnijmy, że jeżeli chodzi o faktury wystawione za okres sprzed 1 listopada 2019 r., to począwszy od 2 grudnia 2019 r. będą już raportowane według wersji JPK FA(3).

Tworzenie pliku JPK FA

Odnieśmy się również do zasad przygotowywania oraz przekazywania struktury JPK FA. W większości przypadków jest ona opracowywana za pomocą programu komputerowego. Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą w tym zakresie skorzystać z darmowego programu e-mikrofirma.

Tak przygotowany plik należy wysłać do organu podatkowego. Odbywa się to przy pomocy środków komunikacji elektronicznej (np. program Klient JPK 2.0). Możliwe jest również przekazanie struktury na informatycznych nośnikach danych, np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD lub DVD.

Przechodząc do podsumowania, wskazać należy, że nowy format pliku JPK FA został dostosowany do wprowadzony zmian w zakresie treści faktur dokumentujących sprzedaż dokonaną w warunkach split payment. W strukturze pliku znajduje się pole, które powinno zawierać informację, że sprzedaż miała miejsce z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

JPK FA w systemie wfirma.pl

W przypadku wezwania przez urząd do złożenia pliku JPK FA w systemie wfirma.pl zrobisz to od ręki bez dodatkowych płatność! Zrobisz to w prosty sposób korzystając ze ścieżki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK FA. Wypróbuj już dziś!

faktura z adnotacją split payment a jpk fa

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów