Poradnik Przedsiębiorcy

Obowiązkowy split payment a odwrotne obciążenie

Docelowo mechanizm podzielonej płatności ma zostać wprowadzony jako obowiązkowy dla wszystkich czynnych podatników podatku VAT. Jego wdrażanie następuje jednak stopniowo. Obecnie podzielona płatność jest dobrowolna, lecz zgodnie z zapowiedziami wkrótce w branżach objętych obecnie odwrotnym obciążeniem stanie się obowiązkiem. Czy obowiązkowy split payment całkowicie wykluczy mechanizm odwrotnego obciążenia?

Podzielona płatność coraz bardziej popularna

Mechanizm split payment wszedł w życie 1 lipca 2018 r. i początkowo budził wiele wątpliwości, zakładał on bowiem brak możliwości swobodnego dysponowania środkami pieniężnymi z tytułu podatku VAT oraz wydłużony okres zwrotu pieniędzy zgromadzonych na rachunku VAT. Obawy związane były z możliwymi problemami z płynnością finansową, szczególnie w branżach, w których funkcjonuje mechanizm odwrotnego obciążenia.

Split payment polega na podziale płatności, zgodnie z którym zapłata odpowiadająca kwocie netto trafia na konto rozliczeniowe przedsiębiorcy, a wartość równa kwocie podatku VAT – na specjalny rachunek VAT.

Zgodnie z doniesieniami Ministerstwa Finansów zainteresowanie płatnościami z zastosowaniem mechanizmu split payment ciągle wzrasta. W wywiadzie opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów udzielonym przez dyrektora Wojciech Śliża, od momentu wprowadzenia mechanizm podzielonej płatności stosuje ok. 414 tys. podatników, a odsetek przelewów z jej wykorzystaniem wynosi około 7%.

Obowiązkowy split payment wyklucza odwrotne obciążenie

Odwrotne obciążenie jest procedurą polegającą na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Sprzedawca wystawia wówczas fakturę bez podatku VAT z uwzględnieniem właściwej adnotacji – „odwrotne obciążenie”. Nabywca natomiast nalicza podatek VAT według stawek właściwych dla danej transakcji, jak również ma prawo do jego odliczenia. Taka transakcja jest zwykle dla niego neutralna pod względem podatkowym.

Szczegółowa lista towarów, dla których ma zastosowanie procedura odwrotnego obciążenia, przy transakcjach krajowych znajduje się w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, a usługi objęte odwrotnym obciążeniem zostały wymienione w załączniku nr 14 do w/w ustawy.

Obowiązkowy split payment w pierwszej kolejności ma zostać wdrożony dla branż objętych odwrotnym obciążeniem. Wykluczy to jednak obecny sposób rozliczania tego typu transakcji, przelewy wykonywane z zastosowaniem podzielonej płatności nie mogą bowiem dotyczyć faktur bez wykazanego podatku VAT, a takie są wystawiane w procedurze odwrotnego obciążenia.

Obowiązkowy split payment z pewnością przyniesie korzyści dla podwykonawców z branży budowlanej, gdyż nie będą musieli czekać na zwroty podatku VAT, tak jak to ma miejsce obecnie. Podatek naliczony od zakupów na bieżąco będzie pomniejszał podatek należny, co z pewnością przyniesie pozytywny skutek w postaci poprawy płynności finansowej.

Obowiązkowy split payment – termin wdrożenia

Rząd 7 maja 2018 r. złożył wniosek do Komisji Europejskiej o wdrożenie obowiązkowego modelu podzielonej płatności w Polsce. Konieczna jest zgoda na pewne odstępstwa od dyrektywy o VAT, m.in. dodatkowe adnotacje na fakturze VAT dotyczące zastosowania podzielonej płatności. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami Ministerstwo Finansów przewiduje uzyskanie pozytywnej odpowiedzi w połowie 2019 roku. W związku z tym prawdopodobnie obowiązkowy split payment dla branż objętych obecnie odwrotnym obciążeniem zostanie wdrożony po 1 lipca 2019 r. Docelowo jednak obowiązek stosowania podzielonej płatności ma dotyczyć wszystkich podatników w przyszłości.

Mimo tego korzystanie ze split payment w najbliższym czasie dla pozostałych branż pozostanie dobrowolne, Ministerstwo Finansów zakłada, że podzielona płatność będzie stosowana przez coraz większą liczbę podmiotów.