0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązkowy split payment a odwrotne obciążenie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Docelowo mechanizm podzielonej płatności ma zostać wprowadzony jako obowiązkowy dla wszystkich czynnych podatników podatku VAT. Jego wdrażanie następuje jednak stopniowo. Obecnie podzielona płatność jest dobrowolna, lecz zgodnie z zapowiedziami wkrótce w branżach objętych obecnie odwrotnym obciążeniem stanie się obowiązkiem. Czy obowiązkowy split payment całkowicie wykluczy mechanizm odwrotnego obciążenia?

Podzielona płatność coraz bardziej popularna

Mechanizm split payment wszedł w życie 1 lipca 2018 r. i początkowo budził wiele wątpliwości, zakładał on bowiem brak możliwości swobodnego dysponowania środkami pieniężnymi z tytułu podatku VAT oraz wydłużony okres zwrotu pieniędzy zgromadzonych na rachunku VAT. Obawy związane były z możliwymi problemami z płynnością finansową, szczególnie w branżach, w których funkcjonuje mechanizm odwrotnego obciążenia.

Split payment polega na podziale płatności, zgodnie z którym zapłata odpowiadająca kwocie netto trafia na konto rozliczeniowe przedsiębiorcy, a wartość równa kwocie podatku VAT – na specjalny rachunek VAT.

Zgodnie z doniesieniami Ministerstwa Finansów zainteresowanie płatnościami z zastosowaniem mechanizmu split payment ciągle wzrasta. W wywiadzie opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów udzielonym przez dyrektora Wojciech Śliża, od momentu wprowadzenia mechanizm podzielonej płatności stosuje ok. 414 tys. podatników, a odsetek przelewów z jej wykorzystaniem wynosi około 7%.

Obowiązkowy split payment wyklucza odwrotne obciążenie

Odwrotne obciążenie jest procedurą polegającą na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Sprzedawca wystawia wówczas fakturę bez podatku VAT z uwzględnieniem właściwej adnotacji – „odwrotne obciążenie”. Nabywca natomiast nalicza podatek VAT według stawek właściwych dla danej transakcji, jak również ma prawo do jego odliczenia. Taka transakcja jest zwykle dla niego neutralna pod względem podatkowym.

Szczegółowa lista towarów i usług, dla których ma zastosowanie procedura odwrotnego obciążenia, przy transakcjach krajowych znajduje się w załączniku nr 15 do znowelizowanej ustawy o VAT.

Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług wykazanych w załączniku 15 ustawy o VAT, będą zobowiązani stosować obowiązkowy split payment już od 1 listopada 2019 roku w przypadku, gdy:

- wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,

- obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po dniu 31 października 2019 roku.

- co najmniej jedna pozycja wykazana na fakturze została zawarta w załączniku 15 ustawy o VAT,

- zarówno sprzedawca jak i odbiorca jest podatnikiem (niezależnie od tego czy nabywca jest podatnikiem VAT czynnym czy zwolnionym).

Obowiązkowy split payment z pewnością przyniesie korzyści dla podwykonawców z branży budowlanej, gdyż nie będą musieli czekać na zwroty podatku VAT, tak jak to ma miejsce obecnie. Podatek naliczony od zakupów na bieżąco będzie pomniejszał podatek należny, co z pewnością przyniesie pozytywny skutek w postaci poprawy płynności finansowej.

Obowiązkowy split payment – termin wdrożenia

Rząd 7 maja 2018 r. złożył wniosek do Komisji Europejskiej o wdrożenie obowiązkowego modelu podzielonej płatności w Polsce. Konieczna jest zgoda na pewne odstępstwa od dyrektywy o VAT, m.in. dodatkowe adnotacje na fakturze VAT dotyczące zastosowania podzielonej płatności. Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT obowiązkowy split payment dla branż objętych obecnie odwrotnym obciążeniem zostanie wdrożony już 1 listopada 2019 r. Docelowo jednak obowiązek stosowania podzielonej płatności ma dotyczyć wszystkich podatników w przyszłości.

Mimo tego korzystanie ze split payment w najbliższym czasie dla pozostałych branż pozostanie dobrowolne, Ministerstwo Finansów zakłada, że podzielona płatność będzie stosowana przez coraz większą liczbę podmiotów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów