0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Firmowe przedszkole w kosztach firmowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2016 roku przedsiębiorcy uzyskali możliwość zaliczania do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na firmowe przedszkole, a także na żłobki i kluby dziecięce. Przy czym do kosztów można zaliczyć wydatki poniesione na ich budowę oraz część dofinansowania dla rodziców za zorganizowanie opieki dla dzieci.

Firmowe przedszkole - kiedy może stanowić koszt przedsiębiorcy?

Jak stanowi art. 22 ust. 1p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki poniesione przez pracodawcę pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

 • na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola,
 • z tytułu prowadzenia powyższych obiektów do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie na każde dziecko pracownika:
  • uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego – kwoty 400 zł,
  • uczęszczające do przedszkola – kwoty 200 zł.

Przy czym przez dziecko pracownika, zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy o PIT, rozumie się małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym pracownik:

 • wykonywał władzę rodzicielską,
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Jakie wydatki poniesione na firmowe przedszkole można ująć w kosztach podatkowych?

Do kosztów związanych z firmowym przedszkolem można zaliczyć następujące wydatki:

 • koszty nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub
 • koszty wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji, modernizacji, remontu środków trwałych lub
 • koszty nabycia innych składników majątku.

W przypadku wydatków poniesionych po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru w zakresie spełniania warunków wymaganych do utworzenia żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, za koszty podatkowe uznaje się te, które dotyczą środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku.

Z kolei do kosztów prowadzenia firmowego przedszkola, żłobka lub klubu dziecięcego zalicza się odpłatne nabycie przez pracodawcę usługi, która polega na zapewnieniu opieki dziecku pracownika w jednym z wyżej wymienionych obiektów. W związku z tym przedsiębiorca w kosztach podatkowych może ująć nie tylko wydatki związane z budową firmowego przedszkola, żłobka czy klubu dziecięcego, ale też te związane z jego prowadzeniem.

Dofinansowanie przedszkola dla dzieci pracowników

Przedsiębiorca w kosztach podatkowych może także ująć dofinansowanie wydatków dla pracownika, do wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków poniesionych i udokumentowanych przez niego związanych z:

 • objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczaniem dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego, jednak nie więcej niż 400 zł miesięcznie na każde dziecko,
 • uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola, jednak nie więcej niż 200 zł miesięcznie na każde dziecko.

W związku z powyższym rodzice mają możliwość uzyskania dofinansowania do pobytu ich dzieci w innych placówkach. Jednak aby dofinansowanie to mogło stanowić koszt przedsiębiorcy, nie może zostać sfinansowane ze środków ZFŚS.

Firmowe przedszkole a przychód pracownika

Jak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 67b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatku dochodowego wolne są świadczenia, które nie zostały sfinansowane z ZFŚS, a zostały otrzymane od pracodawcy z tytułu:

 • objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego, do wysokości 400 zł miesięcznie,
 • uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł

– na każde dziecko.

Podsumowując, obecnie przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki ponoszone na firmowe przedszkole, klub dziecięcy oraz żłobek. Jest to dużym udogodnieniem dla przedsiębiorcy, a przede wszystkim dla pracujących rodziców.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów