Poradnik Przedsiębiorcy

Pożyczka od kontrahenta zagranicznego a obowiązek podatkowy

Przedsiębiorcy, rozwijając prowadzoną działalność gospodarczą, dokonują w swoich portfelach klasyfikacji opłacalności źródeł finansowania pozyskanych środków. Wahania stóp procentowych produktów kredytowych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w kraju powodują, iż przedsiębiorcy poszukują możliwości pozyskania kapitału od podmiotów gospodarczych, których działalność zlokalizowana jest poza granicami kraju. Jakie aspekty opodatkowania winien wziąć pod uwagę polski podatnik oraz kiedy otrzymana pożyczka od kontrahenta zagranicznego będzie związana z zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnych?

Czym jest pożyczka?

Pożyczka stanowi postawienie do dyspozycji pożyczkobiorcy środków pieniężnych o określonej wysokości, przedmiotów lub instrumentów finansowych przez osobę fizyczną lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą na z góry ustanowionych obopólnie warunkach oraz na oznaczony i zaakceptowany przez obie strony czas udzielenia danej pożyczki.

Pożyczka a przychód podatkowy

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o PIT do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się m.in. pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Oznacza to, że otrzymane pożyczki oraz kredyty, w tym również pożyczka od kontrahenta zagranicznego, nie stanowią przychodu podatkowego w świetle podatku od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Otrzymanie pożyczki od kontrahenta zagranicznego oznacza skorzystanie z usługi?

Pożyczka od kontrahenta zagranicznego prowadzącego działalność gospodarczą i będącego czynnym podatnikiem VAT na potrzeby polskiego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą i będącego jednocześnie czynnym podatnikiem VAT stanowi import usług, zgodnie z art. 28b ustawy o VAT. Jednakże zanim przedsiębiorca sklasyfikuje w ten sposób otrzymaną pożyczkę, będzie zobligowany do ustalenia kilku aspektów implikowanej transakcji, bowiem podmiot udzielający pożyczki może również nie być czynnym podatnikiem VAT udzielającym sporadycznie pożyczek.

Kiedy należy opodatkować otrzymaną pożyczkę od kontrahenta zagranicznego podatkiem PCC?

W myśl  generalnej zasady, jeżeli pożyczka od kontrahenta zagranicznego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to nie podlega ustawie o VAT. I odwrotnie – umowa pożyczki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC w sytuacji, gdy będzie podlegać opodatkowaniu ustawie o VAT. Potwierdzeniem powyższego jest interpretacja indywidualna z 13 lipca 2011 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o sygn. ILPB2/436-79/11-2/MK.

Idąc dalej, zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o PCC czynności cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu podatkiem PCC, jeżeli ich przedmiotem są:

  1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.