0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak założyć przedszkole - praktyczne wskazówki

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Temat przedszkoli jest nieustannie poruszany w mediach, głównie pod kątem braku miejsc dla dzieci. Kiedy dawno już wyczerpały się miejsca w publicznych przedszkolach, rodzice próbują znaleźć dla swoich pociech miejsce w prywatnych placówkach, najlepiej w małej odległości od miejsca zamieszkania. W związku z czym pomysł na założenie przedszkola może okazać się bardzo dobry i dochodowy. Przeczytaj, jak założyć przedszkole!

Ogólna charakterystyka przedszkola

Przedszkole jest to placówka dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza, działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r., wpisana do ewidencji prowadzonej przez gminę, na której terenie się znajduje, realizująca podstawę programową określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Przedszkole jest miejscem wychowania dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Jeżeli maluch posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ma prawo zostać objęty opieką mimo ukończenia 6. roku życia, ale nie dłużej niż do momentu 10 urodzin.

Każde dziecko ma obowiązek w wieku 5 lat odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w:

 • przedszkolu,

 • oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,

 • w innej formie wychowania przedszkolnego.

Osoby prowadzące przedszkola poza sprawowaniem opieki nad dziećmi, mają obowiązek prowadzenia zadań wychowawczych i edukacyjnych.

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem przedszkola

W Polsce istnieje możliwość założenia przedszkola przez osoby fizyczne i prawne. Nazwanie placówki „przedszkolem” niesie za sobą szereg wymogów, które stoją przed przyszłym właścicielem. 

Czynność polegająca na prowadzeniu niepublicznego przedszkola co do zasady nie jest działalnością gospodarczą, a co za tym idzie - nie wymaga rejestracji w CEIDG. Natomiast jeśli chodzi o osoby prawne, które chcą założyć przedszkole - muszą zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Utworzenie przedszkola ma swoje założenia w przepisach ustawy o systemie oświaty i wymagane jest zgłoszenie takiej działalności jednostce samorządu terytorialnego jak gmina czy powiat. Jednostki z kolei wydają zaświadczenie, że przedszkole zostało wprowadzone do ewidencji i przekazują kopię kuratorowi oświaty i organowi podatkowemu.

Aby dokonać rejestracji, należy:

 • przedstawić statut zgodnie z którym będzie działa placówka,

 • przedstawić projekt organizacji wychowania przedszkolnego - w przypadku założenia innej formy wychowania przedszkolnego jak punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego.

Niezwykle ważne jest zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Osoba, która będzie prowadzić taką placówkę, nie musi mieć wykształcenia kierunkowego. Kwalifikacje nauczyciela dzieci w wieku przedszkolnym potwierdzają:

 • studia wyższe na kierunku pedagogicznym o specjalizacji wczesnoszkolnej lub przedszkolnej,

 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Dopuszczalne formy prowadzenia przedszkola

Przedszkole mogą prowadzić jedynie osoby prawne lub osoby fizyczne. Przepisy jasno zakazują prowadzenie takich placówek przez spółki osobowe. W przypadku założenia przedszkola w spółce z o.o. lub w spółce akcyjnej - należy wcześniej zarejestrować się w KRS.

Osobowość prawną wśród spółek posiadają wyłącznie spółki kapitałowe, czyli spółka z o.o. i spółka akcyjna.

Jak założyć przedszkole

Przedszkole - spółka z o.o.

Ten rodzaj spółki jest popularnym rodzajem spółki handlowej w Polsce. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne. Co ważne, spółka z o.o. ma osobowość prawną. Umowa spółki z o.o. musi być sporządzona w postaci aktu notarialnego tak, jak w przypadku spółki komandytowej. Obecnie (od 2012 roku) można również zarejestrować ten rodzaj spółki przez internet. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki z o.o. (występuje jedynie ryzyko ekonomiczne związane z inwestycją w spółkę). Za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada wyłącznie spółka do wysokości kapitału zakładowego (minimum 5 000 zł) - z wyłączeniem sytuacji, gdy zarząd nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim momencie, wówczas odpowiada również majątkiem osobistym. W przypadku prowadzania spółki z o.o. występuje obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg (działalność podlega pod ustawę o rachunkowości).

Przedszkole - spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest podmiotem gospodarczym, który charakteryzuje się największym rozbudowaniem i ochroną prawną. Jej wspólnicy to akcjonariusze, którzy posiadają określone ilości akcji upoważniających do otrzymywania wyznaczonej części dywidendy. Dywidenda jest kwotą przeznaczoną do podziału uchwałą walnego zgromadzenia pomiędzy akcjonariuszy. Za zobowiązania spółki odpowiada spółka całym swoim majątkiem, akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Ten rodzaj spółki łączy się z obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości.

W przypadku założenia spółki akcyjnej wymagany jest kapitał o minimalnej wysokości 100 000 PLN.

Kod PKD dla przedszkola 

PKD dla przedszkola to 85.10.Z - Wychowanie przedszkolne.

Najlepsza forma opodatkowania dla przedszkola

W przypadku zdecydowania się na prowadzenie przedszkola, należy wziąć pod uwagę wszystkie formy opodatkowania za wyjątkiem karty podatkowej.

Opodatkowanie w przypadku prowadzenia przedszkola przez osoby fizyczne:

Przedszkole - opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie działalności przy zastosowaniu skali podatkowej jest podstawową formą rozliczenia. Jeśli zdecydujemy się na wybranie tej formy, stawka podatku przy dochodzie do 85 528 zł podlega opodatkowaniu wynosi 18% pomniejszona o kwotę wolną od podatku, natomiast przy dochodzie powyżej 85 528 zł od nadwyżki będzie obowiązywała stawka 32% powiększona o kwotę 15 395,04 zł. Kwotę podatku można obniżyć o przewidziane w ustawie ulgi i odliczenia. Ponadto możliwe jest odliczanie od podstawy opodatkowania zapłaconych składek społecznych a od kwoty podatku zapłaconej kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wyboru formy opodatkowania można dokonać przy wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedszkole - opodatkowanie podatkiem liniowym

Podatek liniowy charakteryzuje się jednolitą, proporcjonalną stawką podatkową, która wynosi 19%. Wybór tej formy opodatkowania wymaga złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Dużym minusem tej formy opodatkowania jest przede wszystkim brak możliwości korzystania z ulg podatkowych czy wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Przedszkole - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczenia i jest możliwy, gdy roczny dochód nie przekracza 250 tys. euro. Wysokość podatku zależy od wysokości przychodów, dlatego też właściciele przedszkoli nie będą mogli w takim wypadku odliczać kosztów uzyskania przychodów. Po zakończeniu roku podatkowego do końca stycznia następnego roku właściciel przedszkola na ryczałcie rozlicza się z przychodów, które osiągnął w roku poprzednim w ramach tego sposobu opodatkowania.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na opodatkowanie przychodów ryczałtem ewidencjonowanym, musi mieć na uwadze, że automatycznie traci prawo do rozliczenia się wspólnie z małżonkiem czy też w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nie odliczy także od obliczonego ryczałtu ulgi na dzieci. Natomiast inne ulgi podatkowe mu przysługują - np. ulga rehabilitacyjna, czy odliczanie składek ZUS w tym na ubezpieczenie zdrowotne. Może odliczać także przekazane darowizny na cele kultu religijnego, organizacji pożytku publicznego czy też ulgę za oddaną krew.

W przypadku przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego stawka ryczałtu wynosi 8,5% – od przychodów ze świadczenia usług.

Opodatkowanie w przypadku prowadzenia przedszkola przez osoby prawne

Jeśli przedsiębiorca zdecydował się prowadzić przedszkole w ramach spółki akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością, musi pamiętać o obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy CIT rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mają możliwość wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w systemie kwartalnym, bądź miesięcznym. Podatnicy CIT są również zobowiązani, aby po zakończeniu roku podatkowego, do końca trzeciego miesiąca roku następnego, złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Podatnicy, którzy podlegają obowiązkowi sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują je do urzędu skarbowego wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 15% podstawy opodatkowania w przypadku małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. Podstawę opodatkowania podatku dochodowego od osób prawnych stanowi osiągnięty dochód, który pomniejszony jest o koszty jego uzyskania w roku podatkowym, wraz z możliwością dokonania odliczeń.

Przedszkole z VAT czy bez VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli oraz usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania są zwolnione z obowiązku opodatkowania swojej działalności podatkiem VAT.

Z powyższego zwolnienia osoby prowadzące przedszkole korzystają nawet, jeśli dzieci otrzymują wyżywienie (z zasady opodatkowane 8% stawką podatku VAT).

Przedszkole a kasa fiskalna

Podmioty świadczące usługi wychowania przedszkolnego (o symbolu PKWiU 85.1) korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania swojej sprzedaży za pomocą kas rejestrujących (fiskalnych). Niezależnie od obrotu jaki z tego tytułu uzyskają.

Zgłoszenie właściciela przedszkola do ubezpieczenia

Osoba prowadząca przedszkole, która rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, zgłasza ją na druku CEIDG-1. Następnie wniosek z kopią wpisu CEIDG przesyła do ZUS. Ten sporządza zgłoszenie płatnika składek na formularzu ZUS ZFA.

Mimo to, przedsiębiorca musi sam zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Na zgłoszenia siebie do ubezpieczeń przedsiębiorca ma 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności. Aby tego dokonać, wypełnia formularz:

 • ZUS ZUA - jeśli osoba prowadząca przedszkole podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu,

 • ZUS ZZA - jeśli przedsiębiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu (ubezpieczenie społeczne jest pokrywane z pracy na etacie czy z prowadzenia innej działalności bądź podatnik może skorzystać z ulgi na start).

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne dla przedsiębiorcy. ZUS obejmuje go tym świadczeniem na złożony przez niego wniosek. Składa się go na formularzu ZUS ZUA, wraz ze zgłoszeniem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Konto firmowe dla właściciela przedszkola

Właściciel przedszkola nie ma obowiązku zakładania odrębnego konta firmowego. Może używać do celów działalności prywatnego rachunku. Jednak musi pamiętać, że konto ma mieć jednego właściciela (małżeństwa posiadające wspólne konto nie mogą przeznaczyć go również na cele firmowe).

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno zostać przeprowadzone za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy zawsze, gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca,

 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 złotych.

Prowadzenie przedszkola zgodnie z prawem

Na powodzenie własnej działalności gospodarczej wpływ ma wiele czynników, a jednym z powszechnych jest odpowiednie zarządzanie przedsiębiorstwem. Nie inaczej jest w przypadku prywatnego przedszkola. Obecnie prowadzenie przedszkola bez odpowiednich narzędzi, które ułatwiają zarządzanie pracą jest trudne. Decydując się na wybór jednego z nich warto zwrócić uwagę, by zawierały szereg różnych funkcji. Kompleksowym narzędziem, znacznie ułatwiającym pracę przedszkolanki jest system wFirma.pl. Program posiada wszystkie niezbędne funkcje do zarządzania przedsiębiorstwem, między innymi takie jak:

Zważając na fakt, że w pracy przedszkolanki ważne jest nawiązywanie współpracy z osobami zaufanymi, które będą mogły zapewnić bezpieczeństwo dla podopiecznych, istotną rolę odgrywa rekrutacja takich osób. Jeszcze lepiej jest, jeśli wszystkie formalne sprawy z tym związane nie zabierają cennego czasu. System wFirma.pl wyposażony jest w moduł “Kadry i płace”, w którym użytkownicy mają możliwość:

 • generowania różnych rodzajów umów zatrudnienia i list płac,

 • prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników,

 • tworzenia deklaracji rocznych i wysyłką do odpowiedniego urzędu skarbowego,generowanie wydruków kadrowych,

 • eksportu do Płatnika.

 Wymagania lokalowe dla przedszkola

Aby mieć pewność, że lokal przeznaczony do prowadzenia przedszkola, będzie spełniał wszystkie wymagania, należy pamiętać o tym, że:

 • lokal powinien być zgodny z gminnym planem zagospodarowania przestrzennego. Właściciel przedszkola powinien mieć potwierdzenie prawa do dysponowania lokalem - akt notarialny, umowę najmu lub użyczenia;

 • lokal powinien spełniać wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy;

 • placówka powinna otrzymać pozytywną opinię Sanepidu i Straży Pożarnej. Wymogi tych instytucji dotyczą jakości wody, powierzchni, liczby i usytuowania sanitariatów, niezbędnego wyposażenia przedszkola, oświetlenia, wentylacji, warunków koniecznych przy wydawaniu i przyrządzaniu posiłków oraz warunków w pomieszczeniu socjalnym;

 • zgodę na wpis do ewidencji łatwiej uzyskają lokale w budynkach parterowych wykonanych z materiałów niepalnych;

 • do dokumentacji lokalowej należy dołączyć informację o placu zabaw;

 • wszystkie meble, urządzenia i wykładziny powinny mieć niezbędne atesty.

RODO a prowadzenie przedszkola

Przyszły przedsiębiorca prowadzący przedszkole, w związku z wejściem nowych przepisów unijnych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO) 25 maja 2018 roku, zobowiązany jest w szczególności do:

 1. zapewniania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu RODO,
 2. wykonywania obowiązków wynikających z praw osób, których dotyczą dane osobowe,
 3. wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych (w sytuacji gdy podmiot zobowiązany jest do tegoż zgodnie z art. 37 ust 1 ww. rozporządzenia).

Wprowadzenie RODO w przedszkolu jest niezwykle ważne, bowiem prowadzenie przedszkola wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych: pracowników (dla celów kadrowych) czy dzieci (np. w celu przyjęcia ich do przedszkola czy umieszczania ich zdjęć na stronie).

Marketing dla przedszkola

W przypadku zaplanowania strategii marketingowej dla przedszkola warto zwrócić uwagę na następujące działania:

 1. wydrukowanie ulotek i plakatów i rozwieszenie ich w okolicach placów zabaw, na słupach i tablicach ogłoszeń – zwłaszcza na nowych osiedlach, gdzie mieszka dużo młodych rodziców, w sklepach, aptekach, przychodniach, w domach kultury, w lokalnej prasie targach dla rodziców. Należy zadbać również o ciekawą grafikę, tak, aby ulotki nie zostały od razu wyrzucone do kosza.

 2. najpopularniejszą i najtańszą formą reklamy jest internet. Informację o nowopowstałym przedszkolumożna zamieścić na forach, stronach dzielnicowych czy portalach internetowych. Bardzo atrakcyjnie wygląda oferta portalu Taelo.pl. Daje on zarówno możliwość bezpłatnego reklamowania swoich usług, jak i umożliwia szereg ciekawych rozwiązań. Jednym z nich jest możliwość prowadzenia bloga firmowego, na którym właściciel przedszkola może publikować artykuły i poradniki dla rodziców, co z kolei przekłada się na budowanie wizerunku placówki godnej zaufania. 

 3. Z pewnością warto założyć również stronę internetową, która będą źródłem informacji o działalności, co pozwoli dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Jak założyć przedszkole - przydatne informacje 

 

Założenie własnego przedszkola wcale nie należy do łatwych. Należy pamiętać przede wszystkim o tym, że przedszkole może funkcjonować jedynie jako działalność prowadzona w ewidencji oświatowej lub w formie spółki akcyjnej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Łączy się to z szeregiem utrudnień i brakiem większości przywilejów. Jednak po przejściu wszystkich formalności - początkujący przedsiębiorcy nie żałują podjętej wcześniej decyzji, dlatego warto przemyśleć założenie własnego przedszkola!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów