0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Gwarancje de minimis (cz. 2): Dla kogo jest przeznaczona?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak już wiadomo z poprzedniej części cyklu, gwarancja de minimis to ciekawa propozycja na zabezpieczenie kredytu. Warto wobec tego zastanowić się nad tą formą, biorąc jednak pod uwagę, dla kogo jest ona przeznaczona. Istnieje bowiem grupa przedsiębiorców, którym gwarancje de minimis nie zostaną przyznane.

Podstawowe warunki, aby otrzymać gwarancje de minimis?

Pierwszorzędnym warunkiem, aby uzyskać gwarancje de minimis jest posiadanie zdolności kredytowej, czyli możliwości spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami. Ponadto, gwarancja przeznaczona jest dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw - nie mogą z niej natomiast skorzystać firmy duże. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia więcej niż 250 pracowników a jego roczny obrót przekracza 50 milionów euro bądź całkowity bilans roczny przekracza 43 miliony euro, to gwarancja minimis nie jest przeznaczona dla niego.

Kto może otrzymać gwarancję de minimis?

Gwarancja de minimis nie może zostać przyznana przedsiębiorcy, który:

 • w chwili rozpatrywania wniosku kredytowego widnieje w Bankowym Rejestrze,
 • dostał wypowiedzenie ekspozycji kredytowej,
 • posiada lub posiadał przeterminowane zadłużenie w banku kredytującym powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł,
 • posiadał ekspozycję kredytową zaliczoną w banku kredytowym do kategorii “zagrożone” lub w przypadku której w ocenie banku zaistniały przesłanki wskazujące na utratę wartości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Dodatkowo, pomocy de minimis nie dostanie przedsiębiorca, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, zgodnie z którą pomoc została uznana za niezgodną z prawe i wspólnym rynkiem.

Gwarancja de minimis nie zostanie ponadto udzielona w sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzyma z kredytów objętych taką pomocą łącznie więcej niż 3,5 miliona złotych. Należy bowiem pamiętać, że łączna wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 000 euro w roku podatkowym, w którym przedsiębiorca ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach.

Które branże mogą otrzymać gwarancje de minims?

Kiedy już przedsiębiorca ustali, że nie dotyczą go żadne z warunków określających wielkość przedsiębiorstwa albo inne zobowiązania, warto zwrócić uwagę na branżę, w której przedsiębiorstwo funkcjonuje. Istnieje bowiem katalog działalności, które z pomocy de minimis nie będą mogły skorzystać.

Gwarancja de minimis nie może zatem zostać przeznaczona dla przedsiębiorstw działających we wszystkich sektorach z wyjątkiem:

 • pomocy w branży rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzenie Rady nr 104/2000,
 • pomocy w branży produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu,
 • pomocy w branży przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w przypadkach:

  • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez kredytobiorców objętych pomocą,

  • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w całości lub części producentom surowców,

 • pomocy w działalnościach związanych z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,
 • pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,
 • pomocy przyznawanej kredytobiorcom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeni Rady nr 1407/2002,
 • pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej kredytobiorcom prowadzącym działalność w zakresie drogowego transportu towarowego.

Jak więc widać, katalog warunków, jakie przedsiębiorca musi spełnić - lub raczej, których nie może spełniać - aby uzyskać gwarancję de minimis, jest dość rozbudowany. Jednakże w praktyce wszystkie elementy są dość szczegółowe, w związku z czym wielu przedsiębiorców znajduje się w grupie, która z de minimis może z powodzeniem skorzystać.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów