0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Gwarancje de minimis (cz. 1): Informacje ogólne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W obecnych czasach zarówno banki, jak i przedsiębiorcy ostrożniej podchodzą do kwestii kredytów. W związku z tym, iż sektor małych i średnich przedsiębiorstw to główny filar polskiej gospodarki, rząd uznał, iż warto pomóc zaliczającym się do niego firmom w finansowaniu bieżącej działalności. Przygotowany został specjalny program wsparcia dla MSP, który polega na udzielaniu gwarancji zabezpieczających kredyty zaciągane na bieżącą działalność. Na czym dokładnie polega ta pomoc? Do kogo jest skierowana? Jak z niej skorzystać oraz czy trzeba spełniać jakieś dodatkowe warunki? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące de minimis znajdziesz w cyklu artykułów o tym tytule. Zapraszamy do zapoznania się z jego pierwszą częścią.

Na czym polegają gwarancje?

Start przedsiębiorstwa i jego późniejsza bieżąca działalność wymagają odpowiednich środków finansowych. Często zdarza się tak, iż firma, która od niedawna działa na rynku może napotkać spore problemy z uzyskaniem kredytu, właśnie ze względu na brak wystarczającego majątku, który mógłby służyć jako zabezpieczenie zaciąganego zobowiązania. W takiej sytuacji z pomocą może przyjść Bank Gospodarki Krajowej (BGK), udzielając tzw. gwarancji kredytowej.

Jest to forma zabezpieczenia dla kredytodawcy - w sytuacji gdyby przedsiębiorca nie spłacił zobowiązań w terminie wynikającym z umowy kredytowej, wówczas włącza się gwarant, a więc BGK, który spłaca należności za niewypłacalnego kredytobiorcę. Co ważne, w takim przypadku dalsze rozliczenia będą prowadzone między gwarantem a przedsiębiorcą - będzie on musiał zwrócić kwotę wypłaconą z gwarancji, wraz z odsetkami.

Uwaga!

Pomysł wsparcia w postaci kredytu z gwarancją de minimie pierwotnie był planowany jako instrument tymczasowy, jednak w związku z dużym zainteresowaniem tą pomocą - projekt zostawał przedłużony kolejnymi rozporządzeniami. Obecna "edycja" kredytu z gwarancją de minimis ma potrwać do 30 czerwca 2018.

Dlaczego gwarancje “de minimis”?

Pomoc de minimis to szczególna forma wsparcia dla przedsiębiorców. Jej wartość dla jednego przedsiębiorcy w roku, w którym ubiega się on o pomoc oraz w ciągu poprzedzających dwóch lat podatkowych, nie może przekroczyć 200 000 euro (w przypadku usług transportu drogowego granica wynosi 100 000 euro).

W związku z tym, iż pomoc de minimis jest wsparciem o niewielkich wymiarach, nie wymaga powiadomienia o jej udzieleniu Komisji Europejskiej, zgodnie z zasadą pochodzącą z prawa rzymskiego "de minimis non curat lex", oznaczającą, że prawo nie troszczy się o drobiazgi.

Gwarancja kredytowa na zabezpieczenie kredytu obrotowego dla przedsiębiorców z sektora MSP jest udzielana w ramach programu dopuszczalnej pomocy de minimis. Co ważne, oznacza to, iż nie stanowi ona dotacji oraz nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy.

Jakie są uwarunkowania gwarancji de minimis?

Warunki, na jakich gwarancja de minimis może zostać udzielone są z góry ustalone:

 • jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy w przypadku kredytów obrotowych lub na okres 99 miesięcy - w przypadku kredytów inwestycyjnych,
 • nie może przekroczyć 3,5 mln zł oraz 60 proc. kwoty kredytu obrotowego,
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem obrotowym,
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
 • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym.

Gwarancje de minimis oferowane są przez banki kredytujące, które zawarły umowę o współpracy z BGK. Przedsiębiorca o gwarancję ubiega się w swoim banku. Właściciel firmy nie musi występować ze specjalnym wnioskiem o udzielenie gwarancji spłaty kredytu bezpośrednio do BGK. Wniosek składany jest w banku kredytującym, w którym przedsiębiorca ubiega się o kredyt obrotowy.

Wartość pomocy de minimis udzielonej w formie gwarancji wyraża się za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, który wynosi 13,33 proc. udzielonej gwarancji.

Na co można przeznaczyć środki pochodzące z kredytu gwarancji de minimis?

Gwarancja de minimis udzielona na zabezpieczenie kredytu obrotowego służy sfinansowaniu bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Środki z tego tytułu powinny być wykorzystywane na uregulowanie należności wynikających z faktur za zakupione towary i usługi. Kredyt ten może być wykorzystany do zapłaty podatków czy składek ZUS, sfinansowania celów rozwojowych przedsiębiorstwa, także do zapłaty innych zobowiązań, jakie powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz spłaty kredytu obrotowego w innym banku. 

Kredyt obrotowy może być udzielony jako kredyt w rachunku bieżącym, jako linia kredytowa lub jako zwykły kredyt do pokrycia jednorazowych wydatków.

Gwarancja de minimis udzielona na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego może być przeznaczona na finansowanie realizowanych przez przedsięwzięć inwestycyjnych np.:

 • na budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą,
 • na zakup samochodów, maszyn, urządzeń.

Natomiast kredyty zabezpieczone gwarancją de minimis nie mogą być przeznaczone na:

 • spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku,
 • refinansowanie wydatków poniesionych przez przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego,
 • inwestycje kapitałowe,
 • zakup instrumentów finansowych,
 • zakup wierzytelności,
 • zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów