Poradnik Przedsiębiorcy

Gwarancje de minimis (cz. 4): Jakie są założenia programu gwarancyjnego?

Gwarancje de minimis jest pomysłem rządu na zwiększenie dostępności kredytów dla firm. Dzięki temu rozwiązaniu właściciele przedsiębiorstw mogą liczyć na łatwiejszy dostęp do środków na finansowanie bieżącej działalności. Kredyt z gwarancją jest dla niech dostępny nawet w przypadku, gdy nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia jego spłaty.

Jakimi obwarowaniami jest obciążona gwarancja de minimis? Zapraszamy do zapoznania się z kolejną częścią cyklu.

Warunki gwarancji de minimis

Przede wszystkim gwarancja zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej firmy. Może być on udzielony zarówno jako kredyt w rachunku bieżącym, jako linia kredytowa oraz jako zwykły kredyt.

Co więcej, nie może on przekroczyć 3,5 mln zł i jednocześnie 60 proc. kredytu (bez odsetek i innych kosztów związanych z udzielaniem kredytu). Maksymalny okres, na jaki gwarancja de minimis może zostać udzielona wynosi 27 miesięcy i jednocześnie nie może być on dłuższy niż okres kredytu wydłużony o 3 miesiące.

Gwarancja de minimis nie może obejmować kredytu przeznaczonego na finansowanie:

  • produkcji pierwotnej produktów rolnych,
  • rybołówstwa i akwakultury,
  • sektora węglowego.

Nie może również gwarantować kredytu na finansowanie wydatków związanych z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej za granicą, w tym kosztów podróży zagranicznych z tym związanych.

Zabezpieczenie gwarancji de minimis stanowi weksel własny in blanco przedsiębiorcy

Założenie gwarancje de minimis

Pozostałe warunki przyznania kredytu gwarancji de minimis:

  • gwarancją mogą zostać objęte kredyty obrotowe lub inwestycyjne,
  • maksymalna kwota gwarancji wynosi 3 500 000 zł,
  • zakres gwarancji BGK – 60 proc. wartości kredytu
  • maksymalny okres gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
  • prowizji za udzielenie gwarancji 0,5% wartości gwarancji rocznie.