Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Gwarancje de minimis (cz. 4): Jakie są założenia programu gwarancyjnego?

Gwarancja de minimis jest pomysłem rządu na zwiększenie dostępności kredytów dla firm. Dzięki temu rozwiązaniu właściciele przedsiębiorstw mogą liczyć na łatwiejszy dostęp do środków na finansowanie bieżącej działalności. Kredyt z gwarancją jest dla niech dostępny nawet w przypadku, gdy nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia jego spłaty.

Jakimi obwarowaniami jest obciążona gwarancja de minimis? Zapraszamy do zapoznania się z kolejną częścią cyklu.

Warunki gwarancji de minimis

Przede wszystkim gwarancja zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej firmy. Może być on udzielony zarówno jako kredyt w rachunku bieżącym, jako linia kredytowa oraz jako zwykły kredyt.

Co więcej, nie może on przekroczyć 3,5 mln zł i jednocześnie 60 proc. kredytu (bez odsetek i innych kosztów związanych z udzielaniem kredytu). Maksymalny okres, na jaki gwarancja de minimis może zostać udzielona wynosi 27 miesięcy i jednocześnie nie może być on dłuższy niż okres kredytu wydłużony o 3 miesiące.

Gwarancja de minimis nie może obejmować kredytu przeznaczonego na finansowanie:

  • produkcji pierwotnej produktów rolnych,
  • rybołówstwa i akwakultury,
  • sektora węglowego.

Nie może również gwarantować kredytu na finansowanie wydatków związanych z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej za granicą, w tym kosztów podróży zagranicznych z tym związanych.

Zabezpieczenie gwarancji de minimis stanowi weksel własny in blanco przedsiębiorcy. Zgodnie z obecnie panującymi zasadami, gwarancja udzielona w 2013 roku (do 31.12.2013) jest w pierwszym roku bez kosztowa. W drugim roku opłata prowizyjna wynosi zaledwie 0,5 proc. kwoty gwarancji.

Pomoc de minimis udzielana w tej formie wsparcia wynosi 13,33 proc. kwoty przyznanej gwarancji.