0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Indywidualna interpretacja również w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku gdy przedsiębiorca ma problem z interpretacją przepisów prawa podatkowego, może ubiegać się o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, w której wybrany organ podatkowy wyjaśni, czy tok rozumowania podatnika jest poprawny, czy wręcz przeciwnie. Okazuje się, że indywidualna interpretacja może zostać przeprowadzona również przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak to zrobić?

Czego może dotyczyć indywidualna interpretacja?

Aby uzyskać indywidualną interpretację w swojej sprawie, przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wydanie interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek ten może dotyczyć:

 • obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym

lub

 • zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych

lub

 • podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Warto jednak pamiętać że ZUS nie wyda interpretacji, gdy wniosek o indywidualną interpretację będzie dotyczył:

 • obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu lub opłacania składek na FP oraz FGŚP,
 • uznania pracy za wykonywaną w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
 • emerytur, rent, zasiłków,
 • procesu składania oraz uzupełniania dokumentów ubezpieczeniowych,
 • ustalenia ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego.

W sytuacji gdy ZUS uzna, że nie jest właściwy do wydania interpretacji, wówczas może wydać decyzję o odmowie wydania interpretacji lub przekazać sprawę do organu właściwego – o czym poinformuje wnioskodawcę. Istotną kwestią jest także fakt, że indywidualna interpretacja nie zostanie wydana przez ZUS, gdy w dniu złożenia wniosku o interpretację:

 • omawiana sytuacja jest przedmiotem toczącego się postępowania wyjaśniającego lub kontroli,
 • gdy sprawa została już rozstrzygnięta w decyzji ZUS-u.

Indywidualna interpretacja - co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji powinien zawierać:

 • firmę przedsiębiorcy (nazwę),
 • oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy (wraz z kodem pocztowym),
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy,
 • jeśli przedsiębiorca działa przez pełnomocnika – wskazanie danych osobowych oraz adresu ustanowionego pełnomocnika,
 • przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska w sprawie.

We wniosku oprócz danych formalnych przedsiębiorca musi opisać problem oraz sformułować własny pogląd na sprawę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może potwierdzić zasadność działania przedsiębiorcy lub uznać jego stanowisko za nieprawidłowe, wskazując wówczas sposób zgodnego w ocenie ZUS-u postępowania.

ZUS dla ułatwienia przygotował formularz wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (USI). Istotne jest także dołączenie do wniosku pełnomocnictwa, gdy z prośbą o interpretację występuje pełnomocnik przedsiębiorcy.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć osobiście w placówce, przez PUE lub pocztą. Należy jednak pamiętać że obecnie interpretacje, które mogą uchronić przedsiębiorcę przed zmianami poglądów kontrolerów z ZUS-u w przyszłości, wydawane są przez dwa oddziały:

 • Oddział ZUS w Gdańsku,
 • Oddział ZUS w Lublinie.

Przynależność do poszczególnych oddziałów weryfikowana jest ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, dlatego też na podawanych we wniosku danych należy pamiętać o wskazaniu kodu pocztowego. Natomiast gdy złoży się wniosek w innym oddziale ZUS niż oddział wskazany do jego rozpatrzenia, zostanie on przekazany do właściwego oddziału.

Indywidualna interpretacja a koszty

Złożenie wniosku o interpretację ZUS wiąże się również z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości co najmniej 40 zł. Wysokość opłaty zależy od liczby przedstawionych we wniosku stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych. Opłata wyjściowa 40 zł to koszt przedstawienia jednego zdarzenia przyszłego lub stanu faktycznego. Ważne jest to, że opłatę należy uiścić w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek właściwego oddziału. Na wpłacie należy podać NIP wnioskodawcy oraz opis „opłata za wniosek o wydanie interpretacji”.

Opłata może zostać zwrócona, gdy:

 • wycofa się wniosek przed jego rozpatrzeniem,
 • wycofa się część wniosku przed jej rozpatrzeniem – w odpowiedniej części,
 • wpłaci się zbyt wysoką kwotę niż należna – w odpowiedniej części,
 • pozostawia się wniosek bez rozpatrzenia,
 • przekaże się sprawę do właściwego organu.

Jak długo czeka się na interpretację?

ZUS ma na wydanie interpretacji 30 dni od daty złożenia dokumentu. W wydanej interpretacji może uznać przedstawione przez wnioskodawcę stanowisko za prawidłowe lub nieprawidłowe. Jeżeli w tym terminie przedsiębiorca nie otrzyma odpowiedzi, uznaje się, że wskazane przez niego stanowisko we wniosku uznaje się za prawidłowe.

W sytuacji gdy przedsiębiorca nie zgadza się z decyzją ZUS-u, wówczas może się od niej odwołać. Ma na to miesiąc od dnia jej doręczenia – odwołanie wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Podsumowując, w przypadku gdy przedsiębiorca ma problem z interpretacją przepisów, może ubiegać się o wydanie indywidualnej interpretacji. Gdy zastosuje się do wydanych przez ZUS wytycznych, jest chroniony przed ewentualną zmianą stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stanowi to dodatkową ochronę dla przedsiębiorcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów