Poradnik Przedsiębiorcy

Indywidualna interpretacja również w ZUS

W przypadku gdy przedsiębiorca ma problem z interpretacją przepisów prawa podatkowego może ubiegać się o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, w której wybrany organ podatkowy wyjaśni czy tok rozumowania podatnika jest poprawny czy też wręcz przeciwnie. Okazuje się, że o interpretację przepisów można ubiegać się również w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jak to zrobić?

Otóż aby uzyskać indywidualną interpretację w swojej sprawie dotyczącej:

 • obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

 • zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, lub

 • podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,

przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek  o wydanie interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej ZUS bądź też sporządzić go samemu. Powinien on zawierać:

 1. firmę przedsiębiorcy (nazwę);

 2. oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy (wraz z kodem pocztowym);

 3. numer identyfikacji podatkowej NIP;

 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 5. adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy;

 6. jeśli przedsiębiorca działa przez pełnomocnika - wskazanie danych osobowych oraz adresu ustanowionego pełnomocnika;

 7. przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska w sprawie.

We wniosku oprócz danych formalnych przedsiębiorca musi opisać problem oraz sformułować własny pogląd na sprawę. Zakład ubezpieczeń może potwierdzić zasadność działania przedsiębiorcy lub uznać jego stanowisko za nieprawidłowe wskazując wówczas sposób zgodnego w ocenie ZUS postępowania.

Obecnie interpertacje, które mogą ochronić przedsiębiorcę przed zmianami poglądów kontrolerów z ZUS w przyszłości wydawane są przez dwa oddziały ZUS:

 • Oddział ZUS w Gdańsku

 • Oddział ZUS w Lublinie.

Przynależność do poszczególnych oddziałów weryfikowana jest ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy dlatego też na podawanych we wniosku danych należy pamiętać o wskazaniu kodu pocztowego. Zakres terytorialny określono szczegółowo na portalu www.zus.pl.

Złożenie wniosku o interpretację ZUS wiąże się również z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości co najmniej 40 zł. Wysokość opłaty zależy od ilości przedstawionych we wniosku stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych. Opłata wyjściowa 40 zł to koszt przedstawienia jednego zdarzenia przyszłego lub stanu faktycznego.

Na wydanie intrepretacji ZUS ma 30 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli w tym terminie przedsiębiorca nie otrzyma odpowiedzi uznaje się, że wskazane przez niego stanowisko we wniosku uznaje się za prawidłowe.