0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczyć sprzedaż po zamknięciu firmy u ryczałtowca?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zdarza się, że po zamknięciu firmy przedsiębiorcy pozostaje wiele składników majątkowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Rozsądną decyzją wydaje się sprzedaż po zamknięciu firmy tych składników, przy czym należy pamiętać o konieczności uregulowania kwestii podatkowych od takiej sprzedaży. W poniższym artykule zajmiemy się przypadkiem, gdy zamknięcie dotyczyło firmy opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym.

Składniki majątku, a sprzedaż po zamknięciu firmy

Wielu podatników uważa, że sprzedaż po zamknięciu firmy pozostałych na stanie przedmiotów związanych ze zlikwidowaną działalnością jest sprzedażą o charakterze prywatnym. Niestety, ale aby sprzedaż miała właśnie takie cechy, konieczne jest spełnienie określonego warunku.

Zwróćmy bowiem uwagę, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają m.in. przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w  art. 14 ustawy o podatku dochodowym.

W celu dokładnego przeanalizowania zakresu opodatkowania należy zatem sięgnąć do ustawy PIT. W art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy PIT podano, że za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się przychody z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonych samodzielnie.

Natomiast art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy PIT wskazuje, że nie jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej odpłatne zbycie składników majątku pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z powyższych przepisów możemy zatem wyprowadzić kilka ważnych wniosków. Po pierwsze jeżeli po likwidacji działalności nadal pozostaną na stanie składniki majątku wykorzystywane w działalności, to ich odpłatna sprzedaż będzie nadal generowała przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli odpłatne zbycie będzie miało miejsce w ciągu 6 lat, licząc od  pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja. Po drugie reguła ta ma zastosowanie zarówno do podatników prowadzących działalność na zasadach ogólnych, jak i do takich, którzy zdecydowali się rozliczać podatek w formie ryczałtowej.

Dopiero po 6 latach od zamknięcia firmy sprzedaż składników wykorzystywanych w działalności nie podlega opodatkowaniu. Jeżeli podatnik wcześniej dokona zbycia, to uzyskany w ten sposób przychód będzie zaliczany do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, mimo że sama firma została zamknięta.

Sprzedaż po zamknięciu firmy - rozliczenie przychodu u ryczałtowca

Rozliczając sprzedaż po zamknięciu firmy, opodatkowanej ryczałtem wskażmy w pierwszej kolejności, że zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy w przypadku likwidacji działalności gospodarczej podatnik jest zobowiązany sporządzić wykaz składników majątku. Taki wykaz ma na celu określenie, jakie składniki majątkowe wykorzystywane w działalności gospodarczej pozostały w firmie na dzień likwidacji działalności.

Jeżeli podatnik zdecyduje się na sprzedaż po zamknięciu firmy w okresie opodatkowania (wspomniany okres 6 lat), to powstanie przychód z działalności gospodarczej. Przy czym ważne jest, aby do sprzedaży zastosować właściwą stawkę podatku.

W tej kwestii warto zwrócić uwagę na dwa przepisy. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku 3-procentowa stawka podatku ma zastosowanie do odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat. Chodzi tu o rzeczy ruchome będące środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych, składniki majątku o wartości poniżej 10 000 zł oraz te, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych.

Przykład 1.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem zamknął firmę w styczniu 2020 r. Na dzień likwidacji pozostała na stanie maszyna. W lipcu 2021 r. podatnik sprzedał tę maszynę osobie prywatnej za kwotę 20 000 zł. W takim przypadku powstanie obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku zgodnie ze stawką 3% od uzyskanego przychodu ze sprzedaży.

Sprzedaż składników ruchomych pozostałych po zamknięciu firmy jest opodatkowana 3-procentowym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Drugim przepisem odnoszącym się do stawki podatku jest art. 12 ust. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku, który wskazuje, że w przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących składnikami, o których mowa powyżej, bez względu na okres ich nabycia,  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 10% uzyskanego przychodu, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Przykład 2.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem zamknął firmę w styczniu 2020 r. Na dzień likwidacji pozostał na stanie budynek użytkowy. W 2023 r. podatnik sprzedał tę nieruchomość osobie prywatnej. W tej sytuacji stawka podatku wyniesie 10% kwoty uzyskanego przychodu, natomiast sam przychód będzie kwalifikowany jako osiągnięty w ramach działalności gospodarczej.

Stawka opodatkowania sprzedaży składników majątku po zamknięciu firmy zależy od tego, co jest przedmiotem sprzedaży. W przypadku rzeczy ruchomych jest to stawka 3%, natomiast w stosunku do nieruchomości lub praw majątkowych obowiązuje stawka 10%.

Sposób rozliczenia dokonanej sprzedaży u ryczałtowca

Na zakończenie zastanówmy się, w jaki sposób rozliczyć podatek za sprzedaż po zamknięciu firmy.

Przede wszystkim aktualny pozostaje art. 12 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku, który wskazuje, że ryczałt jest płatny od przychodu bez możliwości pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodu. W rezultacie w zakresie odpłatnego zbycia podatnik nie może uwzględnić żadnych wydatków poniesionych na ten składnik majątkowy.

Jeżeli chodzi natomiast o termin opłacania ryczałtu, to stosujemy tu regułę ogólną wyrażoną w art. 21 ust. 1 ww. ustawy. Przepis stanowi, że podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia następnego miesiąca, a za grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania. Następnie w myśl art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie PIT-28 w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. 

Pamiętajmy zatem, że termin płatności podatku od sprzedaży dokonanej po zamknięciu firmy to wciąż 20. dzień miesiąca następującego po miesiącu odpłatnego zbycia. Termin złożenia zeznania nie jest równoczesny z terminem płatności ryczałtu.

Ryczałtowiec dokonujący odpłatnego zbycia składnika majątku po zamknięciu firmy opłaca do urzędu skarbowego ryczałt w terminie do 20. dnia następnego miesiąca, a w terminie do końca lutego roku następnego składa zeznanie PIT-28.
W zakresie sprzedaży u ryczałtowca dokonanej po zamknięciu firmy obowiązują analogiczne reguły jak w przypadku podatników na zasadach ogólnych. Dopiero po upływie okresu 6 lat od likwidacji działalności odpłatne zbycie składników majątkowych wykorzystywanych w działalności jest wolne od podatku. Wcześniejsza sprzedaż generuje konieczność zapłaty zryczałtowanego podatku zgodnie z odpowiednią stawką, która uzależniona jest od przedmiotu sprzedaży.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów