Poradnik Przedsiębiorcy

Zamknięcie roku u ryczałtowca - jakie obowiązki?

Zamknięcie roku u ryczałtowca

W związku z zakończeniem roku podatkowego, osoby rozliczające się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują zamknięcia ewidencji. Zamknięcie roku u ryczałtowca wiąże się z określonymi obowiązkami do których należą: 

 • sporządzenie spisu z natury na ostatni dzień roku podatkowego (31 grudnia),
 • sprawdzenie zgodności wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ze stanem firmy, wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości,
 • sprawdzenie zgodności ewidencji wyposażenia i wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości,
 • ustalenie, czy w ewidencji sprzedaży znajdują się wszystkie dokumenty przychodowe i czy każdy zapis jest potwierdzony prawidłowym dowodem księgowym,
 • ustalenie zgodności kart pracowniczych z faktycznymi wypłatami oraz wartości składek ZUS pobieranych przez przedsiębiorcę z wartościami, które powinny być pobierane.

Uwaga!

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Spis z natury

Na dzień 31 grudnia podatnik powinien dokonać remanentu, a następnie wpisać go do ewidencji. Poprawnie sporządzony spis z natury obejmuje:

 • towary handlowe,
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
 • półwyroby,
 • produkcję w toku,
 • wyroby gotowe,
 • braki,
 • odpady,
 • niewyprzedane wartości dewizowe w kantorach,
 • rzeczy zastawione.

Na koniec należy dokonać wpisu remanentu do ewidencji, na jeden z dwóch możliwych sposobów - albo według poszczególnych rodzajów jego składników, albo jedną sumą, jeżeli na podstawie spisu z natury zostało sporządzone odrębne szczegółowe zestawienie jego poszczególnych składników.

Wartość spisu nie wpływa na wysokość ryczałtu. Jednak może posłużyć w czasie kontroli do ujawnienia niezewidencjonowanego przez podatnika przychodu. Ponadto w sytuacji, gdy podatnik zdecyduje się na zmianę formy opodatkowania na zasady ogólne, wartość spisu z natury posłuży ustaleniu dochodu w pierwszym roku podatkowym - opodatkowanym w ten nowy sposób.

Pozostałe obowiązki

Ryczałtowcy, w związku z końcem roku zobowiązani są ponadto do złożenia rocznego zeznania podatkowego na formularzu PIT-28 do 31 stycznia.

Ponadto, jeżeli przedsiębiorca zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, do urzędu skarbowego powinien złożyć dwie deklaracje: PIT-4R (do końca roku podatkowego w swoim US) oraz PIT-11 (do końca lutego w US pracownika; kopię należy przekazać również pracownikowi).

Kolejnym obowiązkiem wynikającym z zakończenia roku podatkowego jest złożenie informacji ZUS IWA. Jednak nie jest to obowiązek wszystkich przedsiębiorców. Dotyczy on osób, które:

 • były zgłoszone w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia oraz przez co najmniej jeden dzień stycznia następnego roku,
 • w roku, którego dotyczy ZUS IWA, zgłaszały do ubezpieczenia wypadkowego w przeliczeniu na miesiące co najmniej 10 ubezpieczonych,
 • na 31 grudnia są wpisane do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej „rejestrem REGON”.

Jeżeli płatnik składek nie spełni chociaż jednego z tych warunków, nie wysyła do ZUS informacji ZUS IWA za poprzedni rok podatkowy.