Poradnik Przedsiębiorcy

Likwidacja działalności - formularz CEIDG-1 wraz z omówieniem

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej może okazać się, że biznes nie przynosi spodziewanych zysków bądź wręcz jest nieopłacalny. W takiej sytuacji przedsiębiorcy niejednokrotnie podejmują decyzję zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej. Likwidacja działalności wiąże się jednak z dopełnieniem kilku formalności. Sprawdźmy, w jaki sposób dokonać likwidacji działalności gospodarczej na druku CEIDG-1.

Likwidacja działalności – jakie są obowiązki przedsiębiorcy?

Przedsiębiorca decydujący się zakończyć prowadzoną działalność gospodarczą jest zobowiązany do dokonania określonych czynności. Wiąże się z tym przede wszystkim konieczność:

 • złożenia wniosku aktualizującego CEIDG-1,
 • rozliczenia z urzędem skarbowym (US) w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego,
 • sporządzenia spisu z natury i zgłoszenia tego faktu w terminie 7 dni do właściwego naczelnika US,
 • sporządzenia wykazu składników majątku,
 • zamknięcia księgi podatkowej oraz rejestrów VAT,
 • zakończenia pracy kasy fiskalnej (o ile taka jest posiadana),
 • dokonania zwrotu ulgi na kasę, jeśli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestano jej używania,
 • przechowywania dokumentacji księgowej co najmniej przez sześć lat od daty zlikwidowania przedsiębiorstwa.

Jeśli likwidacja działalności nastąpi w trakcie roku, podatnik zobowiązany będzie do złożenia zeznania rocznego z prowadzonej działalności gospodarczej na koniec roku podatkowego.
Zgłoszenie likwidacji działalności na formularzu CEIDG-1 należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy w ciągu 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Formularz można złożyć osobiście bądź w formie elektronicznej na stronie CEIDG, o ile przedsiębiorca posiada:

Zaktualizowany formularz jest jednocześnie wnioskiem o wykreślenie podmiotu z CEIDG. Na jego podstawie ZUS sporządza druk ZUS ZWPA w celu wyrejestrowania przedsiębiorcy jako płatnika składek. Dodatkowo w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku CEIDG-1 przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA, a także wniosku o wyrejestrowanie z ubezpieczeń członków rodziny ZUS ZCNA, o ile uprzednio byli zarejestrowani. Zlikwidowanie działalności gospodarczej może mieć miejsce zarówno w trakcie jej funkcjonowania, a także w okresie zawieszenia.

Czynny podatnik VAT powinien dodatkowo w terminie 7 dni od daty likwidacji działalności dokonać zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych na formularzu VAT-Z.

Likwidacja działalności - jak zaktualizować formularz CEIGD-1?

Likwidacja działalności wiąże się z tym, że przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia w urzędzie miasta zaktualizowany formularz CEIDG-1. W związku z tym, przed złożeniem wniosku o wykreślenie wpisu z CEIGD należy wypełnić odpowiednie pola formularza. Poniżej zostało wskazane, jakie pola obowiązkowo powinny zostać wypełnione przy likwidacji działalności oraz, na które pola należy zwrócić szczególną uwagę. W przypadku, gdy przedsiębiorca decyduje się na sporządzenie wniosku przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (stronę państwową), to większość obowiązkowych danych zostanie automatycznie zaciągnięta do formularza po wprowadzeniu NIP.

Do pobrania:

pdf
Formularz CEIDG-1.pdf druk do ręcznego wypełnienia

Cel złożenia wniosku

W celu likwidacji działalności w rubryce 01 „Rodzaj wniosku” należy wybrać opcję 5– WNIOSEK O WYKREŚLENIE PRZEDSIĘBIORCY Z CEIDG.

Likwidacja działalności - jak zaktualizować formularz CEIDG?

Dane osoby składającej wniosek

W kolejnym kroku podatnik zobowiązany jest podać swoje dane personalne w pozycji 03 „Dane wnioskodawcy”. Obowiązkowo należy uzupełnić pola dotyczące numeru PESEL, NIP i REGON, a także nazwisko, imię oraz datę urodzenia podatnika.

Konieczne jest także złożenie oświadczenia dotyczącego zakazu całkowitego wykonywania działalności gospodarczej oraz tytułu prawnego do nieruchomości, podlegającego wpisowi do CEIDG w pozycji 15 – TAK, SKŁADAM OŚWIADCZENIE.

Likwidacja działalności -

Dane dotyczące firmy przedsiębiorcy

W rubryce 06 „Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy” należy podać pełną nazwę firmy oraz nazwę skróconą w rubryce 07.

ceidg likwidacja działalności

ceidg likwidacja działalności

Niezbędne do uzupełnienia są także dane dotyczące adresów prowadzenia działalności w rubryce 10 „Adresy związane z działalnością gospodarczą”.

Dane dotyczące ubezpieczeń podatnika

Miejsce, w którym podatnik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu, określa się w pozycji 12 „Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w”, gdzie należy zaznaczyć jedno z podanych pól:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
 • ubezpieczenie za granicą (opcja „Jestem ubezpieczony za granicą”).

ceidg likwidacja działalności

Jeśli podatnik korzysta z ubezpieczenia w ramach KRUS, jest zobowiązany do zadeklarowania w pozycji 13 chęci lub rezygnacji z dalszego korzystania z tej formy ubezpieczenia.

ceidg likwidacja działalności

Data zakończenia działalności gospodarczej i dodatkowe informacje

Naniesienie informacji o zaprzestaniu działalności odbywa się poprzez zaznaczenie kwadratu przy polu 16 „Informacja o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej”. W podpunkcie 1) należy wskazać datę trwałego zaprzestania działalności gospodarczej.

ceidg likwidacja działalności

W polu 17 „Informacja dotycząca naczelnika urzędu skarbowego” podaje się informacje o aktualnym naczelniku urzędu skarbowego dla danego przedsiębiorcy. 

Likwidacja działalności a US

W polu 29 podatnik umieszcza informację o rodzajach i ilości załączników, które będą złożone razem z wnioskiem (w przypadku spółki cywilnej CEIDG – SC) oraz datę i podpis wnioskodawcy.

Likwidacja działalności - załączniki