Poradnik Przedsiębiorcy

Formularz CEIDG-1 z omówieniem - likwidacja działalności

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej może się okazać, że dany biznes nie przynosi spodziewanych zysków bądź wręcz jest nieopłacalny. W takie sytuacji możliwa jest konieczność likwidacja działalności. Wiąże się z tym przede wszystkim konieczność:

  • rozliczenia z urzędem skarbowym w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego,

  • sporządzenia spisu z natury i zgłoszenia tego faktu w terminie 7 dni do właściwego naczelnika US,

  • sporządzenia wykazu sładników majątku;

  • zamknięcia ksiąg podatkowych,

  • przechowywania dokumentacji księgowej co najmniej przez sześć lat od daty zlikwidowania przedsiębiorstwa.

Cel złożenia wniosku

Zlikwidowanie działalności gospodarczej może mieć miejsce zarówno w trakcie jej funkcjonowania, a także w okresie jej zawieszenia. W celu wyrejestrowania działalności przedsiębiorca składa w odpowiednim urzędzie wniosek CEIDG-1.

W rubryce 01 przedmiotowego wniosku należy wybrać opcję 5 - “Wniosek o wykreślenie wpisu do CEIDG”.

Dane osoby składającej wniosek

Dalej podatnik podaje wybrane dane personalne w pozycji 03 - PESEL, NIP i REGON, nazwisko, imię, datę urodzenia.

CEIDG-1 - likwidacja działalności

W dalszej części niezbędne jest podanie informacji o miejscu zamieszkania i zameldowania wnioskodawcy w rubrykach 04 i 05.

CEIDG-1 - likwidacja działalności

Dane o firmie

W rubryce 06 należy podać pełną nazwę firmy, a w rubryce 07 nazwę skróconą.

CEIDG-1 - likwidacja działalności

CEIDG-1 - likwidacja działalności

Jeśli podatnik korzysta z ubezpieczenia w ramach KRUS, jest zobowiązany do zadeklarowania w pozycji 13.1.2 chęci do dalszego korzystania z tej możliwości.

CEIDG-1 - likwidacja działalności

Data zakończenia działalności gospodarczej i dodatkowe informacje

Następnie należy przejść do rubryki 16 i zaznaczyć kwadrat obok tytułu rubryki, a także wprowadzić datę zakończenia działalności gospodarczej.

Następnie wypełnić należy pole 17 podając  informacje o naczelnikach urzędów skarbowych odpowiednich dla danego przedsiębiorcy. Dzień ten będzie równocześnie dniem zamknięcia ksiąg związanych z prowadzoną działalnością.

W polu 31 podatnik umieszcza informację o rodzajach i ilości załączników, które będą złożone razem z wnioskiem (w przypadku spółki cywilnej CEIDG - SC) oraz datę i podpis wnioskodawcy.  

Do pobrania:

pdf
CEIDG-1_v1.06z.pdf druk do ręcznego wypełnienia