0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wygląda przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z o.o.?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przekształcenie przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą pod własnym imieniem i nazwiskiem, w spółkę kapitałową niesie ze sobą wiele korzyści zarówno w odniesieniu do ograniczenia odpowiedzialności przedsiębiorcy jako wspólnika spółki, jak i w odniesieniu do skali prowadzenia działalności i potencjału dalszego jej rozwijania. Zaletą prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwość poszerzenia grona wspólników czy też podwyższenia kapitału zakładowego. Jak wygląda przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z o.o.?

Jakie są zasady sukcesji praw i obowiązków przy przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z o.o.?

Zgodnie z art. 5842 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577, t.j. z dnia 24 sierpnia 2017 roku), dalej: ksh, spółce przekształconej (czyli w tym przypadku spółce z o.o.) przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Oznacza to, że spółka z o.o. z dniem przekształcenia staje się podmiotem wszelkich zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. W związku z tym spółka z o.o. nie ma obowiązku występowania do właściwych organów państwowych celem uzyskania nowych decyzji, co również wiązałoby się z dodatkowymi kosztami po stronie spółki oraz utratą cennego czasu i potencjalnie chwilową koniecznością zaprzestania działalności.

Jak wygląda przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową?

Elementy obligatoryjne, niezbędne do przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, wskazuje art. 5842 ksh. Należą do nich:

 • sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;

 • złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;

 • powołanie członków organów spółki przekształconej;

 • zawarcie umowy spółki albo podpisanie statutu spółki przekształconej;

 • dokonanie w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Do sporządzenia planu przekształcenia niezbędne jest zachowanie formy aktu notarialnego, dlatego też konieczne będzie umówienie wizyty u notariusza.

Plan przekształcenia przedsiębiorcy powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Najbardziej optymalnym miesiącem na rozpoczęcie procedury przekształcenia, jeżeli rokiem obrachunkowym przedsiębiorcy jest rok kalendarzowy, jest luty. Wówczas wartość bilansowa przedsiębiorcy ustalana jest na dzień w miesiącu poprzednim, a więc w styczniu (konkretnie można przyjąć, że 2 stycznia). Z uwagi na to, że rok obrachunkowy kończy się w grudniu roku poprzedniego, bilans sporządzony na jego koniec pozostaje aktualny również 2 stycznia roku następnego, więc podmiot ustalający wartość bilansową przedsiębiorcy będzie w stanie szybko ją przygotować. Zgodnie z art. 5842 § 2 ksh do przygotowanego w ten sposób planu przekształcenia należy dołączyć:

 1. projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;

 2. projekt aktu założycielskiego (statutu);

 3. wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;

 4. sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa w § 1 (określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia).

Projekt oświadczenia o przekształceniu powinien zawierać:

 • typ spółki, w jaki zostanie przekształcony przedsiębiorca (np. w tym przypadku spółka z o. o.),
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu (osobie fizycznej, która przekształca działalność w spółkę kapitałową) jako wspólnikowi, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane,
 • nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej.

Projekt aktu założycielskiego powinien spełniać wymagania dotyczące przygotowania umowy spółki z o.o., o których mowa w art. 157 ksh i zawierać takie elementy obowiązkowe jak:

 • firmę i siedzibę spółki;
 • przedmiot działalności spółki;
 • wysokość kapitału zakładowego;
 • informację na temat tego, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Kolejnym etapem, po przygotowaniu planu przekształcenia wraz z wymaganymi załącznikami, jest sporządzenie do sądu rejonowego (wydziału Krajowego Rejestru Sądowego) właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy przekształcanego, wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta, który zbada plan przekształcenia w zakresie jego poprawności i rzetelności. Biegły wyznaczany jest z listy biegłych sądowych prowadzonej przez sąd okręgowy.

W celu przyspieszenia całego postępowania w zakresie wyznaczania biegłego warto skontaktować się z biegłym wpisanym na listę biegłych sądowych w celu uzyskania jego zgody na wyznaczenie przez sąd przeprowadzenia badania planu. Taką zgodę wyrażoną na piśmie należy dołączyć do wniosku o wyznaczenie biegłego. Wówczas sąd (z reguły) przychyla się do wniosku strony. Jednakże należy pamiętać, że każdy sąd stosuje w tym zakresie inną praktykę.

Biegły rewident, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządza na piśmie szczegółową opinię i składa ją wraz z planem przekształcenia przedsiębiorcy sądowi rejestrowemu oraz przedsiębiorcy przekształcanemu.

Wynagrodzenie biegłego w całości pokrywane jest przez przedsiębiorcę przekształcanego. Należy o tym pamiętać, w przeciwnym razie sąd rejestrowy ściągnie je w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych.

Po przekazaniu opinii przez biegłego rewidenta (pozytywnej, tj. aprobującej plan przekształcenia) przedsiębiorca obowiązany jest ponownie umówić spotkanie u notariusza celem złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z o.o. Wymogi takiego oświadczenia wskazane zostały w art. 5849 ksh. Należy w nim określić:

 • typ spółki, w jaki zostaje przekształcony przedsiębiorca;
 • wysokość kapitału zakładowego;
 • zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi albo akcjonariuszowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;
 • nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej.

Złożenie wniosku o rejestrację spółki w KRS – jakie formularze należy wypełnić?

Kolejnym etapem jest uzupełnienie formularzy KRS, dzięki którym będzie możliwe zarejestrowanie spółki. Formularze KRS, jakie należy wypełnić to:

 1. KRS-W3 – wniosek o zarejestrowanie podmiotu – spółki z o.o.;

 2. KRS-WE – wspólnicy spółki z o.o.;

 3. KRS-WH – sposób powstania podmiotu;

 4. KRS-WK – wskazanie organów uprawnionych do reprezentowania oraz oznaczenie osób pełniących funkcje;

 5. KRS-WM – określenie przedmiotu działalności (jeden przedmiot działalności przeważającej + maksymalnie dziewięć przedmiotów dodatkowych, zgodnych z PKD – Polską Klasyfikacją Działalności);

 6. KRS-WL – dane o prokurencie (jeżeli takowy został ustanowiony w spółce).

Dodatkowe dokumenty, które należy złożyć:

 • oświadczenie o przekształceniu sporządzone w formie aktu notarialnego;
 • akt założycielski – umowa spółki z o.o. w formie aktu notarialnego;
 • lista wspólników wraz z określeniem ilości udziałów, łącznej wartości udziałów, adresem, podpisana przez wszystkich członków zarządu – w przypadku gdy w spółce jest jeden wspólnik, należy zawrzeć dodatkowe oświadczenie, że jest jedynym wspólnikiem;
 • lista członków zarządu wraz z ich adresami, podpisana przez wszystkich członków zarządu;
 • lista osób uprawnionych do powołania zarządu (wraz z ich adresami);
 • oświadczenie członków zarządu o pokryciu w całości kapitału zakładowego, podpisane przez wszystkich członków zarządu;
 • oświadczenie poszczególnych członków zarządu o wyrażeniu zgody na objęcie funkcji.

Należy pamiętać, aby podpisać wszystkie formularze KRS oraz dodatkowe dokumenty wskazane wyżej (z wyjątkiem tych sporządzonych w formie aktu notarialnego bowiem te podpisuje i opieczętowuje notariusz). Formularze KRS podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji (najczęściej jest to prezes zarządu/członkowie zarządu) albo pełnomocnik spółki (wtedy należy dołączyć pełnomocnictwo do złożenia wniosku rejestrowego oraz uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa).

Wraz z formularzami KRS oraz dodatkowymi dokumentami należy uiścić opłatę od wniosku o rejestrację – 500,00 zł oraz opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100,00 zł.

Jakie korzyści przynosi przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z o.o.?

Potencjalnymi korzyściami z przekształcenia są:

 • zmiana zasad odpowiedzialności – odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania całym swoim majątkiem zostaje zastąpiona na odpowiedzialność spółki (ewentualnie subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu);

 • możliwość pozyskania dodatkowego kapitału poprzez „wprowadzenie” do spółki nowych wspólników;

 • możliwość kontynuowania działalności spółki po śmierci udziałowca (w przypadku przedsiębiorcy z chwilą jego śmierci wygasają koncesje, zezwolenia);

 • korzystniejsze postrzeganie spółki z o.o. na rynku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów