Poradnik Przedsiębiorcy

Spółka komandytowa - majątek spółki

Spółka komandytowa - suma komandytowa 

Suma komandytowa jest obligatoryjnym elementem umowy spółki komandytowej, podlega więc ujawnieniu w KRS.

Ważne!

Suma komandytowa jest kwotowo określonym w umowie spółki zakresem odpowiedzialności komandytariusza w spółce komandytowej.

Co ważne, jeżeli w spółce jest kilku komandytariuszy, każdy z nich może mieć sumę komandytową ustaloną na innym poziomie. Jako element umowy suma komandytowa może podlegać zmianom, może więc być zarówno podwyższona, jak i obniżona, co nie wpływa na wysokość kapitału zakładowego spółki komandytowej. Należy jednak podkreślić, że ustawodawca i w tym przypadku chroni interesy wierzycieli spółki, dlatego obniżenie sumy komandytowej nie odnosi skutku prawnego względem tych wierzytelności, które powstały przed wpisaniem obniżenia sumy komandytowej do rejestru.

Wkład komandytariusza do spółki komandytowej

Wkład komandytariusza, w odróżnieniu od wkładów komplementariuszy, może polegać na:

  1. zobowiązaniu do świadczenia pracy lub usług na rzecz spółki,

  2. wynagrodzeniu za usługi oddane przy powstaniu spółki.

Jednak aby powyższe świadczenia mogły stanowić wkład komandytariusza, musi być spełniony warunek, aby inne wkłady wniesione przez niego do spółki, były równe lub wyższe sumie komandytowej.

Uwaga!

Jeżeli komplementariuszem jest spółka kapitałowa, a komandytariuszem jest jej wspólnik lub akcjonariusz (osoba fizyczna), to wkładem komandytariusza nie mogą być jego udziały lub akcje w tej spółce będącej komplementariuszem.

Wnoszenie takich wkładów przez komandytariusza ograniczałoby możliwość dochodzenia roszczeń przez wierzycieli. Udziały lub akcje (w zależności od tego, czy komplementariuszem spółki jest spółka z o.o. czy spółka akcyjna) stanowiłyby jednocześnie przedmiot jego zabezpieczenia, jak i przedmiot zabezpieczenia komplementariusza, czyli spółki. Zatem zamiast z dwóch różnych mas majątkowych, wierzyciel w rzeczywistości dochodziłby roszczeń z tych samych praw.

W umowie spółki stosunek między wkładami komandytariusza a określoną sumą komandytową może kształtować się w następujący sposób:

  • wartość wkładu odpowiada wysokości sumy komandytowej,

  • wartość wkładu jest wyższa niż suma komandytowa,

  • wartość wkładu jest niższa niż suma komandytowa.

Odpowiedzialność wspólników - spółka komandytowa

Odpowiedzialność komplementariusza jest ukształtowana zgodnie z przepisami KSH o odpowiedzialności wspólników spółki jawnej. Oznacza to, że komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki subsydiarnie ze spółką i solidarnie między pozostałymi wspólnikami. Zatem wierzyciel najpierw dochodzi zaspokojenia z majątku spółki komandytowej, a dopiero gdy ten okazuje się niewystarczający na pokrycie roszczenia, wierzyciel może dochodzić świadczenia od dowolnie wybranego przez siebie komplementariusza.

Odmiennie kształtuje się natomiast odpowiedzialność komandytariusza, dla której to znaczenie ma stosunek między określoną w umowie sumą komandytową i wniesionymi przez niego wkładami:

  1. komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej tylko do wysokości sumy komandytowej,

  2. komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki komandytowej,

  3. gdy wkład komandytariusza został mu w całości lub części zwrócony, jego odpowiedzialność jest przywrócona do wartości dokonanego zwrotu.

  4. w przypadku gdy majątek spółki komandytowej został uszczuplony na skutek poniesionej straty, ustawodawca za zwrot wkładów, w stosunku do wierzycieli, uznaje każdą wypłatę dokonaną przez spółkę na rzecz komandytariusza przed uzupełnieniem przez niego tego wkładu do jego pierwotnej wartości określonej w umowie spółki.

Przykład 1.

Spółka komandytowa ABC ma wierzyciela. W spółce jest trzech wspólników: A, B i C. Wspólnik B jest komandytariuszem, który odpowiada do wysokości sumy komandytowej wynoszącej 20 tys. zł. Jak kształtuje się odpowiedzialność komandytariusza?

Wariant 1.

Wkład wniesiony przez komandytariusza wynosi 15 tys. zł. Komandytariusz ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy komandytowej. Ponieważ wkład komandytariusza jest niższy od sumy komandytowej, ponosi on odpowiedzialność do wysokości różnicy między ową sumą a wartością wkładu, czyli do wysokości 5 tys. zł.

Wariant 2.

Wniesiony w całości do spółki wkład komandytariusza wynosi 22 tys. zł. Komandytariusz jest więc zwolniony z odpowiedzialności - taka sytuacja występuje, gdy wartość wkładu jest wyższa lub równa sumie komandytowej.

Wariant 3.

Wkład komandytariusza jest ustalony w umowie spółki na 20 tys. zł, ale nie został jeszcze wniesiony do spółki. Komandytariusz odpowiada więc bez ograniczeń za zobowiązania spółki.

Ważne!

Jeżeli wartość wkładu komandytariusza jest równa lub wyższa od sumy komandytowej, komandytariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki, jeżeli ten wkład został w całości wniesiony do spółki i nie został zwrócony, tzn. został realnie przeniesiony na spółkę.


Należy wskazać, że w powyższym przykładzie komandytariusz będzie odpowiadał za zobowiązania spółki, i to solidarnie z pozostałymi wspólnikami, jeżeli dochodzenie roszczenia wobec spółki okaże się bezskuteczne. Oznacza to, że wierzyciel najpierw dochodzi spełnienia swoich świadczeń od spółki komandytowej, a gdy to okaże się niemożliwe, subsydiarnie ze spółką będą opowiadali wspólnicy. Natomiast między sobą wspólnicy odpowiadają solidarnie, a komandytariusz tylko do wysokości sumy komandytowej lub różnicy między wniesionym do spółki wkładem, a sumą komandytową.