0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Działalność gospodarcza - najważniejsze informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Działalność gospodarcza została w ogólny sposób zdefiniowana w polskim systemie prawnym. Oprócz tego jednak w wielu ustawach można znaleźć wskazanie, jakie formy aktywności gospodarczej można do niej zaliczyć.  

Działalność gospodarcza - co to jest?  

Według art. 3 ustawy Prawo Przedsiębiorców jako działalność gospodarczą możemy określić zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Nieco inaczej wyjaśnia to pojęcie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według art. 5a pkt 6 tego aktu prawnego działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa -  wytwórcza, budowlana oraz usługowa i działalność, która polega na poszukiwaniu, rozpoznawaniu oraz wydobywaniu kopalin ze złóż. Bierze się tu również pod uwagę wykorzystywanie rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto powinna być ona prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany, we własnym imieniu bez względu na efekty.

W art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług możemy znaleźć zapis mówiący, że działalnością gospodarczą są wszelkie działania producentów, usługodawców, handlowców, rolników oraz podmiotów pozyskujących zasoby naturalne. Zalicza się też do niej działania podmiotów wykonujących wolne zawody, także wtedy, gdy zostały ono podjęte jednorazowo, choć w zamierzeniu miały być wykonywane ze stałą częstotliwością. W takim ujęciu ważne dla zdefiniowania działalności jest również wykorzystywanie towarów, wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły, w celu osiągnięcia zysku.

Działalność gospodarcza jest również zdefiniowana w ordynacji podatkowej, a konkretnie w art. 3 pkt 9. Mówi on, że za działalność gospodarczą uznaje się  aktywności zdefiniowane w ten sposób w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (Prawa przedsiębiorców), wolne zawody i inną działalność zarobkową, która wykonywana jest we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet jeśli definicje zawarte w innych ustawach nie zaliczają takich działań jako prowadzenia działalności gospodarczej.

Również ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych zawiera określenie działalności gospodarczej. Według art. 8 ust. 6 za osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, uważa się:

  • podmiot, który prowadzi działalność w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców,

  • artystę i twórcę,

  • podmiot prowadzący działalność w ramach wolnego zawodu,

  • podmiot prowadzący szkoły niepubliczne lub szkoły na podstawie ustawy o systemie oświaty,

  • wspólnika spółki partnerskiej, komandytowej, jawnej lub jednoosobowych spółek z o.o.

Cele działalności gospodarczej   

Cele działalności gospodarczej można podzielić na cele wewnętrzne i zewnętrzne. Te ostatnie to przede wszystkim aktywności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz jego utrzymaniem i narzucone przedsiębiorcy, takie jak:

  • opłacanie podatków i innych danin publicznych,

  • odprowadzanie składek ubezpieczeniowych do ZUS-u,

  • kreowanie PKB.

Cele wewnętrzne natomiast są ściśle związane ze specyfiką prowadzonej działalności oraz branżą i określa je indywidualnie przedsiębiorca.

Działalność gospodarcza a kody PKD

Z zakładaniem działalności gospodarczej wiąże się wybieranie dla niej kodów PKD, czyli oznaczenia wskazującego, czym dokładnie zajmuje się przedsiębiorstwo. Są one ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności, a przedsiębiorca jest zobowiązany wskazać odpowiedni kod na formularzu CEIDG-1.

Na jednym wniosku ujęto 9 rubryk przeznaczonych na wpisanie oznaczenia, jeżeli to jednak nie wystarczy, można ująć dodatkowe kody w załączniku CEIDG-RD. Polskie prawo nie przewiduje limitów kodów zgłoszonych na formularzu, co pozostawia przedsiębiorcom wiele swobody we wskazywaniu branż, w których będą działać. Warto jednak zwrócić uwagę na pierwszy wpisany kod - to on wskazuje podstawową dziedzinę działań firmy. Żeby trafniej dopasować oznaczenie, można skorzystać z wyszukiwarki kodów PKD.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów