0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przesłanki wykluczające jednorazową amortyzację

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Amortyzacja jednorazowa u podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą a działalność jego małżonki

Decydującą okolicznością jest wspólność majątkowa. Jeśli bieżącym roku lub w dwóch latach poprzednich między małżonkami istniała wspólność majątkowa, to w roku rozpoczęcia działalności podatnik nie ma możliwości skorzystania z prawa do jednorazowej amortyzacji.

W roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przy ustalaniu tego limitu nie uwzględnia się nabywanych środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł.

Jednorazowo można amortyzować tylko pojazdy inne niż samochody osobowe.

Osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą nie może skorzystać z prawa do jednorazowej amortyzacji, gdy w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadziła działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej bądź działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli w tym czasie między małżonkami istniała wspólność majątkowa.

Jednorazowa amortyzacja a dodatkowa działalność wspólnika spółki

Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych. Prawo do jednorazowej amortyzacji nie przysługuje podatnikowi rozpoczynającemu prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez choćby jednego ze wspólników spółki, która w danym roku rozpoczyna działalność gospodarczą, wyłącza możliwość korzystania przez wspomnianą spółkę z jednorazowej amortyzacji w tym roku.

Przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego a prawo do jednorazowej amortyzacji.

Powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego spółka nie może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej środków trwałych w roku podatkowym, w którym została utworzona.

Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Z metody amortyzacji, polegającej na jednorazowym zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie środków trwałych do wartości 50.000 euro, mogą zatem skorzystać:

  • podatnicy, którzy rozpoczęli działalność;
  • mali podatnicy, tj. podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Jednocześnie z jednorazowej amortyzacji nie mogą skorzystać podatnicy rozpoczynający działalność, którzy zostali utworzeni:

  • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, albo
  • wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, albo
  • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo
  • składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów