0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednorazowa amortyzacja podatkowa

Wielkość tekstu:

Jednorazowa amortyzacja podatkowa to przywilej podatkowy dla małych podatników oraz dla firm rozpoczynających działalność. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej. 

Jednorazowa amortyzacja - komu nie przysługuje

Jednorazowa amortyzacja nie przysługuje podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych rozpoczynającym działalność, którzy w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia:

  • prowadzili działalność gospodarczą samodzielnie;
  • prowadzili działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki niemającej osobowości prawnej;
  • małżonek podatnika prowadził wyżej wskazaną działalność, gdy jednocześnie między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Z przywileju jednorazowej amortyzacji wyłączeni są również podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych rozpoczynający działalność, którzy zostali utworzeni:

  • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, albo
  • w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, albo
  • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo
  • składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro.

Kto może skorzystać z jednorazowej amortyzacji

Podatnicy rozpoczynający działalność oraz „mali podatnicy” mogą dokonać amortyzacji jednorazowej w stosunku do określonych kategorii środków trwałych. Są to środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych można dokonać wyłącznie w odniesieniu do środków trwałych. Nie można ich stosować do wartości niematerialnych i prawnych.

Przepisy podatkowe wprowadziły limit maksymalnej wysokości jednorazowego odpisu z tytułu przyspieszonej metody amortyzacji podatkowej. W 2011 r. kwota limitu wynosi 50 000 euro. Określony przez ustawy podatkowe limit amortyzacji jednorazowej jest limitem rocznym. Zatem podatnicy podatku dochodowego mogą dokonywać jednorazowych podatkowych odpisów amortyzacyjnych w kolejnych latach, jeżeli w każdym roku podatkowym bądź spełniać wymagania uprawniające do jednorazowej amortyzacji

Do limitu rocznego nie należy wliczać odpisów amortyzacyjnych składników majątku, których wartość nie przekracza 3500 zł. Istnieje również możliwość jednorazowego zamortyzowania środków trwałych wykorzystywanych na podstawie umowy leasingu finansowego.

Podatnicy mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Autonomiczna decyzja podatnika o wpisie do ewidencji nie jest wystarczająca, by zastosował podatkową jednorazową amortyzację. Wprowadzenie do ewidencji powinno nastąpił w momencie, gdy zakupione składniki majątku stały się środkami trwałymi.

Zatem dopiero wpis do ewidencji połączony z oddaniem składnika majątku do używania pozwala na skorzystanie z jednorazowej amortyzacji podatkowej.

Przywilej jednorazowej amortyzacji podatkowej nie dotyczy tylko nowych składników majątku. Może dotyczyć także używanych środków trwałych czy inwestycji w obcym środku trwałym.

Zasadniczo nie można skorzystać z jednorazowej amortyzacji w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej, ponieważ warunkiem uzyskania tego statusu jest wielkość przychodów z działalności z ubiegłego roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów