0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednostka mikro - z jakich uproszczeń może korzystać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy o statusie mikro i małym w odniesieniu do ustawy o rachunkowości mogą stosować niektóre uproszczenia regulacji tejże ustawy. Z czego może skorzystać jednostka mikro? Na czym polegają owe uproszczenia? W poniższej publikacji przedstawiono najważniejsze z nich w odniesieniu.

Jednostka mikro, czyli jaka?

Ustawa o rachunkowości wyszczególnia jednostki o różnej wielkości w zależności od spełnienia przez nich kilku parametrów ustawowych. Jedną z nich jest jednostka mikro.

W art. 3 ust. 1a oraz 1b ustawy o rachunkowości prawodawca omawia warunki, jakie muszą być spełnione, aby jednostka miała status mikro.

Status jednostki mikro w ustawie o rachunkowości

Lp.

Charakterystyka

1.

Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne, inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych prowadzące działalność na terytorium RP, jeżeli jednostki te:

w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, (a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność), nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

 • 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 • 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 • 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.
 1. za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe, oraz
 2. w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie wielkości z niżej wymienionych:
  1. 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  2.  3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
  3. 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

2.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku, jeżeli:

 1. przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 2 000 000 euro,
 2. nie więcej niż 3 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, w przypadku jednostek rozpoczynających działalność,
 3. prowadziły księgi rachunkowe w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność.

3.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku.

4.

Związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej.

5.

Przedsiębiorstwo w spadku, jeżeli na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku było jednostką mikro.

Jednostkami mikro nie są stowarzyszenia ani fundacje.

Uproszczenia dla jednostek mikro – zasada ostrożności wyceny

Jednostka ma obowiązek wycenić składniki aktywów i pasywów, używając rzeczywiście poniesionej na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. Szczególną uwagę należy zwrócić przy uwzględnieniu w wyniku finansowym (niezależnie od kwoty) na:

 • zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
 • wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
 • wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
 • rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń. 

Jednostki mikro będące związkami zawodowymi (punkt 4) mogą zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów.

Pozostałe jednostki mikro wymienione w tabeli i dodatkowo jednostki pożytku publicznego mogą zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów.

Wycena składników aktywów i pasywów odnosi się jednak tylko do tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

Uproszczenia dla jednostek mikro – brak wymogu wyceny według wartości godziwej

Wartość godziwa i skorygowana cena nabycia to wartości używane w ustawie o rachunkowości to wyceny niektórych składników aktywów i pasywów.

Wartość godziwa to wartość, według której dany składnik może zostać wymieniony, a zobowiązanie zapłacone na zasadach transakcji rynkowej. 

Wycena według wartości godziwej składnika aktywów lub pasywów będącego przedmiotem transakcji wymaga:

 1. wystąpienia warunków transakcji rynkowej,
 2. braku powiązań pomiędzy stronami transakcji,
 3. tego, że strony są zainteresowane transakcją na zasadzie dobrowolności, a także są dobrze poinformowane co do przedmiotu transakcji.

Wartość godziwą (w zależności od okoliczności ustalania wartości) stosuje się do wyceny m.in.:

 • nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji,
 • udziałów w innych jednostkach oraz innych niż wymienione wyżej inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych,
 • inwestycji krótkoterminowych,
 • należności i udzielonych pożyczek zaliczonych do aktywów finansowych,
 • zobowiązań finansowych,
 • przy dokonywaniu odpisów z tytułu trwałej utraty wartości w środkach trwałych,
 • lokat,
 • pozostałe przypadki.

Natomiast skorygowaną cenę nabycia na mocy art. 28 ust. 8a ustawy o rachunkowości stosuje się do wyceny aktywów finansowych i zobowiązań finansowych.

Skorygowana cena nabycia to cena nabycia (wartość), w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych.

Wartość ta zostaje jeszcze pomniejszona/skorygowana o:

 1. spłaty wartości nominalnej, 
 2. skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, 
 3. odpisy aktualizujące wartość.

Według skorygowanej ceny nabycia (w zależności od zaistniałych okoliczności ustalania wartości) są wyceniane m.in.:

 • udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych inne niż nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji,
 • inwestycje krótkoterminowe,
 • należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych,
 • pozostałe aktywa finansowe,
 • pozostałe zobowiązania finansowe,
 • pozostałe przypadki.

Zgodnie z tym, co mówi art. 28a ustawy o rachunkowości, jednostka mikro nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej oraz według skorygowanej ceny nabycia.

Zatem jednostki mikro mogą pominąć niekiedy dość złożony proces dojścia do wartości godziwej niektórych składników aktywów i pasywów.

Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro – brak niektórych wymogów sprawozdawczych

Jednostki mikro mogą (są zobowiązane) stosować uproszczony wzór bilansu i rachunku zysków i strat.

Wzór sprawozdania finansowego jednostki mikro został zawarty w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie jednostki mikro zawiera:

 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego (informacje ogólne),
 2. uproszczony bilans i rachunek zysków i strat przedstawiony poniżej,
 3. informacje uzupełniające do bilansu.

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego jednostki mikro powinny zawierać poniższe dane:

 1. firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer KRS lub numer innej ewidencji,
 2. okres trwania działalności (jeżeli jest ograniczony),
 3. okres (rok obrotowy) objęty sprawozdaniem,
 4. użyte zasady wyceny z uwzględnieniem stosowanych uproszczeń,
 5. wskazanie, czy jednostka będzie kontynuowała działalność i czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania tej działalności,
 6. omówienie przyjętych zasad rachunkowości (metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru).

Bilans zawiera takie dane, jak zaprezentowano w poniższej tabeli, oraz:

 • dane jednostki,
 • dzień, na który sporządzono sprawozdanie finansowe jednostki mikro,
 • walutę.

Wyszczególnienie

Stan na koniec roku obrotowego

bieżącego

poprzedniego

 

AKTYWA

  

A.

Aktywa trwałe, w tym środki trwałe

  

B.

Aktywa obrotowe, w tym:

  
 

 - zapasy

  
 

 - należności krótkoterminowe

  

C.

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

  

D.

Udziały (akcje) własne

  
 

AKTYWA RAZEM

  
    
 

PASYWA

  

A.

Kapitał (fundusz) własny, w tym:

  
 

 - kapitał (fundusz) podstawowy

  
 

 - (uchylone)

  

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:

  
 

 - rezerwy na zobowiązania

  
 

 - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

  
 

PASYWA RAZEM

  

Informacje uzupełniające do bilansu w jednostkach mikro muszą zawierać takie dane jak:

 1. kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,
 2. kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,
 3. informacja o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
 • przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
 • liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
 • w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
 • liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

Rachunek zysków i strat zawiera takie dane, jak zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie

Stan na koniec roku obrotowego

bieżącego

poprzedniego

A.

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

  

B.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej:

  

I.

Amortyzacja

  

II.

Zużycie materiałów i energii

  

III.

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne

  

IV.

Pozostałe koszty

  

C.

Pozostałe przychody i zyski, w tym:

  
 

- aktualizacja wartości aktywów

  

D.

Pozostałe koszty i straty, w tym:

  
 

- aktualizacja wartości aktywów

  

E.

Podatek dochodowy

  

F.

Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) – pozostałe jednostki mikro

  

G.

Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E) – związki zawodowe

  

I

Nadwyżka przychodów nad kosztami

  

II.

Nadwyżka kosztów nad przychodami

  

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów