Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Przystąpienie zleceniobiorcy do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego

Zleceniodawca, który podpisał umowę zlecenia z osobą pozostającą w stosunku pracy z innym podmiotem, powinien pozyskać informację, czy wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę jest równa, czy niższa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Będzie miało to znaczenie przy ustaleniu obowiązku podlegania ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia.

Podleganie ubezpieczeniom przy umowie zlecenia i o pracę

Pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy, uzyskujący co najmniej minimalne wynagrodzenie, w przypadku zawarcia umowy zlecenia z innym podmiotem podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym wyłącznie z tytułu umowy o pracę. Wówczas z umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom społecznym dobrowolnie. Z każdego tytułu należy opłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, że przy podleganiu ubezpieczeniom społecznym dobrowolnie nie ma możliwości objęcia ubezpieczeniem chorobowym, ponieważ zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego jest możliwe tylko z tytułu, który objęty jest obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

W przypadku gdy wynagrodzenie ze stosunku pracy jest niższe od minimalnego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy, wówczas tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń jest i umowa o pracę, i umowa zlecenia. Z umowy zlecenia muszą być opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Do decyzji zleceniobiorcy pozostaje podleganie ubezpieczeniu chorobowemu.

Zbieg tytułów do ubezpieczeń

Zbieg tytułów do ubezpieczenia następuje w sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony w różnych formach u różnych przedsiębiorców. Przy jednoczesnym zatrudnieniu na umowę o pracę i umowę zlecenia następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń. Do najczęstszych takich przypadków należą:

  1. Umowa o pracę z wynagrodzeniem  co najmniej minimalnym oraz umowa zlecenia z innym pomiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na rzecz własnego pracodawcy. W takiej sytuacji pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu z umowy o pracę. Podleganie ubezpieczeniom społecznym z umowy zlecenia jest dobrowolne i zależy od decyzji zleceniobiorcy.

  2. Umowa o pracę z wynagrodzeniem niższym od minimalnego oraz umowa zlecenia. W tym przypadku pracownik obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i umowy zlecenia.

  3. Umowa o pracę studenta lub ucznia, który nie ukończył 26 lat, bez względu na wysokość wynagrodzenia oraz umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na rzecz pracodawcy. Student nie podlega ubezpieczeniu z tytułu umowy zlecenia. Nawet gdyby wyraził taką chęć, nie ma możliwości dobrowolnego podlegania ubezpieczeniom (art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).

  4. Umowa o pracę z emerytem, rencistą, bez względu na wysokość wynagrodzenia, oraz umowa zlecenia  z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na rzecz pracodawcy. Podleganie ubezpieczeniom jest obowiązkowe z tytułu umowy o pracę. Emeryt lub rencista może dobrowolnie zdecydować się na ubezpieczenia społeczne.

Uwaga!

Należy pamiętać, że w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.