0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy możliwe jest obciążenie dłużnika kosztami windykacji?

Wielkość tekstu:

Egzekwowanie spłat od dłużników od zawsze były nie lada wyzwaniem leżącym po stronie wierzycieli. Często poza wieloma próbami oraz wysiłkiem włożonym przez przedsiębiorcę, nie przynosiły zamierzonego efektu a ponadto wiązało się to z dużymi kosztami windykacyjnymi spoczywającymi na przedsiębiorcy. Istotne novum w tej kwestii wprowadziła ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 2013 r., która wyposażyła przedsiębiorców w skuteczne narzędzia służące dyscyplinowaniu kontrahentów do terminowej obsługi zobowiązań. Na mocy przepisów ustawy możliwe jest także obciążenie dłużnika kosztami windykacji

Zwrot kosztów windykacji

Zgodnie z przepisami ustawy wierzycielowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości 40 euro, jeżeli wywiązał się z umowy w taki sposób, iż spełnił swoje świadczenie a nie otrzymał za nie zapłaty w określonym uprzednio terminie znajdującym się w zapisie umowy, rachunku, fakturze potwierdzających dokonanie dostawy lub wykonanie danej usługi.

Obciążenie dłużnika kosztami windykacji - 40 euro rekompensaty

Istotną kwestią jest to, że taki przedsiębiorca od razu nabywa prawo do zryczałtowanej rekompensaty w wysokości 40 euro na koszty odzyskiwania należności tzn. że w umowie nie musi znajdować się żaden dodatkowy zapis dotyczący zwrotu kosztów, gdyż ustawa daje taki przywilej wierzycielowi odgórnie. Co ważne, po dokonaniu analizy przepisów można stwierdzić, iż obciążenie dłużnika kosztami windykacji jest możliwe już od pierwszego dnia upływu terminu płatności i uprawnienie to wierzyciel może realizować bez uprzedniego wezwania.

Co więcej, prawo do rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w żadnym stopniu nie jest uzależnione od postępowania sądowego a wierzyciel może informację o zapłacie wspomnianej rekompensaty umieścić np. w wezwaniu do zapłaty.

Sposób przeliczania dokładnej wartości przysługującej wierzycielowi rekompensaty został sprecyzowany w przepisach wspomnianej ustawy i dokonuje się go tak, iż kwotę 40 euro należy przeliczyć na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne (zazwyczaj od pierwszego dnia po upływie terminu zapłaty).

Należy pamiętać, iż opłata 40 euro jako rekompensata za koszty odzyskiwania należności ma zastosowanie jedynie do transakcji handlowych, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Innymi słowy, przepisy ustawy mają zastosowanie w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami i nie możliwe jest naliczanie kwoty 40 euro względem transakcji, których stroną są osoby fizyczne (konsumenci) nieprowadzące działalności gospodarczej.

Mateusz Jakóbiak, vindicat.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów