0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Klasyfikacja środków trwałych - czym jest?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie działalności gospodarczej często wiąże się z gromadzeniem majątku. Niektóre jego elementy podlegają wpisowi do ewidencji środków trwałych według odpowiedniego numeru KŚT. Sprawdź w artykule, czym jest Klasyfikacja Środków Trwałych oraz gdzie szukać odpowiednich numerów.

Klasyfikacja Środków Trwałych – definicja środka trwałego

Aby określić, czym jest Klasyfikacja Środków Trwałych, w pierwszej kolejności należy ustalić, jaki majątek uznawany jest za środek trwały. Otóż majątek poczytywany za taki środek musi jednocześnie spełniać 5 warunków, a mianowicie:

 1. stanowić własność lub współwłasność podatnika;

 2. być nabyty lub wytworzony we własnym zakresie;

 3. być kompletny i zdatny do użytkowania w dniu przyjęcia do użytku;

 4. przewidywany okres jego użytkowania w firmie przekracza rok;

 5. być wykorzystywany w związku z prowadzoną działalnością lub też oddany do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy też leasingu.

Środki trwałe w ustawie o rachunkowości

Definicja „środka trwałego” objaśniona została w art. 3 pkt 15 ustawy o rachunkowości, gdzie określone jest, że za środek trwały uznaje się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

 1. nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;

 2. maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;

 3. ulepszenia w obcych środkach trwałych;

 4. inwentarz żywy.

Środki trwałe w ustawie o podatku dochodowym

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o PIT środek trwały nie jest ujmowany bezpośrednio w kosztach podatkowych (wyjątkiem są niskocenne środki trwałe), a poddaje się go amortyzacji. Wynika to z faktu, że majątku uznawanego za środek trwały nie używa się od razu, a następuje to na skutek upłynięcia czasu, w którym jest on użytkowany. 

Do środków trwałych podatnik nie ma obowiązku zaliczyć składników majątków, które spełniają wyżej określone warunki, jeśli ich wartość nie jest wyższa niż 10 000 zł netto w przypadku czynnych podatników VAT lub 10 000 zł brutto dla podatników zwolnionych z VAT.

Aby móc określić prawidłowo formę amortyzacji, konieczne jest przypisanie danego środka trwałego do konkretnej Klasyfikacji Środków Trwałych. Wynika to z faktu, że każdy majątek trwały opisany w klasyfikacji ma przypisaną odgórnie stawkę amortyzacji, którą podatnik powinien stosować z nielicznymi wyjątkami.

W określonych sytuacjach przepisy zezwalają na zastosowanie wyższej lub niższej stawki amortyzacji aniżeli tej wynikającej z klasyfikacji. Więcej w temacie amortyzacji w artykule: Amortyzacja środków trwałych, czyli jak skutecznie obniżyć podatek.

Klasyfikacja Środków Trwałych – omówienie

Klasyfikacja Środków Trwałych to usystematyzowany zbiór środków trwałych przedsiębiorstwa. Usystematyzowanie składników majątku jest niezbędne w celu przeprowadzenia badań statystycznych czy też ustalenia odpowiednich stawek amortyzacyjnych. Klasyfikacja Środków Trwałych podzielona jest na 10 grup podstawowych, a te dodatkowo na podgrupy. Do środków trwałych zaliczamy m.in.:

 • nieruchomości – w tym grunty oraz prawo do ich wieczystego użytkowania oraz budynki i budowle, lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego;

 • środki transportu, maszyny oraz urządzenia;

 • ulepszenia w obcych środkach trwałych;

 • inwentarz żywy.

W ramach KŚT wyróżniamy grupy:

Grupa

Obejmuje

Przykładowe KŚT

0

grunty

KŚT 011 – Sady

KŚT 030 – Tereny mieszkaniowe

KŚT 040 – Drogi

1

budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub mieszkalnego

KŚT 101 – Budynki przemysłowe

KŚT 103 – Budynki Handlowo-Usługowe

KŚT 105 – Budynki biurowe

KŚT 101 – Budynki mieszkalne

2

obiekty inżynierii lądowej i wodnej

KŚT 201 – Budowle na terenach elektrowni

KŚT 290 – Budowle sportowe i rekreacyjne

3

kotły i maszyny energetyczne

KŚT 310 – Kotły grzewcze

KŚT 325 – Silniki wiatrowe

4

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

KŚT 410 – Tokarki

KŚT 415 – Szlifierki

KŚT 441 – Sprężarki

5

maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

KŚT 622 – Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu

KŚT 663 – Urządzenia przeciwpożarowe

6

urządzenia techniczne

KŚT 623 – Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii

7

środki transportu

KŚT 740 – motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe

KŚT 741 – samochody osobowe

KŚT 742 – samochody ciężarowe

8

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, które nigdzie indziej nie zostało zakwalifikowane

KŚT 802 – Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny

KŚT 803 – Wyposażenie techniczne dla prac biurowych

9

inwentarz żywy

KŚT 900 obejmuje np.:

 • zwierzęta domowe

 • zwierzęta gospodarskie

 • zwierzęta cyrkowe

 • zwierzęta w ogrodach zoologicznych

 • pozostałe zwierzęta hodowlane

Wymienione kategorie dzielą się dodatkowo na podkategorie, które oznaczone są dwoma cyframi, np. I2I2I. W ramach podkategorii wyróżniamy dodatkowo rodzaje oznaczane trzema cyframi, np.I3I3I3I.

Klasyfikacja Środków Trwałych – jak określić odpowiedni numer?

Nadanie określonemu środkowi trwałemu właściwego numeru KŚT nie zawsze jest jednoznaczne. W celu ułatwienia tej czynności powstały wyszukiwarki KŚT. Podatnicy, którzy mają problem z nadaniem środkowi trwałemu odpowiedniego numeru, znajdą wyszukiwarkę na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku gdy po skorzystaniu z wyszukiwarki w dalszym ciągu wystąpią wątpliwości co do nadania odpowiedniego numeru KŚT, można złożyć pisemny wniosek do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Formularz powinien zawierać dokładny opis rodzaju, budowy oraz przeznaczenia środka trwałego, dodatkowo wniosek musi być opatrzony w czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu. Można go wysłać elektronicznie za pomocą formularza udostępnionego na stronie ośrodka, drogą pocztową lub też mailem. Przygotowanie informacji dotyczącej obowiązujących standardów klasyfikacyjnych Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur obarczone jest opłatą w wysokości określonej odrębnie przez urząd. Ośrodek ma 30 dni na przygotowanie informacji. W spawach skomplikowanych termin ten może być przedłużony do 60 dni.

W przypadku wysyłki formularza pocztą należy go zaadresować do:
Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi,
ul. Suwalska 29, 93–176 Łódź.

Klasyfikacja Środków Trwałych w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl utworzona jest wewnętrzna wyszukiwarka kodów Klasyfikacji Środków Trwałych, w której wystarczy wpisać frazę posiadanego majątku i wyszukać odpowiedni dla niego numer KŚT. Przy czym system podpowiada dane majątki w danej grupie klasyfikacji. Wybór odpowiedniego KŚT w ostateczności należy do użytkownika.

Klasyfikacja środków trwałych - co trzeba wiedzieć?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów