Poradnik Przedsiębiorcy

Klasyfikacja środków trwałych - czym jest?

Prowadzenie działalności gospodarczej często wiąże się z gromadzeniem majątku. Niektóre elementy zgromadzonego majątku podlegają wpisowi do ewidencji środków trwałych według odpowiedniego numeru KŚT. Sprawdź, czym jest Klasyfikacja Środków Trwałych oraz gdzie szukać numerów odpowiednich dla danego środka trwałego.

Środek trwały

Za środek trwały uznaje się składniki majątku, które spełniają jednocześnie 5 warunków:

 1. stanowią własność lub współwłasność podatnika,

 2. są nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,

 3. są kompletne i zdatne do użytkowania w dniu przyjęcia do użytku,

 4. przewidywany okres ich użytkowania w firmie przekracza rok,

 5. są wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością lub też są oddane do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy też leasingu.

Ustawa o PIT nie podaje definicji środka trwałego, jedynie art. 22a zawiera składniki majątku, które podlegają amortyzacji.

Definicję środka trwałego można znaleźć w art. 3 pkt. 15 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym za środek trwały uznaje się: rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,

c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,

d) inwentarz żywy.

Klasyfikacja Środków Trwałych

Klasyfikacja Środków Trwałych to usystematyzowany zbiór środków trwałych przedsiębiorstwa. Usystematyzowanie składników majątku jest niezbędne w celu przeprowadzenia badań statystycznych czy też ustalenia odpowiednich stawek amortyzacyjnych. Klasyfikacja Środków Trwałych podzielona jest na 10 grup podstawowych, które podzielone są dodatkowo na podgrupy. Do środków trwałych zaliczamy m.in.:

 • nieruchomości - w tym grunty oraz prawo do ich wieczystego użytkowania oraz budynki i budowle, lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego,

 • środki transportu, maszyny oraz urządzenia,

 • ulepszenia w obcych środkach trwałych,

 • inwentarz żywy.

Ważne!

Do ewidencji środków trwałych zalicza się składniki majątku których przewidywany okres użytkowania w firmie przekracza rok, a ich wartość jest wyższa niż 3500 zł netto w przypadku czynnych podatników VAT lub 3500 zł brutto dla podatników zwolnionych z VAT.

 

W ramach KŚT wyróżniamy grupy:

 • 0 - grunty,

 • 1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub mieszkalnego,

 • 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej,

 • 3 - kotły i maszyny energetyczne,

 • 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,

 • 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,

 • 6 - urządzenia techniczne,

 • 7 - środki transportu,

 • 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, które nigdzie indziej nie zostało zakwalifikowane,

 • 9 - inwentarz żywy.

Wymienione kategorie dzielą się dodatkowo na podkategorie, które oznaczone są dwoma cyframi np. I2I2I, w ramach podkategorii wyróżniamy dodatkowo rodzaje oznaczane trzema cyframi np.I3I3I3I .

Klasyfikacja Środków Trwałych - jak określić odpowiedni numer?

Nadanie określonemu środkowi trwałemu właściwego numeru KŚT nie zawsze jest jednoznaczne. W celu ułatwienia nadania odpowiedniego numeru powstały wyszukiwarki KŚT. Podatnicy, którzy mają problem z nadaniem środkowi trwałemu odpowiedniego numeru, znajdą wyszukiwarkę na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku gdy po skorzystaniu z wyszukiwarki przedsiębiorcy w dalszym ciągu będą mieć wątpliwości co do nadania odpowiedniego numeru KŚT, mogą złożyć pisemny wniosek do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Formularz powinien zawierać dokładny opis rodzaju, budowy oraz przeznaczenia środka trwałego, dodatkowo wniosek musi być opatrzony w czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu. Wniosek można wysłać drogą pocztową, mailem czy też faksem.