0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R – rozliczenie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polityka fiskalna naszego kraju wspiera firmy innowacyjne. Ustawodawca zauważył, że tylko innowacyjna gospodarka może sprostać przyszłym wyzwaniom. Jedną z form wspierania innowacyjności jest ulga B+R. Daje ona duże korzyści podatkowe i znacząco zmniejsza opodatkowanie. W związku z tym coraz więcej przedsiębiorców z niej korzysta. Mimo że ulga funkcjonuje już kilka lat, nadal sprawia wiele problemów podatnikom. Sprawdźmy, jak rozliczana jest korekta kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R.

Zasady rozliczania ulgi B+R

Regulacje dotyczące ulgi B+R znajdują się w art. 4a pkt 26–28, art. 9 ust. 1b oraz art. 18d–18e ustawy o CIT (przepisy analogiczne znajdziemy także w ustawie o PIT). 

W praktyce ulga polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalność B+R (tzw. koszty kwalifikowane), zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Ulgi nie rozliczamy od dochodów z zysków kapitałowych. 

W sytuacji, gdy u podatnika wystąpi za rok podatkowy strata albo gdy wielkość dochodu jest niższa od kwoty przysługujących odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejnych sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Koszty kwalifikowane

Podatnicy chcący skorzystać z ulgi muszą przede wszystkim wiedzieć, jakie koszty zaliczą do tzw. kosztów kwalifikowanych. Będą to koszty:

  • wynagrodzenia pracowników w części związanej z działalnością B+R oraz związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne;

  • wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło w części związanej z działalnością B+R oraz związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne;

  • nabycie sprzętu specjalistycznego (który nie jest środkiem trwałym) oraz materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R;

  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmioty, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od nich wyników prowadzonych przez nich badań naukowych na potrzeby działalności B+R;

  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności B+R, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem;

  • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności B+R, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem;

  • wskazane koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;

  • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali, które są odrębną własnością (z zastrzeżeniem centrów badawczo-rozwojowych).

Korekty kosztów uzyskania przychodów

W myśl art. 15 ust. 4i ustawy o CIT, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, dokonuje się jej poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Powyższa regulacja wskazuje na zasadę, według której należy dokonywać korekty kosztów uzyskania przychodów. Tym samym korekty dokonujemy w wielu przypadkach na bieżąco. W praktyce nie musimy poprawiać już dokonanych rozliczeń podatkowych. 

Takie rozwiązanie powoduje, że nie musimy dokonywać korekty wcześniej złożonych zeznań podatkowych.

Korekta kosztów kwalifikowanych

Jak to wyżej wykazaliśmy, w praktyce gospodarczej często mamy do czynienia z korektą kosztów. Automatycznie ma ona wpływ na wielkość kosztów kwalifikowanych. 

Podatnicy zastanawiają się, jak w takim przypadku rozliczyć ulgę B+R.

Przykład 1. 

Podatnik prowadzi działalność badawczo-rozwojową i korzysta z ulgi B+R. Związany z nią koszt został skorygowany. Korekta była związana z oczywistą omyłką. Faktura korygująca zmniejszała koszt. Czy w takim przypadku podatnik winien skorygować swoje rozliczenie podatkowe CIT-8 i CIT BR?

W tym przypadku podatnicy muszą ustalić moment rozliczania kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo-rozwojową, gdy po rozliczeniu ulgi na badania i rozwój za dany okres podatnik otrzyma faktury korygujące in minus.

Przepisy dotyczące rozliczania ulgi B+R nie powinny zmieniać zasady wynikającej z art. 15 ust. 4 i ustawy o CIT, czyli korekty kosztów na bieżąco.

W przepisach dotyczących ulgi badawczo-rozwojowej brakuje jakichkolwiek regulacji dotyczących korygowania kosztów kwalifikowanych. W tej sytuacji w zakresie momentu korekty kosztów zastosowanie winny mieć powyższe zasady korygowania kosztów na bieżąco.

Mimo że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z „ulgą”, to nie powinna być ona interpretowana zawężająco. 

Przypomnijmy, że linia orzecznicza sądów administracyjnych oraz piśmiennictwo zgodnie stwierdza, że przepisy dotyczące ulg i zwolnień to wyjątek od zasady, jaką jest płacenie podatków. Należy wykładać je ściśle, stosując reguły wykładni językowej. 

Tylko w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się także korzystanie z innych niż językowa metoda wykładni, przy czym zastosowanie pozajęzykowych metod wykładni powinno zostać dostatecznie uzasadnione.

W tym przypadku, pomimo korekty, koszt kwalifikowany został podatnikowi zwrócony w jakiejkolwiek formie.

W przepisach podatkowych dotyczących ulgi B+R chodzi o wszelkiego rodzaju sytuacje, w których podatnik otrzymuje dofinansowanie (zwrot środków), które przeznacza na pokrycie kosztów kwalifikowanych, a nie o późniejsze korygowanie tych kosztów. 

Tym samym okoliczność, że ustawodawca tej materii nie uregulował, nie może być przesłanką do przyjęcia rozwiązania niekorzystnego dla podatnika.

Podsumowując, korekta kosztów kwalifikowanych ujętych w ramach ulgi B+R, spowodowana nowymi zdarzeniami skutkującymi otrzymaniem faktur korygujących, powinna być ujmowana na bieżąco. Tym samym podatnik nie ma obowiązku dokonywać korekty wcześniej złożonego rozliczenia rocznego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów