Poradnik Przedsiębiorcy

Gdzie płacić podatki - wszystko co trzeba wiedzieć!

Wielu przedsiębiorców ma wątpliwości, do jakiego urzędu składać deklaracje podatkowe, a co za tym idzie - gdzie płacić podatki. W artykule zostaną przedstawione najważniejsze informacje na ten temat.

Gdzie płacić podatki - podatek dochodowy

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy rozlicza się w urzędzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania podatnika. Co do zeznania rocznego, to w przypadku przeprowadzki w ciągu roku podatkowego, należy rozliczyć się z urzędem skarbowym właściwym ze względu miejsca zamieszkania podatnika w dniu 31 grudnia.

Gdzie płacić podatek VAT?

Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzono zmiany dotyczące właściwości urzędu skarbowego dla podatku VAT. Od tego momentu właściwość urzędu skarbowego ze względu VAT określają przepisy ordynacji podatkowej:

Art. 17 § 1:

Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika (...)

Oznacza to, że właściwym urzędem skarbowym dla celów VAT będzie:

 • w przypadku osób fizycznych - urząd właściwy ze względu na adres zamieszkania podatnika,
 • w przypadku osób innych niż fizyczne (np. spółek) - urząd właściwy ze względu na adres siedziby firmy.

Gdzie płacić podatki - odpowiednie konto

Gdy podatnik ustali już, do którego urzędu skarbowego powinien składać i opłacać deklaracje podatkowe, pozostanie już tylko kwestia posiadania odpowiedniego dla danego zobowiązania podatkowego numeru konta bankowego. Każdy urząd skarbowy na swojej stronie internetowej ma zamieszczone numery kont bankowych dla poszczególnych typów zobowiązań podatkowych. Są to:

 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek od towarów i usług (VAT),
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne wymierzone przez urząd, przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa, koszty postępowania, inne należności z wyroków sądowych.

Wystarczy więc określić swoje zobowiązanie podatkowe, odnaleźć odpowiedni numer konta danego urzędu skarbowego i wysłać przelew.

Podatki można zapłacić również gotówką!

Ordynacja podatkowa przewiduje również możliwość zapłaty podatków gotówką - według art. 60 tej ustawy za dzień zapłaty podatku przy zapłacie gotówką uważa się dzień wpłacenia kwoty podatku w:

 • kasie organu podatkowego lub w kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy lub na rachunek tego organu w banku,
 • placówce pocztowej,
 • spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
 • biurze usług płatniczych,
 • instytucji płatniczej,
 • instytucji pieniądza elektronicznego

albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta.

Ograniczenia płatności gotówką

Należy uważać, ponieważ w przypadku płatności gotówką istnieją pewne ograniczenia. I tak, co do zasady, według art. 61 Ordynacji podatkowej, zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów powinna wystąpić w formie polecenia przelewu.

Zakazu płatnością gotówką nie stosuje się:

 • do zapłaty podatków niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • gdy zapłata podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest dokonywana papierami wartościowymi lub znakami akcyzy;
 • do pobierania podatków przez płatników lub inkasentów.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy jednak mikroprzedsiębiorców, którzy mogą płacić wszystkie zobowiązania podatkowe gotówką.

Za mikroprzedsiębiorcę zgodnie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Od momentu zmiany przepisów względem właściwości urzędów skarbowych podatnicy nie powinni już mieć wątpliwości, do którego urzędu złożyć deklarację podatkową i gdzie płacić podatki.