0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta podatku naliczonego a rezygnacja ze zwolnienia VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wielokrotnie podatnicy, którym przysługuje zwolnienie z podatku VAT, dobrowolnie z niego rezygnują. Decyzja ta skutkuje możliwością dokonania korekty VAT naliczonego od zakupów dokonanych w trakcie korzystania ze zwolnienia, jednak możliwe jest to jedynie w ściśle określonych sytuacjach z ograniczeniem czasowym. Artykuł opisuje, w jakich przypadkach może zostać dokonana korekta podatku naliczonego po rezygnacji ze zwolnienia z VAT.

Korekta podatku naliczonego po rezygnacji ze zwolnienia z VAT

Możliwość dokonania korekty VAT naliczonego po zrezygnowaniu ze zwolnienia z podatku VAT jest sytuacją korzystną dla przedsiębiorcy, gdyż na mocy art. 91 ust. 7b ustawy o VAT pozwala na odliczenie podatku od zakupów dokonanych w okresie, w którym prawo do tego mu nie przysługiwało, o ile będzie wykonywał jedynie czynności opodatkowane.

Art. 91 ust. 7b w zw. z art. 91 ust. 1–6 ustawy o VAT

Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Przepisy te dotyczą jednak wybranych składników majątku, tj.:

  • środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł;

  • środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł;

  • towarów, materiałów, surowców handlowych.

Korekta VAT naliczonego od środków trwałych

Podatnik, który nabył środek trwały w okresie, w którym nie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, a w okresie późniejszym w wyniku rezygnacji ze zwolnienia to prawo odzyskał, ma możliwość po dokonaniu rejestracji jako czynny podatnik VAT skorygowania podatku VAT. Jest to możliwe jedynie w sytuacji, w której nie minął okres korekty oraz jeśli środek trwały będzie wykorzystywany wyłącznie w działalności opodatkowanej.

Sposób korygowania VAT naliczonego od środków trwałych nabytych przed rezygnacją ze zwolnienia z VAT uzależniony jest od dwóch czynników:

  • jego wartości początkowej,

  • rodzaju środka trwałego.

Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 15 000 zł

W przypadku środków trwałych, których wartość przekracza 15 000 zł, istotny jest czas, który upłynął od momentu oddania środka trwałego do używania oraz jego rodzaju. Korekty takiej dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty w ciągu :

  • 5 lat, licząc od roku, w którym środki trwałe inne niż nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów zostały oddane do używania. W każdym kolejnym roku podatnik ma prawo korygować 1/5 naliczonego VAT;

  • 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do używania nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów. W każdym kolejnym roku podatnik może korygować 1/10 naliczonego VAT.

Przykład 1.

Podatnik w styczniu 2018 roku zrezygnował ze zwolnienia z podatku VAT. W 2016 roku zakupił maszynę produkcyjną o wartości początkowej 42 478,26 zł netto + 10 000 zł VAT. W związku z tym po zakończeniu 2018 roku będzie mógł powiększyć wartość podatku naliczonego o 200 zł (⅕ z 10 000 zł) w deklaracji VAT-7 za styczeń 2019 r. Kolejnych odliczeń dokona także po zakończeniu 2020 i 2021 roku.

Kwotę podlegającą odliczeniu należy wykazać w części D.3. w pozycji 47 deklaracji VAT-7.

Korekta podatku naliczonego - kiedy należy stosować?

Środki trwałe i wyposażenie o wartości początkowej poniżej 15 000 zł

Korekty VAT naliczonego od środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł nabytych przed rezygnacją ze zwolnienia z podatku VAT dokonuje się jednorazowo w deklaracji za okres rozpoczynający zaprzestanie korzystania ze zwolnienia podmiotowego. Odliczenie podatku VAT od tego typu środków trwałych jest możliwe jedynie w sytuacji, kiedy od końca okresu rozliczeniowego, w którym zostały oddane do używania nie upłynęło 12 miesięcy.

Przykład 2.

Podatnik w styczniu 2018 roku zrezygnował ze zwolnienia z podatku VAT. W lipcu 2017 r. zakupił drukarkę o wartości 1500 zł netto + 345 zł VAT. W związku z tym będzie mógł odliczyć całą wartość podatku VAT (345 zł) w deklaracji VAT-7 za styczeń 2018.

Kwotę wynikającą z korekty należy uzupełnić w części D.3. w pozycji 48 deklaracji VAT-7.

Korekta podatku naliczonego

Towary handlowe

Towary handlowe, materiały podstawowe oraz surowce nabyte przed rezygnacją ze zwolnienia z podatku VAT również podlegają korekcie. Odliczenia podatku VAT należy dokonać w całości w pierwszej deklaracji VAT składanej po rezygnacji ze zwolnienia w części D.3, pozycji 48.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów