0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wejście w życie obowiązku przesyłania danych w formie JPK wzbudziło wiele wątpliwości. Czy jednolity plik kontrolny dla mikroprzedsiębiorcy również jest obowiązkowy? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat. 

Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawa Prawo Przedsiębiorców mikroprzedsiębiorcą określa się przedsiębiorcę który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat łącznie:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

  • osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Zatem będzie to m.in. każda jednoosobowa firma, niezatrudniająca pracowników ale nie będzie nim ten przedsiębiorca, który osiągnął lub przekroczył średnioroczny limit zatrudnienia na poziomie 10 pracowników (nawet jeżeli obroty są niższe niż 2 mln Euro). 

Co w praktyce oznacza wprowadzenie JPK?

Wprowadzenie JPK oznacza przede wszystkim zautomatyzowanie weryfikacji danych podatkowych. Jednolity plik kontrolny pozwoli organom administracji na szybkie przeprowadzenie czynności sprawdzających i kontrolnych. Uporządkowanie danych według struktur znacznie przyspieszy ustalanie nieprawidłowości oraz potwierdzenie prawidłowości rozliczeń. Niewątpliwie wprowadzenie JPK przyczyni się także do ujednolicenia procedur sprawdzających i kontrolnych, pozwalając efektywniej zarządzać zespołami realizującymi czynności kontrolne.

Wdrożenie JPK na wszystkich strukturach będzie miało więc pozytywny wpływ na działania przedsiębiorstw. Struktury JPK mają umożliwiać przeprowadzanie wewnętrznych audytów umożliwiających wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg podatkowych. Zapewni to podatnikowi stałe monitorowanie sytuacji ekonomicznej oraz lepsze kontrolowanie prac zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych sił księgowych. W domyśle – ma uniemożliwić prowadzenie nieodpowiedzialnej księgowości.

Kontrola podatkowa przeprowadzona w sposób elektroniczny będzie z pewnością mniej uciążliwa z punktu widzenia codziennej pracy operacyjnej przedsiębiorstwa. Ingerencja kontrolerów w życie firmy będzie znacznie mniejsza, niż w przypadku tradycyjnych kontroli lub wręcz ograniczona do zera w przypadku pozytywnego wyniku audytu. To argument dla mniejszych przedsiębiorców, którzy mimo początkowego wyłączenia z obowiązku raportowania przy pomocy struktur JPK, będą chcieli zapewnić sobie wyższy poziom bezpieczeństwa prawno-podatkowego przy pomocy systemów spełniających wymagania JPK.

Jednolity plik kontrolny dla mikroprzedsiębiorcy - od kiedy?

Jednolity plik kontrolny dla mikroprzedsiębiorcy obligatoryjnie w zakresie wysyłki ewidencji sprzedaży i zakupów VAT obowiązuje od stycznia 2018 roku. Pozostałe struktury JPK będą wymagane u mikroprzedsiębiorców od lipca 2018 roku wyłącznie na żądanie organów kontroli. 

Przekazanie JPK urzędom skarbowym

Jednolity plik kontrolny dla mikroprzedsiębiorcy nie jest wysyłany bezpośrednio do urzędu, a do Ministerstwa Finansów skąd dane przekazywane są już wewnętrznie urzędom skarbowym.

Strukturę JPK_VAT czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, którą przepisy nakładają jako obowiązkowo wysyłaną co miesiąc wysyłamy wyłącznie elektronicznie wg ściśle określonych specyfikacji, ale nie za pośrednictwem zwykłej poczty e-mail a za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów.

Wysyłki można dokonać za pośrednictwem systemów księgowości online zintegrowanych z platformą udostępnioną przez Ministerstwo Finansów - wówczas jest to bardzo wygodne i oszczędza dużo czasu przedsiębiorcy gdyż nie musi on ręcznie przepisywać danych a jedynie wysyłki dokonuje jednym kliknięciem. 

Jednolity plik kontrolny dla mikroprzedsiębiorców - UPO

Odpowiedzią na poprawnie przesłany do Ministerstwa Finansów plik jest możliwość pobrania UPO czyli Urzędowego Poświadczenia Odbioru. UPO chroni przedsiębiorcę w sytuacji gdy konieczne będzie udowodnienie, że JPK faktycznie został do Ministerstwa przesłany.

Konsekwencje błędów w JPK lub ich niezłożenia 

Wykroczenia skarbowe obarczone są grzywną w wysokości 20 krotności płacy minimalnej (czyli w 2018 roku do 42 tys zł), a kary za czyny uznane za przestępstwa skarbowe wynoszą od 10-120 stawek dziennych (gdzie stawka dzienna może wynosić od 1/30 płacy minimalnej aż do jej 400-krotności). Ponieważ plik JPK jest dokumentem księgowym i podstawą do weryfikacji zdarzeń podatkowych jakie zaszły w firmie do jego sporządzania należy podejść rzetelnie. Oczywiście tak jak przy deklaracjach VAT może zdarzyć się błąd - wówczas należy go jednak naprawić składając korektę pliku. W razie nierzetelnego podejścia do sporządzania plików lub też w razie niewywiązania się z obowiązku ich wysyłania na podatnika mogą zostać nałożone wyżej wspomniane kary. 

Cyfrowa analiza zobowiązań podatkowych 

Ministerstwo Finansów z roku na rok coraz głębiej wkracza w proces cyfryzacji. Papierowa dokumentacja, stosy kartek raportów, stanie w kolejce w urzędzie czy na poczcie idą powoli w zapomnienie na rzecz szybkiej, wygodnej i łatwo dostępnej elektronicznej wysyłki. Wszystko to ma celu również przyspieszenie i ułatwienie urzędom weryfikacji podatników i kontrolowania regulowania przez nich zobowiązań podatkowych. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów