0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK zerowy - czy jest obowiązek jego złożenia?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czynni podatnicy VAT mają obowiązek składania okresowych deklaracji rozliczeniowych za okresy miesięczne (JPK_V7M) bądź kwartalne (JPK_V7K) w terminie do 25 miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym. Obowiązek nie budzi wątpliwości gdy przedsiębiorca w danym miesiącu dokonywał transakcji mających wpływ na podatek od towarów i usług. Sprawdź, czy JPK zerowy również musi być składany! 

Czy JPK zerowy musi być składany?

Konieczność złożenia w urzędzie skarbowym rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług wynika wprost z ustawy o VAT, a dokładnie z art. 99 z którego wynika, że czynni podatnicy VAT są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. W przypadku podatników, którzy wybrali formę rozliczenia kwartalnego w terminie do dnia 25 kolejnego miesiąca następującego po danym kwartale.

Plik JPK_V7 może być składany wyłącznie w formie elektronicznej. Pliku tego nie składa się papierowo.

Oznacza to że podatnik VAT rozliczający się miesięcznie za dany rok podatkowy zobowiązany będzie złożyć 12 deklaracji rozliczeniowych JPK_V7M po każdym z miesięcy czyli za miesiąc:

 • styczeń do 25 lutego,
 • luty do 25 marca,
 • marzec do 25 kwietnia itd.,
 • a za grudzień do 25 stycznia kolejnego roku podatkowego.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy zdecydowali rozliczać się kwartalnie za dany rok podatkowy zobowiązani będą złożyć 4 deklaracje rozliczeniowe JPK_V7K, a mianowicie za:

 • kwartał I (styczeń, luty, marzec) do dnia 25 kwietnia,
 • kwartał II (kwiecień, maj, czerwiec) do dnia 25 lipca,
 • kwartał III (lipiec, sierpień, wrzesień) do dnia 25 października,
 • kwartał IV (październik, listopad, grudzień) do dnia 25 stycznia.

W ustawie obowiązek składania deklaracji rozliczeniowych VAT nie został uzależniony od zaistniałych w danym miesiącu transakcji. Dotyczy więc wszystkich czynnych podatników VAT - nawet tych którzy w danym okresie nie dokonali żadnej transakcji mającej wpływ na VAT czy też przypadków, w których kwota podatku należnego zrównała się z kwotą podatku naliczonego i ostateczna należność podatkowa wyniosła 0 zł. Oznacza to, że powinien być składany JPK zerowy.

Kto JPK zerowy nie musi być składany?

Istnieje grupa podmiotów, która nie jest zobligowana do składania deklaracji rozliczeniowych VAT. Zalicza się do niej podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego z VAT na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (limit 200.000 zł). Deklaracji rozliczeniowej JPK_V7 nie mają również obowiązku składać podmioty wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, chyba że:

 • przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego;
 • są obowiązani do dokonania korekty podatku odliczonego;
 • są obowiązani do dokonania korekty związanej z ulgą na złe długi.

Ostatnią grupę podmiotów zwolnionych z obowiązku składania deklaracji okresowych tworzą przedsiębiorcy (zarówno czynni podatnicy VAT jak i nievatowcy), którzy zawiesili prowadzoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców.

W okresach, w których działalność podlega zawieszeniu nie mają oni obowiązku składania pliku JPK_V7. Wyjątkiem są sytuacje, które wywołują skutki podatkowe w VAT należnym (od sprzedaży) m.in. gdy podczas zawieszenia dokonano sprzedaży majątku firmy, gdy dochodzi do konieczności korekty związanej z ulgą na złe długi czy też gdy ma miejsce wystawienie faktury sprzedażowej dotyczącej czynności, które wykonane były jeszcze przed zawieszeniem.

JPK zerowy - niezłożenie w ustawowym terminie

Pozostali podatnicy VAT mają natomiast obowiązek składania okresowych deklaracji podatkowych w ustalonych przez ustawę terminach. Niezłożenie deklaracji okresowej może spowodować nałożenie na podatnika kary określonej w kodeksie karnym skarbowym.

Art. 54 ustawy Kodeks karny skarbowy:
§ 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

Tu pojawiają się wątpliwości czy niezłożony JPK zerowy w terminie również może podlegać karze? W przypadku tym nie dochodzi do narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnej. W związku z tym dnia 13 czerwca została złożona interpelacja poselska nr 18890 do ministra finansów właśnie w sprawie rozważenia propozycji zniesienia obowiązku składania deklaracji VAT-7 (ale również ma zastosowanie do uregulowania kwestii niezłożonego zerowego pliku JPK_V7).

W odpowiedzi na złożoną interpelację przedstawiciel resortu finansów wyjaśnił, że nawet deklaracje zerowe są istotne dla bieżącego monitorowania podatników podatku od towarów i usług. Stanowią bowiem główne źródło informacji płynących do urzędów skarbowych o prowadzonych lub też nie prowadzonych, przez podatników transakcjach mających związek z czynnościami opodatkowanymi, które to informacje o należnym za dany okres podatku lub też nie sporządzają przecież na podstawie własnych obliczeń sami podatnicy. Dodatkowo przedstawiciel Ministra Finansów zwrócił uwagę na rangę samego podatku VAT i nieuczciwość samych podatników:

“Mając na uwadze specyfikę podatku od towarów i usług oraz fakt, że podatek ten jest narażony na różnego rodzaju nadużycia (w tym m.in. typu znikający podatnik), taki monitoring podatników prowadzony na podstawie składanych deklaracji dla podatku od towarów i usług jest niezbędny. Pozwala on na szybsze wykrywanie nieuczciwych podatników, co jest bardzo ważne z punktu widzenia zabezpieczenia dochodów z tego podatku, które stanowią największe źródło dochodów budżetu państwa”.

Dlatego też resort nie planuje zmienić obowiązku aby JPK zerowy nie musiał być składany. W związku z powyższym czynni podatnicy VAT nawet w sytuacji gdy nie dokonali w danym miesiącu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług mają obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym “zerowej” deklaracji rozliczeniowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów