Poradnik Przedsiębiorcy

Wykaz podatników VAT - możliwość weryfikacji podatników

Podatnicy chcący dokonać weryfikacji swojego kontrahenta do niedawna mogli jedynie sprawdzić, czy dany podmiot zarejestrował się do celów VAT. Powyższe powodowało, że uczciwym podatnikom trudno było udowodnić, iż przy doborze partnera biznesowego dochowali należytej staranności. Tym samym często musieli oni toczyć spory z organami podatkowymi, że dokładnie sprawdzili kontrahenta i nie chcieli dokonać wyłudzenia podatku VAT. Obecnie nowy wykaz podatników VAT pozwala na uzyskanie dokładniejszych informacji.

Wykaz podatników VAT - podstawa prawna utworzenia wykazu

29 grudnia 2017 r. ogłoszona została ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2491).

Przepisy wchodzące w życie 13 stycznia 2018 r. mają na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, w tym ograniczenie luki w podatku VAT.

Przepisy obejmujące zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), wchodzące w życie 13 stycznia 2018 r., mają na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, w tym ograniczenie luki w podatku VAT, poprzez m.in. zwiększenie zadań i uprawnień Krajowej Administracji Skarbowej.

Zmiany te zostały wprowadzone w art. 96 i 96b ustawy o podatku od towarów i usług. W wyniku tych zmian wprowadzano nowe wykazy dot. podatników.

Wykazy są prowadzone na podstawie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), dalej jako „ustawa o VAT”.

Zgodnie z art. 96b ust. 1 ustawy o VAT Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykazy podmiotów:

 • w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji zgodnie z art. 96 ust. 4a albo które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a;
 • których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. 

W świetle art. 96b ust. 2 ustawy o VAT wykazy są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy podmiot znajduje się w wykazie.

Jak wyszukujemy podatnika w nowym rejestrze?

Wyszukiwanie jest możliwe według NIP-u lub fragmentu nazwy wyszukiwanego podmiotu. Fragment nazwy musi zawierać co najmniej 5 następujących po sobie znaków. NIP należy wpisywać w formacie 9999999999. 

Rozpoczynając wyszukiwanie, w polu „Wykaz" należy zaznaczyć jedno z pól:

 • wykaz podatników niezarejestrowanych lub wykreślonych lub

 • wykaz podatników przywróconych.

W polu "NIP” należy wpisać:

 • NIP wyszukiwanego podmiotu,

W przypadku, gdy brak jest NIP-u, musimy w polu "Nazwa pełna" wpisać:

 • fragment nazwy pełnej podmiotu (co najmniej 5 kolejnych znaków),

 • fragment nazwiska i imienia podatnika (co najmniej 5 kolejnych znaków).

Po wpisaniu powyższych danych uzyskamy informacje o naszym kontrahencie. W przypadku, gdy podatnik chcący z nami współpracować jest podatnikiem VAT i nigdy nie był wyrejestrowany i przywrócony do rejestru podatników, uzyskamy informację, że podatnik nie figuruje w rejestrze. Jeśli podmiot nie figuruje w wykazie, pojawi się komunikat: „W wykazie nie odszukano podmiotu według wskazanych kryteriów”. W przypadku, jednak gdy nasz kooperant figuruje w rejestrze, uzyskamy szereg informacji o nim. Powyższe informacje pozwolą na zweryfikowanie podatnika, z którym chcemy współpracować.

Wykaz podatników VAT - jakie dane zostaną wyświetlone w wynikach wyszukiwania?

W przypadku, gdy znajdziemy naszego kontrahenta w wyniku wyszukiwania, Ministerstwo Finansów udostępni nam następujące dane:

 • firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,

 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany,

 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany,

 • numer PESEL, o ile podmiot go posiada,

 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany,

 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,

 • adres głównego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny w przypadku braku adresu głównego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej,

 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub PESEL,

 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub PESEL,

 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub PESEL,

 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,

 • podstawę prawną odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

Wykazy w zakresie dotyczącym podmiotów, o których mowa w art. 96 ust. 9a pkt 1, nie zawierają danych, o których mowa w ust. 3 pkt 4.

Organ podatkowy wykreśla podmiot z wykazu po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym podmiot został umieszczony w wykazie.