Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

KPiR - zamknięcie roku podatkowego

Prowadząc działalność gospodarczą, należy pamiętać o prawidłowym zamknięciu roku podatkowego. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobligowani są do sporządzenia spisu z natury oraz zamknięcia księgi. Jak prawidłowo powinno wyglądać zamknięcie roku podatkowego? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w artykule poniżej.

Zamknięcie roku podatkowego a obowiązek sporządzenia spisu z natury

Obowiązek sporządzenia na koniec roku spisu z natury oraz ujęcia go w księdze wynika wprost z par. 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie KPiR: “Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej "spisem z natury", na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego”.

Podatnik, poza wyżej wymienionymi elementami, w remanencie powinien uwzględnić również towary stanowiące jego własność, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika, a także towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika. Towary obce nie podlegają jednak wycenie, wystarczające jest bowiem ilościowe ich ujęcie w spisie towarów z podaniem, czyją stanowią własność.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż przedsiębiorca nie musi informować naczelnika urzędu skarbowego o sporządzeniu spisu z natury na koniec roku.

Zamknięcie roku podatkowego - zasadnicze elementy spisu z natury

Co jest ważne i o czym przedsiębiorcy muszą pamiętać, to zawarcie w arkuszu spisu z natury obligatoryjnych elementów wskazanych w par. 28 ust. 2 rozporządzenia, do których zalicza się:

 1. imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 2. datę sporządzenia spisu,
 3. numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 4. szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w par. 27,
 5. jednostkę miary,
 6. ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 7. cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 8. wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 9. łączną wartość spisu z natury,
 10. wartość pomniejszenia, o którym mowa w par. 29, ze wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze, z którymi związane jest pomniejszenie,
 11. klauzulę "Spis zakończono na pozycji...",
 12. podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

Zamknięcie roku podatkowego - specyficzne formy działalności a spis z natury

Ustawodawca, dla podmiotów prowadzących dość specyficzne rodzaje działalności, przewidział dodatkowe zasady przygotowywania spisu z natury. Wśród nich należy wymienić:

 • księgarnie i antykwariaty księgarskie,
 • działalność kantorową,
 • działalność polegającą na udzielaniu pożyczek pod zastaw,
 • działy specjalne produkcji rolnej.

Księgarnie i antykwariaty księgarskie - Spisem z natury mogą one obejmować jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne.

Działalność kantorową -Spisem z natury obejmuje się tu również niesprzedane wartości dewizowe.

Działalność polegająca na udzielaniu pożyczek pod zastaw - W tym wypadku spisem z natury obejmuje się również rzeczy zastawione pod udzielone pożyczki.

Działy specjalne produkcji rolnej - Spisem z natury obejmują także niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy.