0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Remanent - jak prawidłowo przeprowadzić spis z natury?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek dokonać inwentaryzacji majątku firmy. Ma ona na celu wewnętrzną kontrolę dokumentów i stanu faktycznego zaplecza firmy. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jak przeprowadzić remanent w firmie!

Jak prawidłowo przeprowadzić remanent?

Remanent to czynność, polegająca na spisaniu faktycznego stanu majątku firmy i porównaniu z dokumentami księgowymi, potwierdzającymi jego nabycie (fakturami, PZ-tami, raportami kasowymi, umowami kupna-sprzedaży). Inwentaryzacji podlegają głównie półwyroby, wyroby gotowe, towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze oraz odpady. Dzięki zebranym w ten sposób informacjom, można ustalić braki lub nadwyżki magazynowe. Remanent sporządza się również w celu ustalenia faktycznego dochodu firmy, uzyskanego w danym roku podatkowym. Sporządza się go na koniec roku podatkowego lub w innym - przewidzianym ustawą - dniu zamknięcia księgi przychodów i rozchodów. W szczególnych sytuacjach, termin jest dotrzymany, jeżeli prace remanentowe zostaną rozpoczęte 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończone do 15. dnia roku następnego.

Jak sporządza się dokument inwentaryzacyjny?

Sposób sporządzenia remanentu reguluje ustawa o rachunkowości oraz rozporządzenia około podatkowe. Spis taki musi być pisemnie przygotowany w sposób skrupulatny i trwały oraz pisemnie poświadczony przez osobę go sporządzającą. Dodatkowo, powinien zawierać następujące dane:

 • datę sporządzenia spisu,
 • nazwę firmy/ imię i nazwisko właściciela,
 • numery pozycji
 • nazwę towaru lub innych elementów objętych spisem,
 • cenę jednostkową zakupu w złotych i groszach
 • jednostkę miary,
 • ilość potwierdzoną podczas inwentaryzacji,
 • wartość wynikającą z pomnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości innych składników wymienionych w § 24 przez ich cenę jednostkową
 • łączną wartość,
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpisy osób sporządzających inwentaryzację i uczestniczących w inwentaryzacji,
 • podpis właściciela firmy (współwłaścicieli).

Sumę z remanentu wpisuje się do KPIR na koniec roku podatkowego w jej ostatniej pozycji oraz otwiera się nią nowy rok podatkowy, wpisując wartość z końca poprzedniego okresu pierwszym wpisem w księdze.

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

W jaki sposób przeprowadza się remanent?

W myśl wytycznych zawartych w art. 26 ustawy o rachunkowości, istnieją trzy główne metody przeprowadzania remanentu:

 1. drogą spisu z natury

  Polega na ustaleniu faktycznego stanu składników majątku poprzez jego oszacowanie, zmierzenie, policzenie lub zważenie. Dane zebrane w ten sposób, wyszczególnia się na specjalnym arkuszu spisowym. Metodą tą inwentaryzuje się głównie:

  • budowle
  • maszyny
  • środki trwałe, w tym także odpady, towary handlowy, półwyroby, wyroby gotowe, materiały podstawowe i pomocnicze
  • środki pieniężne w kasie
  • papiery wartościowe
  • rzeczowe składniki majątku obrotowego
 2. metodą uzgodnienia sald

  Ta metoda polega na potwierdzeniu stanu aktywów i pasywów, przedstawionych w księgach rachunkowych z informacjami pisemnie potwierdzonymi przez kontrahentów, wierzycieli i dłużników firmy. Zgodność sald kasowych może być również potwierdzona poprzez wyciągi z konta bankowego. Jeżeli powstaną niezgodności, powinno się niezwłocznie wyjaśnić ich powstanie. Wszelkie potwierdzenia i protokoły z czynności wyjaśniających należy dołączyć do dokumentu inwentaryzacyjnego. Metodą uzgodnienia sald inwentaryzuje się w szczególności:

  • należności od kontrahentów
  • powierzone kontrahentom własne składniki majątku
  • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych
 3. metodą weryfikacji

  Metoda ta polega na porównaniu zapisów księgowych z posiadanymi dokumentami źródłowymi. Metodą weryfikacji inwentaryzuje się m.in.:

  • fundusze specjalne
  • należności sporne i wątpliwe, a w bankach również zagrożone
  • grunty i środki trwałe o utrudnionym dostępie (np. instalacje)
  • należności i zobowiązania wobec pracowników i z tytułów publicznoprawnych
  • fundusze własne
  • wartości niematerialne i prawne
  • rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Spis z natury może stanowić także podpisany wydruk z ewidencji magazynowej prowadzonej przy pomocy komputera, jednakże pod tym warunkiem, że stan według wydruku zostanie potwierdzony w rzeczywistości.

Pobierz darmowy wzór spisu z natury w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wzór spisu z natury.pdf
Wzór spisu z natury.docx

Terminy inwentaryzacji

Poza corocznym obowiązkiem istnieją sytuacje, kiedy przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji. Należy ją przeprowadzić, w następujących przypadkach:

 • rozpoczęcie lub likwidacja działalności gospodarczej ( w takim wypadku remanent obejmuje również wyposażenie ),
 • zmiana wspólnika albo stosunku udziałów,
 • w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym,
 • nakaz z jednostki podatkowej.

Ponadto podatnicy mają także prawo sporządzać remanent w każdej chwili np. na koniec każdego miesiąca bez konieczności informowania o tym urzędu skarbowego. 

Remanent - ujęcie w systemie wFirma.pl

System wfirma.pl umożliwia szybkie i sprawne wprowadzenie sporządzonych remanentów. Aby dokonać spisu z natury na dzień 31 grudnia 2020 roku u podatników prowadzących Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT » w wyświetlonym oknie w polu RODZAJ należy wybrać REMANENT KOŃCOWY. Po wpisaniu wartości i zapisaniu, remanent końcowy zostanie ujęty w KPiR w kolumnie 15, a system automatycznie wygeneruje remanent początkowy na dzień 1 stycznia 2021 roku, na taką samą wartość jak remanent końcowy.

remanent

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów