0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Książka kontroli – elementy oraz wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Książka kontroli jest jednym z dokumentów, które przedsiębiorca musi prowadzić w związku z kontrolami organów państwowych prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jakie elementy musi zawierać książka kontroli? Odpowiedź poniżej.

Jakie elementy zawiera książka kontroli?

Przedsiębiorca prowadzi i przechowuje w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli. Książka kontroli służy przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności. Wszelkie podstawowe informacje zawierające sposób konstrukcji książki kontroli zawiera art. 57 ustawy – Prawo przedsiębiorców.

Przedsiębiorca prowadzi książkę kontroli w postaci:

 1. papierowej, w tym również w formie zbioru dokumentów, lub
 2. elektronicznej. 

Wpisów w książce kontroli prowadzonej w postaci:

 1. papierowej – dokonuje kontrolujący,
 2. elektronicznej – dokonuje przedsiębiorca.

Książka kontroli zawiera wpisy obejmujące:

 1. oznaczenie organu kontroli,
 2. oznaczenie upoważnienia do kontroli,
 3. zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli,
 4. daty podjęcia i zakończenia kontroli. 

W przypadku wszczęcia kontroli przedsiębiorca niezwłocznie okazuje kontrolującemu książkę kontroli. Okazanie książki kontroli prowadzonej w postaci elektronicznej następuje przez zapewnienie dostępu przy użyciu urządzenia pozwalającego na zapoznanie się z jej treścią albo wykonanie wydruków z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczonych przez przedsiębiorcę za zgodność z wpisem w książce kontroli.

Przedsiębiorca nie okazuje książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. W takim przypadku przedsiębiorca okazuje książkę kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez inny organ kontroli.
 

Co może okazać się istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy, ustawodawca nie przewidział urzędowego formularza/wzoru książki kontroli, a co za tym idzie, przedsiębiorca ma dowolność jej prowadzenia, oczywiście z zachowaniem podstawowych ustawowych wymogów określonych w art. 57 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Książka kontroli - wzór

W praktyce książka kontroli powinna wyglądać w następujący sposób:

Nazwa przedsiębiorstwa

 

Adres przedsiębiorstwa

 

NIP

 

REGON

 

Data założenia książki kontroli

 

LP.

Data rozpoczęcia kontroli

Data zakończenia kontroli

Organ prowadzący kontrolę

Osoba upoważniona do kontroli

Zakres prowadzonej kontroli

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Tabele można uzupełnić również o pozycje: Uwagi do kontroli, Zalecenia pokontrolne, informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

Prawidłowość przygotowania i prowadzenia książki kontroli spoczywa na przedsiębiorcy – książka kontroli obrazuje rzetelność i skrupulatność.

Organ kontroli nie przeprowadza kontroli, w przypadku gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ – na to przedsiębiorca musi zwrócić szczególną uwagę. Zweryfikowanie tego niewątpliwie ułatwi książka kontroli, ponieważ będzie ona odzwierciedlała wszystkie przeprowadzone kontrole.

Powyższej zasady nie stosuje się w przypadku gdy:

 1. kontrola ma dotyczyć okresu nieobjętego uprzednio zakończoną kontrolą;
 2. ponowna kontrola ma na celu przeciwdziałanie zagrożeniu życia lub zdrowia;
 3. ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej, lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną;
 4. ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny;
 5. ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu lub wykonania decyzji bądź postanowień nakazujących usunięcie naruszeń prawa, w związku z przeprowadzoną kontrolą, albo do sprawdzenia wykonania wezwania, o którym mowa w art. 21a ust. 1, zobowiązania, o którym mowa w art. 21a ust. 2, lub weryfikacji powiadomienia, o którym mowa w art. 21a ust. 5 lub 6;
 6. ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania związanego ze złożeniem korekty rozliczenia objętego uprzednio zakończoną kontrolą;
 7. organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że uprzednio zakończona kontrola została przeprowadzona z naruszeniem prawa mającym wpływ na wynik kontroli lub dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe lub protokół kontroli został sporządzony w wyniku przestępstwa;
 8. po sporządzeniu protokołu kontroli z poprzedniej kontroli wyszły na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody nieznane organowi administracji bądź państwowej jednostce organizacyjnej w chwili przeprowadzenia kontroli, w tym wskazujące na wystąpienie nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku poz. 106, 568, 1065, 1106 i 1747);
 9. przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie objętym nadzorem, o którym mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów