0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Licytacja pojazdu, który jest własnością dłużnika

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Samochód stanowi rzecz ruchomą w rozumieniu prawa cywilnego. Nasuwa się pytanie czy może się odbyć licytacja pojazdu? Jak każda rzecz ruchoma należąca do dłużnika, również samochód może zostać zajęty przez komornika sądowego i poddany licytacji. Podstawą prawną takiego działania jest art. 845§1 kodeksu postępowania cywilnego. Wspomniane wyżej „zajęcie” komornicze jest pierwszym etapem prowadzącym do licytacji pojazdu. Poprzez zajęcie należy rozumieć umieszczenie stosownego wpisu do protokołu prowadzonego z dokonanych czynności egzekucyjnych, których dokonuje właściwy komornik sądowy. Również w tym samym protokole, komornik wskazuje wartość zajmowanego mienia. Jeżeli nie ma pewności co do określenia faktycznej wartości pojazdu, albo gdy któraś ze stron ( wierzyciel lub dłużnik ) nie zgadzają się z wartością mienia przedstawionego w protokole, komornik wzywa biegłego specjalistę w celu dokonania oszacowania ruchomości.

Jak wygląda licytacja pojazdu zajętego przez komornika?

Po dokonaniu zajęcia, samochód dłużnika może zostać sprzedany w drodze licytacji publicznej. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego szczegółowo regulują wymogi przewidziane dla prawidłowego wszczęcia i prowadzenia licytacji. Pierwsza licytacja pojazdu nie może zostać wyznaczony wcześniej niż na siódmy dzień od dnia dokonanego zajęcia. Przed rozpoczęciem licytacji pojazdu wymogiem obligatoryjnym spoczywającym na komorniku jest zawiadomienie dłużnika, w którym wskaże dokładny termin, godzinę i miejsce odbycia licytacji. Takiego zawiadomienia komornik musi dokonać co najmniej trzy dni przed planowanym odbyciem licytacji. Przy pierwszej licytacji pojazdu ustala się cenę wywoławczą, którą normują przepisy kpc i wynosi ona odpowiednio ¾ wartości szacunkowej sprzedawanego auta.

Druga licytacja pojazdu a wartość ruchomości 

W przypadku, gdy pierwsza licytacja pojazdu nie przyniesie zamierzonego efektu, wyznacza się termin drugiej licytacji. Na drugiej licytacji cena pojazdu spada i wynosi połowę wartości szacunkowej ruchomości. Każdy licytant, który chce wziąć udział w b, musi wpłacić rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości. Rękojmia ta podlega zwrotowi wszystkim uczestnikom za wyjątkiem licytanta, który zaoferował najwyższą wartość tzn. wygrał w licytacji. Stanowi to sposób zabezpieczenia na wypadek gdyby licytant uzyskawszy przybicie nie wywiązał się z zapłaty, gdyż w takim przypadku traci bezpowrotnie swoją rękojmię, która jest przeznaczona na koszty egzekucji a jej nadwyżka wchodzi w skład sumy pozyskanej w egzekucji a w przypadku umorzenia egzekucji - przekazywana jest na rzecz Skarbu Państwa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów