Poradnik Przedsiębiorcy

Licytacja zajętego pojazdu przez komornika

Kodeks postępowania cywilnego w art. 845§1 przewiduje sankcję wobec dłużnika, polegającą na możliwości zajęcia samochodu lub innego pojazdu należącego do niego. Wspomniane zajęcie może być dokonane tylko i wyłącznie przez komornika sądowego a odbywa się poprzez umieszczenie stosownej adnotacji z takiej czynności w protokole, który sporządza komornik. Protokół sporządzany jest zawsze przy dokonaniu zajęcia i zawiera dokładne określenie wartości zajmowanego mienia. Jeżeli zachodzi wątpliwość co do rzeczywistej wartości samochodu lub jeśli któraś ze stron (wierzyciel lub dłużnik) nie zgadza się z sumą wskazaną przez komornika, organ dokonujący zajęcia ma obowiązek wezwania biegłego specjalisty, który dokona oszacowania pojazdu.

Czy komornik może zająć samochód pożyczony osobie trzeciej? 

Co do zasady komornik może zająć pojazd dłużnika tylko i wyłącznie, jeśli należy on do dłużnika. Zdarza się jednak, że dłużnik pożyczy komuś swój pojazd i w takiej sytuacji rodzi się pytanie - czy komornik może dokonać zajęcia auta, które znajduje się w posiadaniu innej osoby? Należy rozwiać wszelkie wątpliwości i stwierdzić, że tak, komornik ma prawo zająć rzecz ruchomą znajdującą się w posiadaniu osoby trzeciej, jednakże uprzednio musi uzyskać wyraźną zgodę tej osoby na zajęcie pojazdu lub potwierdzenie, że używany pojazd stanowi własność dłużnika.

Licytacja zajętego pojazdu - przebieg

Zajęcie samochodu, dokonane przez komornika sądowego, jest pierwszym krokiem stanowiącym realną możliwość odzyskania należności przez wierzyciela. Po dokonaniu takiego zajęcia pojazd stanowiący własność dłużnika podlega sprzedaży w drodze licytacji publicznej. Jednakże nie od razu po dokonaniu zajęcia można dokonać sprzedaży auta - przepisy wskazują siedmiodniowy (od momentu zajęcia do licytacji) termin, w którym sprzedaż nie może nastąpić. Dłużnik zostanie powiadomiony o terminie licytacji wraz ze wskazaniem jej miejsca co najmniej na trzy dni przed jej odbyciem.

Cena wywoławcza licytowanego pojazdu

Do licytacji zajętego pojazdu może przystąpić każdy, jedynym warunkiem jest uiszczenie wpłaty wynoszącej 1/10 sumy oszacowania pojazdu. Taka uiszczona rękojmia jest zwracana licytantom po odbyciu licytacji i jedynie w przypadku licytanta, który wygrał (czyli zaoferował najwyższa kwotę), zostaje zatrzymana. Cena wywoławcza wynika z przepisów prawa i wynosi odpowiednio:

  • w przypadku pierwszej licytacji – ¾ wartości szacunkowej pojazdu,

  • w przypadku drugiej licytacji – ½ wartości szacunkowej pojazdu.

Generalną zasadą jest, że sprzedawany w drodze licytacji samochód nie może zostać sprzedany za cenę niższą od ceny wywołania (tzn. ¾ wartości szacunkowej pojazdu w pierwszej licytacji i odpowiednio ½ wartości szacunkowej w przypadku drugiej licytacji). Licytant, który zaoferuje najwyższą stawkę, wygrywa i tym samym uzyskuje przybicie. Przybicie udzielane jest po uprzednim trzykrotnym wezwaniu wszystkich licytantów do dalszych postąpień.

Przybicie komornicze - co to takiego? 

Nabywca pojazdu w drodze licytacji jest obowiązany niezwłocznie po udzieleniu przybicia do zapłaty ceny, jaką zaoferował. W przypadku, gdy wartość jest większa niż 500 zł, nabywca od razu musi uiścić jedynie 1/5 ceny, a nie całość, przy czym nie może być to mniej niż 500 zł. Resztę kwoty nabywca może wpłacić do godziny 12 następnego dnia. Dopiero po wpłaceniu całej sumy i uprawomocnieniu się przybicia na nabywcę przechodzi prawo własności wylicytowanej ruchomości. Jeżeli sąd z jakichś przyczyn odmówi przybicia, nabywcy zwraca się całą kwotę, którą wpłacił.