0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit transakcji gotówkowej a obowiązek płatności przelewem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Począwszy od 1 stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana możliwości regulacji transakcji między przedsiębiorcami. Ograniczeniu podlega obrót gotówkowy między firmami, który do końca grudnia 2016 roku wynosił 15 tys. euro a od 2017 roku jest to kwota 15 tys. zł. Powstaje natomiast pytanie, czy limit transakcji gotówkowej obowiązuje również inne sposoby zapłaty zobowiązań?

Jednorazowa wartość transakcji a limit transakcji gotówkowej

Od 1 stycznia 2022 roku myśl art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 tys. zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Przekroczenie wartości transakcji powyżej 15 tys. zł

Zgodnie z art. 22p ust. 1 ustawy o PIT przedsiębiorcy, którzy przekroczą wartość jednorazowej transakcji, a płatność będzie wykonana bez użycia rachunku płatniczego, limit transakcji w formie gotówkowej spowoduje, że przedsiębiorcy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości powyżej limitu 15 tys. zł.

Jeżeli przedsiębiorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów kwotę płatności dokonaną w formie gotówkowej i dotyczącej jednorazowej wartości transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności), która przekroczyła 15 tys. zł, to obowiązujący limit transakcji gotówkowej zobliguje przedsiębiorcę do:

  1. zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów bądź
  2. zwiększenia przychodów – w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów

– o kwotę płatności wynikającą z faktury (rachunku), umowy lub innego dokumentu w miesiącu, w którym została płatność dokonana.

Ponadto, zmniejszenie kosztów lub zwiększenie przychodów należy dokonać w miesiącu uiszczenia płatności ponad limit transakcji gotówkowej (z pominięciem rachunku bankowego).

Płatność za transakcje w innej formie niż gotówka czy przelew

Limit transakcji gotówkowej w wysokości 15 tys. zł nie znajdzie zastosowania dla innych niż wymienione formy regulowania lub wygasania zobowiązań. Przykładem może być tutaj kompensata, wymiana barterowa, umowa odnowienia, zapłata wekslem albo udzieleniem innego świadczenia w miejsce zobowiązania. Wszystkie te formy zapłaty odbywają się poza rachunkiem płatniczym, jednakże nie są objęte przytoczonymi przepisami, pomimo iż dochodzi do uregulowania zobowiązania.

Powyższe potwierdza Pismo z 7 października 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach 2461-IBPB-1-3.4510.824.2016.1.SK. Ministerstwo Finansów informuje również, że w sytuacji uregulowania zobowiązań przy pomocy instrumentów płatniczych, związanych z rachunkami płatniczymi, takimi jak karty płatnicze, jak również płatności dokonywane poprzez systemy pośredniczące w płatnościach (DotPay, PayU itp.), ustawa identyfikuje je jakby zostały zapłacone za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Limit transakcji gotówkowej w systemie wfirma.pl

W systemie wfirma.pl znajduje się mechanizm ostrzegawczy przed rozliczeniem gotówką wydatku powyżej limitu transakcji gotówkowej. W zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE, po zaznaczeniu wydatku na liście należy z górnego menu wybrać opcję ROZLICZ aby dodać płatność. Po wyborze jako metody płatności opcji GOTÓWKA i zapisaniu, system wyświetli komunikat, że limit transakcji gotówkowej został przekroczony.

limit transakcji gotówkowej

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów