Poradnik Przedsiębiorcy

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką od 2017 roku nie stanowią kosztu

Obniżono limit transakcji gotówkowych z 15 000 euro do 15 000 zł co wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jakie konsekwencje zmian spadną na przedsiębiorców i czy wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką zostaną wyłączone z kosztów podatkowych? Sprawdź, jak działa limit płatności gotówką 15.000 zł.

Limit płatności gotówką 15.000 zł

Art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności określa że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy spełnione są łącznie oba warunki:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł.

Jeżeli przedsiębiorca rozlicza transakcje w walutach obcych to przeliczyć je należy na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Zatem spełnić trzeba łącznie wskazane wyżej dwa warunki, aby powstał obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności poprzez rachunek bankowy.

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie są kosztem!

Od 2017 roku następuje zmiana przepisów ustawy o podatku dochodowym wprowadzająca negatywne konsekwencje niedostosowania się do zmienionych zapisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy pomimo obostrzeń dokonają zakupu na kwotę wyższą niż 15 tys. zł i opłacą go gotówką nie będą mogli uznać tego zakupu za koszt uzyskania przychodu.

Art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 i 1948)  została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Sankcje zatem są poważne i przedsiębiorca nie stosując się do przepisów może wiele stracić. Przepis bowiem nakazuje wyksięgować z kosztów nie tylko te transakcje powyżej 15 000 zł opłacone w całości gotówką, ale również te których kwota główna opiewa na 15 000 zł a co do których zapłata nastąpiła w części gotówką a w części przelewem. W takiej sytuacji zatem i tak przedsiębiorca nie ma prawa zaliczenia jako koszt kwoty opłaconej gotówką.

Przykład 1.

Przedsiębiorca zakupił w hurtowni materiał za kwotę 20.000 zł. Zapłatę uiścił w taki sposób że:

  • 10.000 zł opłacił gotówką

  • 10.000 zł dopłacił przelewem.

Czy transakcja podlega pod limit płatności gotówką 15.000 zł?

Tak. Wartość ogólna transakcji przekroczyła 15.000 zł w związku z czym części opłaconej gotówką a więc 10.000 zł przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Jak dokonać wyksięgowania wydatku powyżej 15 000 zł opłaconego gotówką?

Jeżeli mimo przepisów przedsiębiorca zaksięgował fakturę na kwotę powyżej 15 000 zł w koszty a następnie opłacił ją czy to w całości czy też w części gotówką to zobowiązany jest on dokonać wyksięgowania kwoty jaką rozliczył gotówką. O tym jak tego dokonać stanowi ustawa.

Art. 22p ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą:

  • zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

  • w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają przychody

- w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Przykład 2.

Przedsiębiorca zakupił w hurtowni materiał za kwotę 20.000 zł. Pierwszego dnia miesiąca (01.12.2017) otrzymał fakturę FV 12/2017 którą zaksięgował w KPIR w dacie wystawienia. Na koniec miesiąca (31.12.2017) uiścił zapłatę w całości płacąc gotówką.

Dodatkowo przedsiębiorca zakupił 3 grudnia u innego kontrahenta materiały reklamowe na kwotę 13.000 zł a 5 grudnia towar handlowy za kwotę 10.000 zł - faktury zostały opłacone gotówką.  

Wydatek nie może stanowić kosztów uzyskania przychodu w związku z czym powinien zostać wyksięgowany z KPiR:

Data

Numer dowodu

7. Sprzedaż towarów lub usług

8. Pozostałe przychody

10. Zakup towarów handlowych i materiałów

13. Pozostałe wydatki

1.12.2017

FV 12/2017

   

20.000

 

3.12.2017

FZ 123/2017

     

13.000

5.12.2017

FZ 223/2017

   

10.000

 

31.12.2017

Korekta kosztów 1/12/2017

   

-20.000

 

Ponieważ wartość wszystkich kosztów w danym okresie jest wyższa od wartości korekty, przedsiębiorca zmniejszy koszty uzyskania przychodu.