0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Szybki zwrot VAT dla podatników bezgotówkowych - termin i warunki

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polski Ład wprowadza ciekawą instytucję na gruncie podatku VAT, jaką jest szybki zwrot VAT dla podatników bezgotówkowych. Przy założeniu spełnienia licznych warunków ustawowych podatnik może otrzymać zwrot VAT już po 15 dniach. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej warunkom i wymogom, jakie ustawodawca stawia dla możliwości uzyskania szybkiego zwrotu VAT.

Szybki zwrot VAT dla podatników bezgotówkowych – termin

Jak wynika z treści nowo dodanego art. 87 ust. 6d ustawy VAT, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku w terminie 15 dni, licząc od dnia:

 • w którym upłynął termin do złożenia deklaracji w przypadku złożenia:
  1. deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, 
  2. korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji;
 1. złożenia korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło po upływie terminu do złożenia deklaracji.

Warto zatem zaznaczyć, że powyższy przepis ustanawia obowiązek dokonania szybkiego zwrotu przez urząd skarbowy. Jeżeli zatem zostaną spełnione wszystkie warunki, o których powiemy w dalszej części artykułu, to fiskus musi dokonać zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Termin zwrotu to 15 dni, licząc od dnia upływu terminu na złożenie deklaracji (zasadniczo do 25. dnia następnego miesiąca lub 25. dzień miesiąca następującego po danym kwartale) lub od dnia złożenia korekty deklaracji, z której wynika nadwyżka do zwrotu.

Warunki szybkiego zwrotu dla podatników bezgotówkowych

Jak wskazaliśmy na wstępie, możliwość uzyskania 15-dniowego zwrotu jest determinowana określonymi warunkami.

Przechodząc zatem do omówienia warunków, wskażmy, że jak stanowi art. 87 ust. 6e ustawy VAT, szybki zwrot podatku VAT stosuje się w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące warunki: 

 1. za trzy kolejne okresy rozliczeniowe, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie za jeden okres rozliczeniowy, poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, udział procentowy:

  1. łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży wraz z podatkiem dokonanej przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80%, 
  2. otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu z tytułu sprzedaży wraz z podatkiem, zewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu, zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80%; 

W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na przepis przejściowy, który wskazuje, że w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku dla 15-dniowego terminu zwrotu VAT warunek wysokiego udziału otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych uznawać się będzie za spełniony, jeżeli udział ten będzie nie niższy niż 65%; 

 1. przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, zewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w pkt 4 lit. a tiret trzecie, za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 50 000 zł;

 2. za okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot:

  1. kwoty różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, wykazanej przez podatnika, która nie przekracza dwukrotnej wysokości podatku wynikającego u tego podatnika ze sprzedaży zewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w pkt 4 lit. a tiret trzecie, 
  2. kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, która nie przekracza 3000 zł, 
  3. w przypadku, o którym mowa w ust. 6d pkt 1 lit. a, podatnik złożył deklarację przed upływem terminu do jej złożenia;
 1. podatnik przez kolejne:

  1. 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot: 
 • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje,
 • prowadził ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas,
 • 3 miesiące poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zawarty w wykazie „Biała lista podatników VAT”.
 • Możliwość uzyskania szybkiego zwrotu VAT determinowana jest wieloma warunkami. Zasadniczo jednak możemy wyprowadzić wniosek, że jest to instytucja przewidziana dla podatników obsługujących płatności bezgotówkowe.

  Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy Polski Ład, założeniem wprowadzenia szybkiego zwrotu VAT jest popularyzacja obrotu bezgotówkowego w Polsce poprzez stworzenie zachęty podatkowej adresowanej do podatnika bezgotówkowego przyjmującego w zdecydowanej większości płatności bezgotówkowe. 

  Warto także zaznaczyć, że wprowadzenie instytucji 15-dniowego zwrotu nie powoduje usunięcia z ustawy istniejącego do tej porty zwrotu w terminie 25 dni. Począwszy od 1 stycznia 2022 roku, obie instytucje będą funkcjonowały równolegle w ramach przepisów ustawy VAT.

  Analogicznie w stosunku do szybkiego 15-dniowego zwrotu podatku VAT naczelnik może zastosować procedurę przedłużenia zwrotu celem weryfikacji spełnienia określonych warunków. 

  Podsumowując powyższe, szybki zwrot VAT dla podatników bezgotówkowych ma stanowić zachętę dla podatników do rozliczania się w ten sposób. Jednakże z drugiej strony możliwość uzyskania takiego zwrotu determinowana jest sporą liczbą warunków. 

  Chociaż dokonanie szybkiego zwrotu VAT określono jako obowiązek organów podatkowych, to jednak fiskus zachowuje prawo do przedłużenia tego terminu celem weryfikacji podatnika i dokonanego przez niego rozliczenia. 

  Artykuły
  Brak wyników.
  Więcej artykułów
  Wzory
  Brak wyników.
  Więcej wzorów