Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką od 2017 roku

Od 2017 roku zostanie obniżona wartość transakcji, za które płatność może być regulowana gotówką. Zmiana jest znacząca, ponieważ obecnie limit ten wynosi 15 tys. euro. Natomiast od 2017 roku wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie będą już kosztem podatkowym. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat.

Limit na płatności gotówkowe - ile wynosi obecnie

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcy muszą w każdym przypadku dokonywać lub przyjmować płatności (związanych z działalnością gospodarczą) za pomocą rachunku bankowego w sytuacji, gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro.

Ważne!

Obecnie przeliczenia kwoty transakcji na PLN dokonuje się według kursu średniego NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym miała miejsce transakcja.

Przykład 1.

Transakcje dokonywane w czerwcu 2016 roku przeliczane będą według kursu średniego NBP z dnia 31 maja 2016.

kurs średni walut NBP Tabela nr 103/A/NBP/2016 z dnia 2016-05-31, 1 euro = 4,3820 PLN

15 000 euro x 4,3820 = 65 730 PLN

Limit na płatności gotówkowej w ramach danej transakcji w czerwcu 2016 roku po przeliczeniu na złotówki wynosi 65 730 PLN.

Limit na płatności gotówkowe od 2017 roku

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku CIT, PIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej od 1 stycznia 2017 roku limit płatności gotówkowych dokonywanych przez podatników zostanie obniżony do 15 tys. złotych. Należy zwrócić uwagę, że transakcje w walutach obcych przeliczane będą na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień danej transakcji. W związku z tym przeliczeń na PLN trzeba będzie dokonywać indywidualnie do konkretnej transakcji, a nie jak do tej pory według kursu średniego NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym miała miejsce transakcja, czyli na podstawie tego samego kursu walut w obrębie miesiąca.

Uwaga!

Należy pamiętać, że od 2017 roku zgodnie z nowelizacją ustaw przeliczenia na PLN należy dokonywać wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania konkretnej transakcji.

Od 2017 roku wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie będą kosztem podatkowym

Zgodnie z nowym art. 24e ustawy o PIT przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej kwota transakcji przekraczająca 15 tys. zł nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku bankowego.

Jeśli więc najpierw zaliczono do kosztów uzyskania przychodów kwotę powyżej 15 tys. zł, a później płatności dokonano gotówką, a nie przelewem, podatnicy:

  • zmniejszą koszty uzyskania przychodów lub

  • zwiększą przychody (w przypadku gdy nie ma możliwości zmniejszenia kosztów).

Warto dodać, że gdy płatność regulowana jest w przyszłych okresach i w formie gotówkowej, może nastąpić powiększenie przychodów. Znaczenie ma faktyczna forma płatności, a nie ta metoda płatności, która została zadeklarowana na fakturze.

Według nowych przepisów, wydatki powyżej 15 tys. złotych opłacone gotówką nie będą kosztem również w sytuacji gdy:

  • dotyczą nabycia lub wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,

  • następuje płatność po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną,

  • płatność następuje po likwidacji pozarolniczej działalności.

Ważne!

Zwiększenie przychodów lub zmniejszenie kosztów następuje za dany rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku zmiany formy opodatkowania na zryczałtowaną za poprzedni rok podatkowy poprzedzający zmianę formy opodatkowania.

Przepisy przejściowe

Regulacje będą obowiązywać po 31 grudnia 2016 roku, czyli od nowego roku podatkowego. Nowy limit płatności nie miałby zastosowania do transakcji opłacanych przed 2017 rokiem, ponieważ wartość transakcji nie przekroczyłaby obecnego limitu wynoszącego 15 tys. euro. Należy również dodać, że nowe przepisy dotyczące korekty kosztów nie będą miały zastosowania do płatności związanych z wydatkami przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Podsumowując, od 2017 roku wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie będą kosztem. Zmiana ta spowodowana jest większą ostrożnością w przypadku wystawiania faktur na kilkadziesiąt tysięcy złotych, które dotyczą fikcyjnych transakcji. Dlatego też od 2017 roku zostanie wprowadzony nowy limit płatności gotówkowych wraz z konsekwencją niezaliczenia wydatku w kosztach uzyskania przychodu.