0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nabycie usługi finansowej od zagranicznego kontrahenta – rozliczenie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z usług finansowych nabywanych od zagranicznego kontrahenta. Kupowanie takich usług jest zazwyczaj związane z oszczędnościami. W wielu jednak przypadkach usług takich nie świadczą krajowe przedsiębiorstwa, tym samym przedsiębiorcy mogą je nabyć tylko od zagranicznych firm. Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak rozliczyć nabycie usługi finansowej od zagranicznego kontrahenta!

Usługi finansowe – opodatkowanie VAT

Definicja świadczenia usług zawarta w ustawie o podatku od towarów i usług – dalej jako ustawa o VAT – ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania VAT transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawową definicją każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi co do zasady usługę w rozumieniu ustawy o VAT. Aby można było mówić o świadczeniu usług, muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia;

 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie);

 • usługa jest świadczona przez podatnika VAT, tj. podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Co ważne, powyższe warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało – jako usługa – opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym żeby dana czynność (usługa) podlegała opodatkowaniu VAT, musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego. Biorąc pod uwagę powyższą definicję, usługi finansowe podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i są świadczone za wynagrodzeniem. W usługach tych występują dwie strony, z których jedna jest bezpośrednim beneficjentem. Usługi finansowe są zazwyczaj wykonywane przez wyspecjalizowane podmioty.

Zwolnienie usług finansowych

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 23%. Ustawodawca przewidział możliwość opodatkowania części usług i towarów preferencyjnymi stawkami albo zwolnienie ich z opodatkowania podatkiem VAT. Zwolnieniu od VAT podlegają następujące usługi finansowe i ubezpieczeniowe:

 • transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną;

 • usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji;

 • udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;

 • w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;

 • usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;

 • usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach oraz innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną (z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi);

 • usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

Oznacza to, że ustawodawca wyłączył większość usług finansowych spod opodatkowania podatkiem VAT.

Przykład 1.

Podatnik chcąc zwiększyć zakres swojej działalności zajął się pośrednictwem w udzielaniu kredytów na rzecz jednego z dużych banków. Podatnik posiada wszelkie kwalifikacje, aby być uznanym za pośrednika finansowego. Czy w takim przypadku faktura za pośrednictwo wystawiona na bank winna być opodatkowana?

W tym przypadku mamy do czynienia z pośrednictwem w udzielaniu kredytów, które zgodnie z zapisami ustawy jest zwolnione z VAT.

Nabycie usługi finansowej u podatnika z zagranicy

Jak już wspomniano, przedsiębiorcy bardzo często korzystają z usług finansowych wykonywanych przez podmioty spoza kraju.

Przykład 2.

Firma postanowiła rozszerzyć swoją działalność handlową na całą Unię Europejską. W związku z tym zdecydowała się skorzystać z popularnego systemu płatności internetowych. Posługiwanie się nim pozwoli na dokonywanie bezpiecznych zakupów, a także ochroni sprzedawcę. Za pośrednictwem tego systemu odbywają się płatności za towary. Na koniec miesiąca podatnik otrzymuje fakturę za wykonaną usługę pośrednictwa finansowego od zagranicznego kontrahenta. Co istotne, wystawiona faktura dotyczy importu usługi. Czy polska firma musi rozliczyć podatek VAT?

W takiej sytuacji rzeczywiście mamy do czynienia z importem usług. Warto przypomnieć, że w tym przypadku wykonana usługa finansowa posiłkuje się zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT.

Należy zwrócić uwagę, że podatnik, nabywając od zagranicznego kontrahenta usługi finansowe, powinien rozliczyć import usług, jeśli kontrahent ten nie ma w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności.

Pomimo braku wystąpienia podatku naliczonego i należnego podatnik będzie musiał taką usługę rozliczyć. Tym samym nabywca usługi ma obowiązek rozliczenia importu usług, pomimo iż jest ona zwolniona. Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 marca 2018 roku, 0111-KDIB3-2.4012.62.2018.2.SR, w której czytamy, że podatnik, pomimo iż importowane usługi są zwolnione, winien je rozliczyć w deklaracji VAT.

Tym samym podatnik musi wykazać powyższy zakup w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Import usług obowiązani jesteśmy wykazać w:

 • poz. 29 deklaracji VAT-7,

 • w polu K_29 pliku JPK _VAT.

Podsumowując, pomimo zakupu usługi finansowej zwolnionej z VAT z zagranicy należy ją wykazać zarówno w deklaracji VAT, jak i pliku JPK. Co istotne, powyższa usługa, pomimo iż stanowi import usług, jest zwolniona z opodatkowania – czyli podatku VAT nie wykazuje się. Zakupy usług finansowych są niezwykle popularne, jeśli chodzi o sprzedaż internetową. W takim przypadku należy zwracać szczególną uwagę, czy podmiot wykonujący usługę nie ma miejsca prowadzenia działalności w kraju.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów