Poradnik Przedsiębiorcy

Import usług na przykładach praktycznych - część 2

Import usług od kontrahentów z zagranicy to coraz częstszy rodzaj transakcji, jakie dokonują polscy przedsiębiorcy. Wprowadzone zmiany w ustawie o VAT dodatkowo komplikują odpowiednie ujęcie danej transakcji we właściwym okresie rozliczeniowym. Ponadto nie ujęcie jej w określonym ustawowo terminie spowoduje konieczność zapłacenia podatku wstecz łącznie z odsetkami a dopiero w późniejszym czasie podatnik nabędzie prawo do odliczenia podatku VAT. Istotną kwestią w imporcie usług jest kontrola 3 miesięcy od miesiąca powstania obowiązku podatkowego.

Import usług - wykazanie w terminie późniejszym

Polski, czynny podatnik VAT zarejestrowany na potrzeby transakcji unijnych VAT-UE nabył na poczet działalności usługę reklamową od niemieckiego kontrahenta będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej. Zakup miał miejsce 13.08.2019 r., także usługa została wykonana tego dnia. Faktura została wystawiona z tą samą datą a podatnik otrzymał ją na koniec września. Podatnik zapomniał ująć ten zakup w rejestrach VAT.

W tej sytuacji obowiązek podatkowy powstał jeszcze w 08/2019 r. Podatnik powinien, zatem ująć w rejestrze sprzedaży za 08/2019 r. pod datą 13.08.2019 r. import usług o podstawie VAT wynikającej z faktury i z doliczonym podatkiem VAT. Jednak podatnik tego nie uczynił.

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od podatku VAT należnego w imporcie usług powstaje w rozliczeniu za miesiąc, w którym w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy. Ponadto podatnik będzie miał możliwość ujęcia z tytułu importu usług w tym samym miesiącu:

 1. podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego w rejestrze sprzedaży oraz

 2. podstawy opodatkowania i podatku VAT naliczonego w rejestrze zakupu

- pod warunkiem, że uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu importu usług w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.

Podatnik w tej sytuacji nabył usługę reklamową dnia 13.08.2019 r. Gdyby ująłby on ten zakup w miesiącach 09/2019 r. albo 10/2019 r. albo 11/2019 r. w rejestrze sprzedaży to miałby możliwość odliczyć w tym samym miesiącu w rejestrze zakupu podatek VAT wykazany w rejestrze sprzedaży. Jednak import usług nie został wykazany przez podatnika w okresie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W tym wypadku import usług nie został rozliczony w powyższym terminie. Podatnikowi pozostaje zatem:

 1. dokonać korekty deklaracji VAT za miesiąc 08/2019 r. (miesiąc powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług) i ująć jedynie po stronie rejestru sprzedaży VAT import usług z włączeniem podmiotów, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT o podstawie opodatkowania (przeliczonej na PLN kwotę z faktury) oraz doliczony do podstawy podatek VAT należny 23%,

 2. ująć w miesiącu 12/2019 r., czyli na bieżąco w rejestrze zakupu podstawę opodatkowania (przeliczoną na PLN kwotę z faktury) oraz podatek VAT naliczony w wysokości 23% podstawy, doliczony do podstawy.

Import usług - rozliczenie VAT w ciągu dozwolonych 3 miesięcy

Polski, czynny podatnik VAT zarejestrowany na potrzeby transakcji unijnych VAT-UE nabył usługę naprawy samochodu od czeskiego kontrahenta będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej. Kontrahent wystawił i wysłał do polskiego nabywcy fakturę wystawioną 17.09.2019 r. natomiast usługa została zrealizowana 11.09.2019 r..Polski nabywca otrzymał ją w 10/2019 r. Podatnik zapomniał ująć ten zakup w rejestrach VAT. Fakturę odnalazł w 11/2019 r. i chciał jeszcze zaksięgować w księgach firmy.

Jak wyżej wspomniano prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od podatku VAT należnego w imporcie usług powstaje w rozliczeniu za miesiąc, w którym w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy. Ponadto podatnik będzie miał możliwość ujęcia z tytułu importu usług w tym samym miesiącu:

 1. podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego w rejestrze sprzedaży oraz

 2. podstawy opodatkowania i podatku VAT naliczonego w rejestrze zakupu

- pod warunkiem, że uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu importu usług w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.

Dlatego też w tej sytuacji polski nabywca ma jeszcze możliwość ująć jednocześnie w rejestrze sprzedaży jak i zakupu podstawę opodatkowania i podatek VAT z tytułu dokonanego importu usług w miesiącu 11/2019 r. albo w miesiącu 12/2019 r. Miesiąc 12/2019 r. będzie trzecim i ostatnim miesiącem, w którym podatnik ma jeszcze możliwość ująć bez korekty powyższą transakcję. Po stronie sprzedaży a więc w rejestrze VAT polski nabywca zastosuje import usług z włączeniem podmiotów, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT. Natomiast podstawa opodatkowania po obu stronach rejestru będzie stanowić kwota z faktury przeliczona na PLN po kursie z dnia poprzedniego dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli z 10.09.2019 r.

Import usług zwolnionych z VAT - rozliczenie VAT

Polski, czynny podatnik VAT zarejestrowany na potrzeby transakcji unijnych VAT-UE zakupił na poczet prowadzonej działalności usługę finansową od węgierskiego kontrahenta (posiadającego numer VAT-UE), potwierdzoną fakturą z dnia 14.11.2019 r. Ukończenie usługi miało miejsce 29.10.2019 r. Polski podatnik otrzymał fakturę przy końcu 10/2019 r., ale nie dokonał jeszcze zapłaty węgierskiemu kontrahentowi.

Jeżeli podatnik otrzymał fakturę za zakup usługi finansowej najdalej 26.11.2018 r. i nie złożył jeszcze deklaracji VAT to ma możliwość ujęcia w rejestrze sprzedaży i rejestrze zakupu podstawę opodatkowania przeliczoną na PLN z tej faktury. Jeżeli otrzymał ją w terminie późniejszym może ująć daną fakturę w 11/2019 r., w 12/2019 r. oraz najdalej w 01/2020 r.

Natomiast należy w tym wypadku zaznaczyć, że dokonano import usług, które w Polsce są zwolnione z VAT.

Zatem wprowadzając do rejestrów VAT sprzedaży i zakupu podstawę opodatkowania podatnik nie powinien doliczać w ogóle do żadnej ze stron rejestru podatku VAT a jedynie:

 1. wybrać stawkę zwolnioną (zw.) z VAT w rejestrze sprzedaży,

 2. wybrać opcję bez prawa do odliczenia VAT w rejestrze zakupu.

Import usług z UE w systemie wfirma.pl

W przypadku dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia usług otrzymaną fakturę w systemie wfirma.pl ujmuje się schematem: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie należy wybrać odpowiedni RODZAJ WYDATKU, a następnie w podzakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE zaznaczyć kratkę IMPORT USŁUG ART. 28B. W podzakładce tej możliwe jest również wybranie waluty obcej, w której została wystawiona faktura.

import usług

 

W kolejnym kroku w podzakładce PODSTAWOWE INFORMACJE należy uzupełnić dane zgodnie z fakturą. Pod datą:

 • DATA WYSTAWIENIA - dajemy prawidłową datę wystawienia zgodną z dokumentem,
 • DATA KSIĘGOWANIA DO KPIR - datę pod którą ma się wpis ująć wpis w KPIR,
 • DATA KSIĘGOWANIA DO VAT - data powstania obowiązku podatkowego.

Wartość w walucie obcej z otrzymanej faktury należy wpisać w polu WARTOŚĆ NETTO oraz wybrać KRAJOWĄ STAWKĘ VAT, przeznaczoną dla danej transakcji.

import usług

W ten sposób zaksięgowana kwota VAT trafi zarówno do rejestru zakupu VAT i rejestru sprzedaży VAT oraz w kwocie netto do Księgi Przychodów i Rozchodów - po przeliczeniu na PLN, według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia.

 

Artykuły z cyklu
„Import usług na przykładach praktycznych”
Zobacz wszystkie